START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 11

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
  

Europees Platform, internationaliseren in onderwijs.
Vergroot je wereld, ontdek Europa.

Van alle financiële toekenningen voor internationaliseringprogramma's van het Europees Platform gaat 35% naar het openbaar onderwijs (2006). Dat is duidelijk meer dan het procentueel aandeel dat het openbaar onderwijs heeft in het funderend onderwijs. Waarom kiezen zo opvallend veel openbare scholen voor internationaliseren in hun onderwijs?

Internationaliseren is je wereld vergroten en de kwaliteit van onderwijs verbeteren.
Internationaliseren betekent samenwerken aan een thema met scholen in andere landen, maar ook vakkennis verwerven in het land van een doeltaal of ideeën opdoen voor onderwijsinnovaties tijdens een studiebezoek over de grens. En, niet onbelangrijk: het vastleggen van deze activiteiten in het schoolwerkplan.

Het Europees Platform is het startpunt voor internationaliseren in onderwijs voor basisscholen, vmbo, havo, vwo, de lerarenopleiding en volwasseneneducatie. Internationaliseren kan op veel manieren, onder andere via uitwisseling van leerlingen, nascholing van leraren in het buitenland of door inhoudelijke samenwerking met een partnerschool in een ander land. Maar ook door het integreren van internationalisering in het schoolbeleid, bijvoorbeeld door het invoeren van tweetalig onderwijs. Het Europees Platform biedt diverse instapniveaus met betrekking tot het brede aanbod dat op het gebied van internationalisering bestaat. Wij ondersteunen scholen door het geven van advies en het verzorgen van trainingen. Voor veel activiteiten kunt u bij ons subsidie krijgen; het Europees Platform maakt deel uit van het Nationaal Agentschap LLP en werkt dus in opdracht van de Europese Commissie, maar voert daarnaast veel projecten en programma’s uit voor het Ministerie van OCW. Ook voor maatwerk kunt u bij ons terecht, vanaf begin 2008 is de afdeling Advies & Training van start gegaan.

Waarom internationaliseren in onderwijs?
Internationalisering bevordert de Europese en culturele bewustwording van mensen. De globalisering verlegt grenzen en maakt de wereld tegelijk groter en kleiner. Wie nu een opleiding afrondt, maakt een grote kans in een internationaal bedrijf terecht te komen, met afzetmarkten over de hele wereld. Scholen die leerlingen al op jonge leeftijd laten kennismaken met de internationale wereld, geven hun leerlingen een voorsprong voor later. Internationaliseren vergroot hun zelfstandigheid en bewustzijn, verbetert hun communicatieve en sociale vaardigheden en is een goede voor bereiding op een internationale studie. Maar ook voor leraren en scholen is internationalisering een meerwaarde. Leraren doen nieuwe inspiratie op via samenwerking met collega’s in het buitenland en scholen kunnen zich profileren middels internationale activiteiten of een internationale leerroute.

Wat is er allemaal mogelijk?
Er zijn diverse soorten internationale activiteiten. Van een projectdag ‘Europa’ op school tot een driejarig samenwerkingsproject met partnerscholen in het buitenland, van het individueel volgen van een nascholingscursus in Polen tot het deelnemen aan een groepsstudiebezoek naar IJsland. U kunt internationaliseren op kleine of grote schaal, en kiezen voor een beperkt tijdsbestek of een langlopend programma. Wanneer u zich erin verdiept, gaat er een wereld van mogelijkheden voor u open.

Heeft uw school al ervaring opgedaan met samenwerkingsprojecten? Bent u toe aan een meer permanente inbedding van internationalisering in het curriculum? Dan staan onder andere de volgende internationale leerwegen voor u open:

  1. Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat leerlingen ongeveer de helft van hun lessen in een andere taal – meestal Engels – volgen. Zij ontwikkelen een goede beheersing van de vreemde taal en werken veel aan hun Europese en Internationale Oriëntatie (EIO).

  2. Europa als leeromgeving op scholen (Elos) betekent dat leerlingen optimaal worden voorbereid om te functioneren in een internationale samenleving. Binnen het Elosnetwerk werken tweehonderd scholen uit verschillende EU-landen samen.
    Maak gebruik van onze lesmaterialen en praktijkvoorbeelden!

Wanneer u aan internationalisering werkt, kunt u gebruikmaken van een schat aan ervaring en lesmaterialen. Het Europees Platform geeft boeken uit met inspirerende praktijkvoorbeelden en biedt ook materiaal voor direct gebruik in de klas. De serie werkbladen ‘Europa Actueel’ is voor dit laatste doel uitermate geschikt. Met een serviceabonnement van het Europees Platform maakt u op een voordelige manier kennis met de vele mogelijkheden en blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internationaliseren in onderwijs.

Internationaliseren? Neem contact op met het Europees Platform
Voor meer informatie kunt u terecht op onze wensite www.europeesplatform.nl.

 U kunt ook mailen naar info@epf.nl of bellen naar Alkmaar 072 5118502 of Den Haag 070 3814448.
 CBOO bestuur akkoord met voorstellen visitatie.


Het CBOO akkoord heeft zich in de onlangs gehouden bestuursvergadering uitvoerig bezig gehouden met de voortgang van de visitatietrajecten in het openbaar primair – en voortgezet onderwijs alsmede met de vraag hoe de visitatie aan PABO’s het beste vorm kan krijgen.

  • Over dat laatste aspect is er momenteel contact met een aantal PABO’s, die ieder op een eigen manier in het opleidingsprogramma aandacht besteden aan de identiteit van het openbaar onderwijs en is er een Leidraad ontwikkeld, die momenteel wordt bestudeerd door PABO directeuren.

  • Verder heeft het CBOO bestuur het voorstel van het DB overgenomen nu definitief na een visitatietraject over te gaan tot certificering van de bezochte instelling. Dat betekent, dat dus behoudens bijzondere gevallen niet het bestuur van de instelling die door een visitatiecommissie is bezocht wordt gecertificeerd. Dit besluit is gebaseerd op het gegeven, dat de instelling de plek is waar de betrokken geledingen elkaar ontmoeten en het primaire proces plaatsvindt.

  • De formats voor PO en VO zijn na kritisch commentaar verbeterd. Voor PABO’s is een Leidraad visitaties geschreven. Een flyer geeft informatie over de het waarom en hoe van de visitaties. Alle documenten, die betrekking hebben op visitaties en wat daar mee samenhangt krijgen dezelfde lay out en worden binnenkort op de
    CBOO website http://www.cboo.nl  gepresenteerd.Homobeleid op scholen in de schijnwerpers.
Het lijkt er op, dat het Ministerie van OCW en dan met name minister Ronald Plasterk persoonlijk werk maakt van een actief homo beleid op scholen. Hij stelt daar ook middelen voor beschikbaar. In een alliantie van organisaties, waarvan o.a. het CBOO deel uitmaakt wordt getracht regionaal in een aantal bijeenkomsten aandacht te vragen voor de vraag hoe deze problematiek het beste kan worden aangepakt. Actief en gespecialiseerd in deze zaken zijn ondermeer COC Nederland met regionale netwerken een Empowerment Lifestyle Services, dat ondermeer voor schoolleiders een praktisch boekje heeft gepubliceerd, dat men kan downloaden via de hyperlink http://www.empower-ls.com/doc/empowerment/roze_draad.pdf


De komende maanden wordt via CBOO gericht informatie verschaft over voornoemde bijeenkomsten.
 Uit de keuken van de VOS/ABB.
Steeds meer verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs stellen zich de vraag in hoeverre zij de sociale cohesie in de samenleving kunnen bevorderen. Daartoe is door het Bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) een nota “Actief in Burgerschap” uitgebracht. Sleutelwoorden in de nota zijn respect, democratie, participatie en identiteit. Dit zijn exact de kernpunten van CBOO visitaties. Binnenkort neemt het CBOO contact op met OOZ om te overleggen of visitatie een optie is om te toetsen of datgene wat de nota weergeeft overeenkomt met de dagelijkse praktijk in de OOZ scholen. Voor meer informatie over voornoemde nota en OOZ kunt u aanklikken http://www.vosabb.nl/openbaar-onderwijs/actueel/item/artikel/13256/81.