2014               

START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


WEEKBERICHTEN
Wilt u steeds op de hoogte zijn van ontwikkelingen in

het openbaar onderwijs? U kunt kunt zich HIER aanmelden

om de weekberichten per email toegestuurd te krijgen!

20 december 2017Perspectief voor het openbaar onderwijs?


Dit jaar (2017) is door allerlei onderwijsorganisaties, maar ook door MinOCW uitvoerig stil gestaan bij de viering van de Onderwijspacificatie 1917 en het daaruit voortvloeiend duaal stelsel. Van het vroege voorjaar tot halverwege november werd in bijeenkomsten met steeds andere accenten luidkeels gewag gemaakt van de unieke verworvenheden van het Nederlandse stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs en dat die vooral gehandhaafd moeten blijven.

Het CBOO heeft er met name de laatste 4 jaar van zijn bestaan (sinds 2013) steeds weer op gewezen, dat de rijksoverheid met nieuwe wetgeving bezig is het duaal stelsel te ondergraven (bv. wetsvoorstel Ruimte voor nieuwe scholen). Daaraan draagt ook het beleid van gemeenten en schoolbesturen bij, die zich bevinden in de zogenaamde krimpgebieden. Met groot gemak wordt daar het openbaar onderwijs ondergebracht onder schoolbesturen van bijzonder onderwijs. Er wordt dan vaak gezegd, dat de scholen die dat betreft in de nieuwe constructie openbare scholen blijven, "omdat de openbare identiteit" gehandhaafd blijft. Bij navraag komt het echter zelden voor dat betrokkenen kunnen vertellen wat dat betekent. Dat is ook geen wonder, want het flexibele personeelsbeleid leidt ertoe dat personeel met verschillende denominatieve achtergrond probleemloos van de ene naar de andere locatie worden geschoven. Men heeft immers een bestuursbenoeming en houdt zich voornamelijk bezig met de vraag of de werkgelegenheid gehandhaafd blijft. Helemaal ongeloofwaardig wordt het als de rijksoverheid met wetgeving akkoord gaat met de samenwerkingsschool, waarbinnen de bijzondere en de openbare identiteit herkenbaar naast elkaar gestalte krijgen.

Identiteitscommissies moeten hier wat betreft de openbare component duidelijkheid verschaffen. Ze zijn nog niet van de grond gekomen en het is de vraag hoe lang het duurt voordat weer andere commissies hebben geformuleerd wat die commissies moeten controleren m.b.t. de "openbare identiteit". Wat over de volle breedte van het onderwijsveld - inclusief MinOCW - de laatste jaren stelselmatig buiten de discussie is gehouden, is de vraag in hoeverre er nog sprake moet zijn van openbaar onderwijs als "van overheidswege" gegeven onderwijs, een wezenskenmerk van het openbaar onderwijs, feitelijk een wassen neus is geworden. Die band lijkt door de neo liberale tendens van de laatste 30 jaar in een suspect daglicht te komen staan. Het CBOO heeft in de jaren 2015 - 2017 een aantal activiteiten ondernomen, waarin getracht is aandacht voor dit vraagstuk te vragen en die hier nog één keer worden samengevat.


CBOO-bericht week 17  -  2015

CBOO-bericht week 21  -  2016

CBOO-bericht week 21  -  2017

CBOO-bericht week 38  -  2017

CBOO-bericht week 44  -  2017


Het CBOO is verheugd dat de VOS/ABB (Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) zich momenteel volop met de vraag bezig houdt hoe de relatie openbaar onderwijs en overheid op een eigentijdse manier gestalte moet krijgen. Daarbij is het goed regelen van verantwoording van openbare schoolbesturen aan de publieke gemeenschap een belangrijke zaak, waarover de VOS/ABB met de VNG in gesprek gaat. Actualisering van een handboek voor schoolbesturen hoe daarbij te werk moet worden gegaan van VOS/ABB en VNG staat ook op de agenda.

Minder voorspoedig is het gegaan met een sinds 2011 op de AOb plank liggend uitgewerkt wetsvoorstel "De vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs", waarvan de memorie van toelichting (blz. 9 t/m 15) de moeite waard is. Het is bijna niet te geloven, dat het de AOb tot nu toe niet gelukt is om deze voor onderwijspersoneel interessante mogelijkheid om weer zeggenschap te krijgen over het eigen beroep via een uitgewerkt wetsvoorstel intern te bespreken in een Algemene Vergadering laat staan effectief onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen.

Dat geldt ook voor het CBOO-initiatief om een Overlegplatform Openbaar Onderwijs van de grond te tillen. VOS/ABB, VOO en het Dienstencentrum GVO/HVO hebben positief en enthousiast gereageerd. Met de VNG worden gesprekken gevoerd om ook in te stappen. Ondanks dat sinds begin september bij de AOb concrete voorstellen zijn ingediend om het idee van een Overlegplatform te ondersteunen en mee te doen, is vooralsnog volstrekt onduidelijk of daar iets beweegt. Dat doet de vraag rijzen of de huidige AOb-leiding zich de waarde van openbaar onderwijs en het belang daarvan voor het onderwijspersoneel dat er werkt, nog wel bewust is. Dat is wel nodig wil het openbaar onderwijs inhoudelijk nog betekenis houden en een factor blijven, waarmee de regering en parlement rekening houden en zich verantwoordelijk voor voelen.


SOO-website gaat in 2018 belangrijke rol spelen!


Vanaf medio 2015 is onder verantwoordelijkheid van het CBOO-bestuur een nieuwe website gelanceerd, namelijk die van het Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO).

Daar is tot nu toe niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Dat gaat veranderen. Op 12 december jl. heeft het CBOO-bestuur in haar laatste bestuursvergadering in Utrecht besloten het restkapitaal van het CBOO te investeren in het in stand houden en uitbouwen van deze website ten bate van het openbaar onderwijs. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het SOO-bestuur dat onder leiding staat van Prof. Dr. J.F.A. Braster.

Opgenomen worden, naast de bestaande wetenschappelijke bijdragen, nieuwe artikelen en publicaties over het openbaar onderwijs, maar ook beleidszaken op regionaal en landelijk niveau. Daarnaast worden VOS/ABB, VOO, Dienstencentrum GVO/HVO en AOb Groep Openbaar Onderwijs (GOO) uitgenodigd om zaken op het gebied van openbaar onderwijs, waarvoor zij brede aandacht vragen, op de website te plaatsen dan wel toestemming te geven door te linken naar hun eigen websites. Niet wekelijks, maar wel regelmatig wordt via een e-mail bericht aangegeven dat er nieuwe actualiteiten op de SOO-website staan. De website is strikt neutraal. Er worden geen commentaren op verkondigd. Wel is het zo, dat organisaties die iets m.b.t. het openbaar onderwijs willen plaatsen, dat vergezeld kunnen laten gaan van een eigen toelichting.

Als u belangstelling heeft om op de hoogte te worden gehouden van nieuws over openbaar onderwijs via de SOO-website kunt u een mail sturen naar info@cboo.nl. Uw  mailadres wordt dan op een adreslijst geplaatst en u ontvangt dan in januari 2018 nadere informatie.

Openbaar Onderwijs en gemeenten


Aan dit thema heeft het CBOO de laatste jaren veel aandacht besteed. Goed openbaar onderwijs, waarover ook verantwoording wordt afgelegd aan de publieke gemeenschap, is een voorbeeld ter navolging. Daaraan werd onlangs nog aandacht besteed in CBOO-bericht week 44.

In Venlo e.o. bestaat voor het openbaar onderwijs het GOTPOO (Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs). Het is een bestuursmodel dat een paar zaken op ideale wijze combineert:


1. Er is de garantie van voldoende schaalgrootte om openbaar onderwijs in een krimpgebied in stand te houden en te versterken. Het ontzenuwt argumenten om maar samenwerkingsscholen te beginnen onder schoolbesturen voor bijzonder onderwijs, omdat de openbare scholen niet levensvatbaar zijn.

2. Het garandeert dat er in een regio voldoende openbaar onderwijs wordt aangeboden.

3. Intensief contact tussen eindverantwoordelijke gemeenten en verzelfstandigde openbare schoolbesturen garandeert transparantie in besluitvorming en verantwoording aan de publieke gemeenschap, iets wat m.b.t. het bijzonder onderwijs ontbreekt.


Het GOTPOO heeft zijn werkwijze gepresenteerd op een eigen website.

Het CBOO roept alle betrokkenen en geïnteresseerden in het openbaar onderwijs in de eigen regio op om van dit bestuursmodel kennis te nemen en de link, indien relevant, met een aanbevelend commentaar door te sturen naar gemeenten, schoolbesturen en medezeggenschapsraden, waarvan men denkt dat ze er baat bij hebben hun openbaar onderwijs in stand te houden en te versterken.


Samen op weg naar een wereld van verschil


Op zaterdag 28 oktober jl. werd in Heerlen een multifunctioneel gebouw geopend, waarin o.a. een openbare basisschool werd ondergebracht, die het resultaat was van een fusie van OBS Theo Thijssen en een RK-school. De nieuwe school draagt de naam "De Droomboom".

Zowel het bestuur van Stichting MOVARE als de gemeente Heerlen kwamen na onderzoek tot de conclusie dat de keuze voor een nieuwe openbare school hier voor de hand lag. In de Heerlense wijk Meezenbroek, waar de Droomboom staat, komt 50% van de leerlingen uit allochtone culturen. Voor het CBOO aanleiding een vertegenwoordiging te sturen.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt de contacten met MOVARE en met de gemeente Heerlen weer op te pakken, met name ook vanwege de vraag hoe het momenteel staat met de openbare identiteit van de scholen die vanuit een aparte stichting voor openbaar onderwijs in Parkstad (SPOP) in 2009 werden overgenomen door MOVARE. Die vraag kan behalve aan het bestuur van MOVARE ook gesteld worden aan de gemeenten, die samen besloten de openbare scholen over te dragen aan MOVARE onder de uitdrukkelijke belofte aan de betrokken gemeenteraden in Parkstad (ZO-Limburg), dat de openbare identiteit gegarandeerd zou blijven.

Een gesprek hierover vond op 7 december jl. plaats met de wethouder onderwijs Jordy Clemens (SP), beleidsmedewerker onderwijs Anya Smeets, bestuurder van MOVARE Richard Kruszel, en met de directeur van de nieuwe OBS De Droomboom Jo Budie. Kernpunt van het gesprek was de vraag in hoeverre  MOVARE binnen het conglomeraat van zijn scholen aan de openbare scholen de gelegenheid biedt de openbare identiteit waar te maken en in welke mate daar gevraagd of ongevraagd over wordt gerapporteerd aan de gemeenten, die openbare scholen binnen hun gemeentegrenzen hebben. De laatste vraag kon alleen wat betreft Heerlen worden beantwoord. Duidelijk werd dat in ieder geval in Heerlen gemeente en schoolbestuur minimaal 2x per jaar om de tafel gaan zitten, waarbij dan niet alleen wordt gepraat over begrotingen en jaarrekeningen, maar ook wordt gerapporteerd wat wordt gedaan om de kernwaarden van openbaar onderwijs inhoudelijk waar te maken. Er is al sprake van een identiteitscommissie voor het openbaar onderwijs, maar dit fenomeen is nog in opbouw.

Directeur Jo Budie van OBS De Droomboom kan rekenen op draagvlak bij de gefuseerde school. Hij is als directeur voorgedragen door de MR-en van zowel de RK- als de openbare school; opmerkelijk want Budie is een geharnast openbaar onderwijsman. In het personeelsbeleid van de school wordt gekozen voor een pluriforme aanpak qua denominatie in redelijkheid en billijkheid, aldus Budie. Dat maakt het voor de leerlingen ook mogelijk om samen op weg te zijn naar een wereld van verschil, zoals zij die in hun latere leven ook tegen zullen komen. Gewerkt wordt met het concept van de gemeenschappelijke voorziening zoals die in samenwerking met de gemeente Heerlen is opgesteld. Bestuurder Kruszel en wethouder Clemens zegden toe eventuele voorstellen voor een brede visitatie op openbare identiteit op openbare scholen af te wachten. Dat zal dan niet meer worden opgepakt door het CBOO, maar wellicht door partners die participeren in een Overlegplatfornm Openbaar Onderwijs, dat naar verwachting voorjaar 2018 van start gaat.


Zeeuws-Vlaams reddingsplan kost openbaar onderwijs de kop


Met deze kop opent een artikel in het dagblad Trouw van 11 december jl., waarin op schrijnende wijze duidelijk wordt, dat met de mond beleden wordt hoe belangrijk ons duaal onderwijsbestel is, maar dat in de praktijk de overheid het m.b.t. de belangenbehartiging van het "van overheidswege" verzorgd openbaar onderwijs laat afweten.

Wie het artikel leest, kan niet anders dan de conclusie trekken dat overheidsdienaren, maar ook (ex)bestuurders van onderwijskoepels, op ongelofelijke manier met grondwettelijke verplichtingen omgaan. Zie het rapport Gewoon Goed Onderwijs, dat van A tot Z om de grondwettelijke verplichtingen van de Rijksoverheid m.b.t. openbaar onderwijs heen draait.

Het is wrang te moeten constateren dat ook de Algemene Onderwijsbond, die veel leden heeft op openbare scholen, zich kennelijk alleen nog maar bezig houdt met de werkgelegenheidsvraag en niet meer met het duaal stelsel waarin werknemers in het funderend onderwijs hun werk moeten doen. Kennelijk wordt daar geen relatie meer gelegd tussen de grondwettelijke kenmerken van openbaar onderwijs en de waarde die dit heeft voor de positie van onderwijspersoneel en de samenleving als geheel. Op de AOb-website van de laatste 2 weken is er niets over terug te vinden.

Het wordt steeds duidelijker dat de VOS/ABB  als "werkgeversorganisatie" zich gaat ontwikkelen als hoeder van het openbaar onderwijs en daarvoor het gevecht aangaat. Zie hiervoor het commentaar van VOS/ABB-directeur Teegelbeckers op de situatie in Zeeuws Vlaanderen.

Minister Slob heeft aan VOS/ABB laten weten dat hij met een reactie zal komen op de constatering dat het advies van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen tegen Grondwet indruist. Het is van belang om in de gaten te houden hoe deze confessionele minister voor het funderend onderwijs in 2018 zal omgaan met de grondwettelijke handhaving, waarvan hij zegt, dat het een groot goed is!


Tot slot!!!


Het jaar 2017 loopt ten einde. Dit was het laatste bericht van het CBOO. Op 31 december van dit jaar houdt het CBOO op te bestaan. Het CBOO-bestuur hoopt dat in 2018 een Overlegplatform Openbaar Onderwijs (OOO) gestalte krijgt en dat daar in ieder geval de VOS/ABB, de VOO, de AOb, het Dienstencentrum GVO/HVO en zo mogelijk de VNG als vertegenwoordiger van eindverantwoordelijke gemeenten voor openbaar onderwijs in gaan samenwerken op beleidsterreinen die het openbaar onderwijs betreffen. Zij kunnen daarmee laten zien, dat het openbaar onderwijs erin slaagt deze geledingen te laten samenwerken voor goed onderwijs en waarin de middelen transparant en op democratische manier worden besteed.

Het CBOO-bestuur wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe!


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).
CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com