START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 10

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 VAN HEEMSTRA GOES INTERNATIONAL
(Bijdrage Jolanda Rötert - ouder van leerling van Heemstraschool)

Twee jaar geleden was het nog de wens van het ROOBOL-bestuur om de OBS Van Heemstra in Oudwoude te sluiten. De kleine dorpsschool moest wegbezuinigd worden. Zelfs de wethouder van Kollumerland stond daar achter. Onder meer door de bemiddelende rol van het CBOO, de zware protesten in de gemeenteraad en de grote inzet van personeel, OR en MR is dat gelukkig voorkomen.
Terecht, zo bleek woensdagavond 5 maart tijdens de presentatie van “Our Voice for Europe”, een internationaal Comenius – project van het Europees Platform van het onderwijs, waar de Van Heemstraschool tezamen met haar partners in Noorwegen, Spanje en Turkije met verve vorm aan geeft.
Ook het bestuur van Kollumerland heeft inmiddels begrepen, dat het voortbestaan van deze kleine school een juiste beslissing is geweest. Zowel burgemeester Bilker als diverse leden van de Raad waren aanwezig bij de presentatie.
In april gaan vijf kinderen uit groep 7 en 8, o.l.v. twee groepsleerkrachten en een mr-lid, op bezoek bij de partnerschool in Istanbul. Vijf ambassadeurs van een school die op dit moment 27 leerlingen telt, uit een dorp van een paar honderd inwoners, gaan zich presenteren op een school die qua leerlingenaantal honderd keer zo groot is, in een stad met 15 miljoen inwoners. Zij zullen persoonlijk de relatiegeschenken van de gemeente Kollumerland overhandigen aan de burgemeester van deze metropool. Het is voor de school en het dorp een bijzondere gebeurtenis.
Dat vond ook Omrop Fryslân, die de volgende ochtend uitgebreid aandacht besteedde aan de participatie van de Van Heemstraschool in “Our Voice for Europe” en de reis naar Turkije tijdens de nieuws- en actualiteitenrubriek op Radio Fryslân.
Hiermee is weer bevestigd, dat goed onderwijs niet in kwantiteit zit, maar wel zeker in de kwaliteit. Maar ook, dat het loont wanneer we ons inzetten voor het behoud daarvan.
In het volgende persbericht hierover treft u specifieke informatie aan.
 

PERSBERICHT
Internationaliseringproject “OUR VOICE FOR EUROPE”
Oudwoude, 29 februari 2008
 

Op woensdagavond 5 maart, ’s avonds 19.30 uur, presenteert Mevr. R. Kas – Siderius, projectcoördinator van Nederland binnen het internationaliseringproject “OUR VOICE FOR EUROPE” in het m.f.c. “Hústerwâld” aan de Wygeast te Oudwoude. Vijf leerlingen van de groepen 7 en 8 van de o.b.s. “Van Heemstra” reizen 20 april a.s. naar Istanbul Turkije en zullen zich deze avond presenteren. De leerlingen krijgen een cadeau van burgemeester Bilker om aan de burgemeester van Istanbul in Turkije te overhandigen.
Januari 2007 is via de mail contact gemaakt met 9 coördinatoren uit 9 verschillende landen. Scholen in Rome Italië, Bardufoss Noorwegen, Litouwen, Cyprus, Vincendario Gran Canaria Spanje, Oudwoude Nederland, Faro Portugal, Caiova Roemenië, Istanbul Turkije wilden een schoolpartnerschap aangaan. Er is op 12 maart 2007 een samenkomst van deze coördinatoren in Craiova Roemenië geweest. Tijdens deze voorbespreking is het internationaliseringproject “OUR VOICE FOR EUROPE” tot stand gekomen. De coördinatoren hebben vervolgens de aanvraag voor uitvoering van het project in eigen land aan het Europees Platform aangeboden. December 2007 kreeg de o.b.s. “Van Heemstra”, de Nederlandse partner binnen dit project, de goedkeuring van het Europees Platform. Dit houdt in dat er de komende twee jaar een school samenwerking verband bestaat tussen de partnerscholen uit de diverse landen. Daarnaast zullen bezoeken plaatsvinden van leerlingen en leerkrachten naar de diverse goedgekeurde scholen. Goedkeuring kregen ook de scholen in Vincendario Gran Canaria, Bardufoss Noorwegen en Istanbul Turkije. De school in Craiova Roemenië is stille partner. Deze school heeft geen subsidie ontvangen maar wil het project zijdelings blijven volgen. Januari is een delegatie van alle goedgekeurde scholen afgereisd naar de school in Vincendario Gran Canaria Spanje. Hier zijn de plannen bijgesteld en toegepast op de vier goedgekeurde landen. Deze delegatie werd tevens ontvangen door de burgemeester van Vincendario en werd op de voet gevolgd door de lokale media.
Volgens afspraak wordt samen gewerkt aan een plan van aanpak. Er is een internationale muur binnen alle samenwerkende scholen. Hier wordt de voortgang van het project gepresenteerd. Samen wordt één muziekclip gemaakt met daarop alle verschillende culturen en talen, deze wordt t.z.t. aangeboden aan de lokale media. Tevens wordt gewerkt aan een woordenboek, alle feestelijkheden worden samengevoegd tot één gezamenlijke kalender. Ook worden Power Point presentaties, folders, posters, informatiekaarten, maquette, etc gemaakt. Momenteel wordt gewerkt aan contact via de web cam. Het project is volop in werking gezet. Alle leerlingen van de school worden bij de uitvoering van het internationaliseringproject “OUR VOICE FOR EUROPE”betrokken.
Daarnaast kunnen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 de partnerscholen bezoeken. De eerste reis staat 20 april gepland. De partnerschool in Istanbul Turkije zal worden bezocht. Vijf leerlingen hebben zich opgegeven en gaan samen met leerkrachten de reis op 20 april tot 26 april maken. Burgemeester Bilker zal de leerlingen tijdens de presentatie op 5 maart een cadeau aanbieden namens de gemeente Kollumerland c.a. welke door de kinderen zal worden overgedragen aan de burgemeester in Istanbul Turkije.
September zal in Oudwoude een samenkomst van de deelnemende partnerscholen zijn en maart 2009 gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 naar de partnerschool in Bardufoss Noorwegen.


IN CBOO bericht week 11 wordt uitvoeriger aandacht besteed aan de mogelijkheden die het Europees Platform aan scholen voor primair – en voortgezet onderwijs biedt op het gebied van internationalisering
 CBOO lidorganisatie AVMO bezorgd over handhaving openbare identiteit.
In een brief aan de vijf gemeenten , die hun openbaar onderwijs overdragen aan een Samenwerkingsstichting met duidelijke RK signatuur ( MOVARE) in ZO Limburg heeft AVMO zijn zorg uitgesproken over het onder druk staan van de openbare identiteit als in het kader van de mobiliteit van het personeel RK personeel op openbare scholen moet gaan werken vice versa.

Het AVMO bestuur schrijft ondermeer het volgende;

“Op dinsdag 120208 besloot de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de openbare onderwijsstichting SPOP akkoord te gaan met het voornemen van het bestuur van SPOP de scholen van de stichting te laten overnemen door het Samenwerkingsbestuur van MOVARE. Het besluit is niet genomen op grond van adequate informatieverstrekking door het SPOP bestuur – dat was i.h.a. te laat en te summier – maar in de verlokkende toezegging dat, na de overname, voor het SPOP bestuur sprake zou zijn van een werkgelegenheidsgarantie voor het SPOP personeel.

In algemeen opzicht is deze garantie op de korte termijn dat een positieve ontwikkeling voor het personeel . Aangezien MOVARE ook confessionele scholen bestuurt, lopen openbare scholen binnen afzienbare tijd het risico in een identiteitscrisis te geraken. De kwaliteit van de scholen kan ernstig onder druk komen te staan doordat m.n. het personeelsbeleid MOVARE-breed niet kan waarborgen dat de juiste leerkracht op de juiste school terecht komt. Het overgrote deel van de ouders kiest voor een openbare school niet om vervolgens van confessioneel georiënteerde leerkrachten les te krijgen. Het stellige idee dat iedereen les kan geven in het openbaar onderwijs, omdat het geen specifieke eigen identiteit zou hebben, is een redenatie die niet op gaat. Openbaar onderwijs staat voor een product waar behoefte aan is. De medewerkers die er voor zorgen dat het product openbaar onderwijs tot stand komt moeten daar met hart en ziel van doordrongen zijn.

Personeelsbeleid dat leidt tot plaatsing van willekeurig onderwijspersoneel op openbare scholen, personeel dat in principe niet gekozen heeft voor het lesgeven in het openbaar onderwijs, leidt ons inziens op termijn tot uitholling van de openbare identiteit van de scholen.

AVMO, de afdeling openbaar onderwijs van de AOb ziet in dat opzicht een zware taak weggelegd voor het management van de openbare scholen. Zij zullen als poortwachters van de openbare identiteit moeten fungeren. Ze moeten de potentiële personeelsleden voor het openbaar onderwijs van MOVARE goed moeten wegen en ook over criteria kunnen beschikken om nee te verkopen.

Is het gezien de gang van zaken, eerst de verzelfstandiging van het gemeentelijk openbaar onderwijs naar een stichting SPOP, daarna een moeizaam en turbulent verlopen proces tot nu toe richting MOVARE niet een algehele doordenking van de vraag waard of gemeenten met het over de schutting kieperen van hun openbaar onderwijs op de goede weg zijn?

De discussie over governance in het onderwijs in de Vaste Kamercommissie onderwijs van 060208 jongstleden maakt die discussie hoogst actueel. Het zou een goede zaak zijn als de betrokken SPOP gemeenten, maar ook de gemeente Landgraaf, dat reeds in een eerder stadium het eigen openbaar onderwijs overdroeg aan een rechtsvoorganger van MOVARE, dit soort zaken in het debat over toestemming voor het overdragen van het openbaar onderwijs van SPOP aan MOVARE betrekken. Voor de ouders van leerlingen, die voor hun kinderen openbaar onderwijs wensen, maar ook voor het SPOP personeel is een antwoord op deze vragen door hun Gemeentebesturen een belangrijke zaak. Het kan een voorbeeldfunctie vormen om te laten zien dat men uiteindelijk als gemeenten de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs neemt. De voor onderwijs belasting betalende burger heeft er zelfs recht op! “
 Heb het Lef!!!!
Voor meer informatie kunt u aanklikken: http://www.edith.nl/hebtlef/

 Aanmelding voor visitatorentraining loopt prima!
De succesformule visitatie identiteit openbaar onderwijs heeft het CBOO bestuur genoodzaakt alles in het werk te stellen om genoeg visitatoren te trainen, die in staat zijn de aanzwellende stroom van aanvragen voor visitatie door openbare scholen voor Primair – en voortgezet onderwijs de baas te blijven. Op woensdag 18 juni wordt de eerste training verzorgd. Daartoe is een visitatorenprofiel opgesteld, dat belangstellenden wordt toegestuurd als ze te kennen hebben gegeven belangstelling te hebben en duidelijk is of ze op 18 juni acte de présence kunnen geven. Die belangstelling is zo groot, dat nu al zeker is, dat er een tweede cursusdag moet worden georganiseerd. Dat gebeurt na de zomervakantie. In CBOO bericht week 11 volgt verdere informatie.