START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 12

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Kamervragen (laten) stellen – geen eenvoudige zaak!
Kwesties, die met openbaar onderwijs te maken hebben worden af en toe met handschoentjes aangepakt. Dat merkte het CBOO n.a.v. een serie Kamervragen, die het had opgesteld n.a.v. een paar actuele situaties in Limburg. In eerste instantie verklaarde PvdA TK lid mevr. M Kraneveldt-van der Veen zich bereid deze vragen als Kamervragen aan de staatssecretaris mevrouw S. Dijksma te stellen. Dat werd aan het CBOO secretariaat bevestigd bij e-mail van 171207. Een dag later ontving het CBOO secretariaat een mailbericht van mevrouw Kraneveldt, waarin overleg werd aangekondigd met de Limburgse TK leden mevrouw L. Roefs en Mevr. P. Smeets. Twee uur later diezelfde dag kwam een e-mail bericht, dat de Limburgse collega’s “nog even een check willen met onze bestuurders in de genoemde gemeenten” en dat mevrouw Kraneveldt daar nog even op wilde wachten. Op 201207 ontving het CBOO een bericht, waarin werd gesteld, dat overleg met Kamerleden en de bestuurders uit de betrokken gemeenten haar er toe hadden gebracht de vragen iets anders te formuleren, iets minder gedetailleerd en meer in “informatieve zin”. De vragen zouden nog diezelfde dag naar de griffie worden gestuurd. Als ze goed zouden worden gekeurd ( Door wie? - MH) zou het CBOO secretariaat ze de volgende dag ontvangen Daarna werd het ijzingwekkend stil. Om die stilte te doorbreken stuurde het CBOO secretariaat op 10 0108 een e-mailbericht naar mevr. Kraneveldt met de vraag of al voortgang werd geboekt. Een uitvoerige rappel op 260108 leverde ook niets op.
Inmiddels heeft de fractievoorzitter van D66, de heer A. Pechtold,  zich bereid verklaard de door het CBOO geformuleerde vragen als Kamervragen wel te stellen. Per e-mail gaf een D 66 woordvoerder op 170308 aan, dat de volgende vragen zijn ingediend:

 1. Is het u bekend dat drie openbare scholen in de gemeente Landgraaf vallen onder het bevoegd gezag van de stichting MOVARE gevestigd in Rolduc/Kerkrade, waarvan de statuten niet voldoen aan het wettelijk vereiste voor een samenwerkingsbestuur conform artikel 17 Wpo lid 5 aanhef en onder h: "De statuten voorzien in ieder geval in een regeling omtrent de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft”?

 2. Is het u bekend dat het bestuur van de stichting MOVARE wordt gevormd door een College van Bestuur dat volledig als bevoegd gezag functioneert, waarbij de leden op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van de Stichting? Acht u deze constructie niet in strijd met de huidige wettelijke systematiek waarin een college van bestuur in het primair en voortgezet onderwijs niet in de plaats kan treden van het bevoegd gezag (het bestuur van de rechtspersoon), zoals toenmalig minister Van der Hoeven nog eens bevestigde bij de behandeling van de Onderwijsbegroting 2007 (Handelingen II, 12 oktober 2006, p. 12-731) en thans ook nog niet in toegestaan binnen de WEB, ondanks dat binnen deze wettelijke regeling al is toegestaan dat het bevoegd gezag taken en bevoegdheden aan een college van bestuur kan overdragen (zie Kamerstukken II 2005-2006, 30599, nr. 3, p. 3 en 8)?

 3. Hoe oordeelt u over het voornemen van stichting MOVARE om per 1 januari 2008
  het openbaar onderwijs in de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum Onderbanken en Vaals over te nemen zonder de statuten aan te passen aan bovengenoemd wettelijk vereiste?

 4. Is het u bekend dat in de gemeente Horst aam de Maas (L)een Rooms Katholieke school wordt omgezet in een openbare school, die toch blijft ressorteren onder een katholieke stichting zonder dat vaststaat dat aan het wettelijk vereiste inzake openbaar onderwijs terzake door die stichting voldaan zal worden?

 5. Is het u bekend dat de gemeente Horst geweigerd heeft om aan het verzoek te voldoen om een openbare school op te doen richten door een stichting voor openbaar onderwijs en dat deze stichting door de huidige wetgeving niet in staat is
  een dergelijk initiatief te nemen?

 6. Bent u bereid om er op toe te zien dat ook in de provincie Limburg de gemeentelijke overheid de belangen van het openbaar onderwijs ten volle, in de geest van de ouders die dat onderwijs verlangen, behartigt en niet benadeelt ten gunste van het bijzonder onderwijs?
   

……en nu is het even afwachten, wat de reactie van de minister zal zijn. Volgens gegevens van de TK website kan dat een aantal weken duren.
 Organisaties in het openbaar onderwijs in overleg.

Vrijdag 140308 jl. heeft er in het NH hotel in Utrecht openbaar onderwijsoverleg plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van de VOS/ABB,de VOO, een aantal vertegenwoordigers van PABO’s, die in hun opleiding aandacht besteden aan de identiteit van het openbaar onderwijs en sinds vrijdag jl. ook het CBOO.
Het gaat om een overleg dat zich richt op één deelaspect namelijk een mogelijke afstemming tussen opleidingsinstituten (Pabo's)ten aanzien van de nadere invulling van programma's die zich richten op de identiteit van het openbaar onderwijs.

Tijdens het overleg is ondermeer afgesproken, dat:

 

 1. Het CBOO gaat deel uitmaken van het dit overleg openbaar onderwijs, waarbij namens het CBOO bestuur Alice van Rooij en Henk Grönloh deelnemers zijn. Bij verhindering van één van beiden zal voor vervanging worden gezorgd. Het CBOO neemt dus ook deel aan de gesprekken over de inhoudelijke onderwerpen, die in het overlegplatform aan de orde zijn.

 2. Er vindt uitwisseling van informatie plaats, om aldus te komen tot een complementariteit van functies ten bate van het openbaar onderwijs. Het CBOO levert z.s.m. informatie t.b.v. het overleg aan.

 3. Het Overleg Openbaar Onderwijs is overlegforum voor met name het ontwikkelen van een code Openbaar Onderwijs en het (eventueel_) ontwikkelen van modules openbaar onderwijs in PABO's en streeft ernaar cursussen te ontwikkelen, die in OBS-en worden aangeboden.

 4. Het CBOO zet de visitaties openbaar onderwijs voort en certificeert scholen. Omtrent de daarbij gebruikte instrumenten (b.v. een Leidraad PABO's) en criteria vindt afstemming plaats in het overleg voor zover het voornoemd deelaspect betreft. Bezien zou kunnen worden of een samenwerking van de eerder genoemde organisaties in het openbaar onderwijs op andere aspecten mogelijk/wenselijk is.


 

Persbericht empowerment lifestyle services van 180307
In onderstaand persbericht wordt het CBOO ten tonele gevoerd al besturenorganisatie. Dat is geenszins het geval. Het CBOO is het landelijk netwerk openbaar onderwijs, waarin alle geledingen, waaronder besturen openbaar onderwijs vertegenwoordigd zijn.


PERSBERICHT
18 maart 2008

Action Learning Day voor hetero-homo-allianties in het onderwijs.
Op 31 mei organiseert de landelijke Vrolijke Scholen Coalitie een studiedag, waar de uitvoering van lokale hetero-homo-allianties centraal staat. De studiedag is het startschot voor de uitvoering van het plan van Minister Plasterk om de veiligheid rond homoseksualiteit op scholen te bevorderen.

Drie lokale allianties gestart.
Op dit moment ontstaan in Leeuwarden, Arnhem en Maastricht Vrolijke Scholen Allianties, waarin Empowerment (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs), de scholenvakbonden AOb en CNVO en de besturenorganisatie CBOO samenwerken met gemeentebesturen, regionale COCs, GGDs en homoseksuele en lesbische docenten en leerlingen. In een serie van 5 lokale bijeenkomsten vormen de partners een samenwerkingsverband. Deze lokale vrolijke scholen allianties gaan vervolgens de scholen in de regio stimuleren en ondersteunen bij het integreren van seksuele diversiteit als blijvend punt van aandacht in de reguliere aanpak van veiligheid en sociale vaardigheden.

Samenwerking voor draagvlak in scholen.
Veel homobelangenorganisaties bieden al langere tijd voorlichting, videos of lespakketten aan bij scholen, maar deze initiatieven bleven tot nu toe teveel op zichzelf staan. Het lukte niet scholen zélf verantwoordelijkheid te laten nemen. Daardoor is aandacht voor seksuele diversiteit nog geen structureel onderdeel van de aanpak van scholen geworden. Schooldirecties zijn zich niet bewust van de knelpunten rond homoseksualiteit. Het blijkt dat als de gemeente, lokale schoolbesturen en de homo-organisaties samenwerken, men op maat schoolbegeleiding kan ontwikkelen, waardoor schooldirecties overtuigd raken van het belang en zelf aan de slag gaan.

Action Learning Day.
Op 31 mei wisselen de lokale Vrolijke Scholen Allianties hun praktijkervaringen uit. Op deze Action Learning Day ontmoeten deelnemers van de bestaande allianties en belangstellenden die komende tijd een lokale alliantie willen starten elkaar. Belanghebbenden zijn vertegenwoordigers van GGDs, COC verenigingen, Meldpunten Discriminatie, onderwijsbegeleidingsdiensten, homoseksuele en lesbische docenten, zorgcoördinatoren en vertrouwenspersonen van scholen en vertegenwoordigers van gemeenten. Op de dag zullen de deelnemers interactief leerervaringen uitwisselen over de valkuilen en mogelijkheden van allianties, op welke manier men op scholen het beste een plan van aanpak kan starten, welke speciale uitdagingen bij homo-emancipatie in het onderwijs spelen en welk materiaal er voorhanden is.
De dag vindt plaats in Utrecht. Deelname is gratis. Aanmelding via info@empower-ls.com.Niet voor publicatie: meer informatie via Marinus Schouten, projectleider Vrolijke Scholen Allianties, 06 30 506 449