START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 14

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Dood paard?
Het bestuur van de Stichting (Openbaar)Primair Onderwijs Parkstad ( SPOP) in ZO Limburg lijkt uitgeregeerd. Op 120208 nam dat bestuur het besluit akkoord te gaan met de overname van de SPOP scholen door de Samenwerkingsstichting MOVARE. Vanaf dat moment is er van het bestuur van SPOP in formele zin niets meer vernomen, terwijl er minstens twee kwesties zijn, die nog aandacht verdienen en tot een oplossing moeten worden gebracht.
Zo is er nog steeds geen oplossing in zicht voor het bestuurlijke probleem, dat een directeur van één van de SPOP scholen per e-mail op 011107 de voorzitter van de GMR op een zodanige manier tegemoet trad, dat deze zich bedreigd voelde en aangifte deed bij de politie. Het CBOO heeft hieraan in CBOO bericht week 44 van 2007 onder de kop “Ontluisterend” aandacht besteed.
Zie hiervoor het 2e onderwerp in: http://www.cboo.nl/weekberichten%202007/weekbericht.2007.44.htm


Ondanks ook schriftelijke verzoeken van de GMR aan het bestuur van SPOP is nog niet gewerkt aan een oplossing. Het curieuze in het geheel is, dat een bestuurslid van SPOP per e-mail aan de secretaris van de GMR desgevraagd laat weten niet te begrijpen wat er mis is gegaan, maar dat de GMR al wel een antwoord had moeten hebben. Het bestuurslid vindt dat heel vervelend en vraagt excuus. Duidelijk is in ieder geval dat er kennelijk iets mis is met de regievoering binnen het SPOP bestuur als kennelijk gemaakte afspraken voor een reactie aan de GMR niet worden uitgevoerd. In pure wanhoop heeft de GMR secretaris zich inmiddels gewend tot de onderwijswoordvoerders van PvdA, SP en CDA in de Gemeenteraad van Heerlen, de coalitiepartijen in B & W in die gemeente. Die actie is wel begrijpelijk tegen de achtergrond van het feit, dat ondermeer de Gemeenteraad van Heerlen zich nog moet uitspreken over de overdracht van het openbaar primair onderwijs aan de Samenwerkingsstichting MOVARE. Formeel kunnen zolang de Stichting SPOP bestaat de aangesproken Raadsleden niets voor de GMR voorzitter doen. Zij treden dan immers in de bevoegdheden van een verzelfstandigd bestuur openbaar onderwijs ,dat helaas geen duidelijk (bestuurlijk) teken van leven meer geeft in de niet opgeloste kwestie, waarbij GMR voorzitter en een SPOP directeur zijn betrokken.
Een andere aanwijzing, waardoor het lijkt alsof het SPOP bestuur de regie uit handen heeft gegeven is het feit, dat de voorlichter van MOVARE via het bestuursbureau van SPOP aan de directeuren van SPOP een bericht stuurt, dat via het GMR circuit van SPOP het CBOO bereikt. Dat bericht heeft ondermeer de volgende inhoud:


Aan de schooldirecties.
Als reactie op de publicatie in het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger van heden over het openbaar onderwijs volgt hier een korte reactie.

Statuten.
De identiteit van het openbaar onderwijs is gewaarborgd in de Statuten van de Onderwijsstichting MOVARE. Deze statuten zijn meerdere malen getoetst door juristen en voldoen aan alle wettelijke vereisten. De statuten zijn reeds van toepassing op de 3 Landgraafse openbare scholen, die ressorteren onder MOVARE.

Commentaar CBOO.
Formuleringen t.a.v. de identiteit van het openbaar onderwijs in de Statuten van MOVARE worden niet bestreden door het CBOO. Wel heeft het CBOO er bij brief op gewezen, dat het in het kader van flexibel personeels beleid denkbaar is, dat personeel van teruglopende RK scholen van MOVARE (kunnen) worden ingezet op openbare scholen die goed lopen, waardoor die openbare identiteit onder druk kan komen te staan. De discussie over statuten gaat overigens niet over de waarborging van de identiteit van het openbaar onderwijs, maar over de vraag of het openbaar onderwijs op correctie wijze is vertegenwoordigd in de
Raad van Toezicht van de Samenwerkingsstichting MOVARE. Over ondermeer die kwestie zijn Kamervragen gesteld door Fractievoorzitter Pechtold van D66 en daarop wordt het antwoord afgewacht. De directeuren worden dus met het uitsluitend noemen van het identiteitsaspect van het openbaar onderwijs in het bericht van de MOVARE voorlichter op het verkeerde been gezet.
Het bericht van de MOVARE voorlichter aan de directeuren maakt ook gewag van CBOO visitaties, verwijst naar berichtgeving in CBOO bericht week 51 van 2007 inzake de visitatie van de 3 Landgraafse openbare scholen en geeft aan, dat die scholen “in de praktijk een prima invulling geven aan het openbaar onderwijs”. Dat klopt als een bus, sterker – binnenkort worden ze (op openbare identiteit) gecertificeerd door het CBOO. Op zich is dat echter geen bewijs, dat ze worden aangestuurd door een organisatie, die voldoet aan alle wettelijke vereisten voor “van overheidswege”verzorgd openbaar onderwijs.
Ook dit voorbeeld geeft aan, dat het SPOP bestuur in de discussie over voors- en tegens die in de Limburgse persorganen t.a.v. het openbaar onderwijs te berde worden gebracht al geen eigen stellingname meer kiest, maar het eigen bestuursbureau de MOVARE visie simpelweg laat doorsluizen naar SPOP directeuren. Ook m.b.t. deze gang van zaken kunnen op dit moment de gemeentebesturen van Brunssum,Heerlen, Kerkrade, Onderbanken en Vaals niets doen. Dat kunnen ze wel, als ze tegen de achtergrond van de antwoorden van de staatssecretarissen op de Kamervragen van de heer Pechtold
zie hiervoor CBOO bericht week 12: http://www.cboo.nl/weekberichten%202008/weekbericht.2008.12.htm en de meer principiële vraag in hoeverre de Samenwerkingsstichting ( MOVARE) voldoende waarborgen biedt om het openbaar onderwijs in den brede voldoende tot zijn recht te laten komen een keuze moeten maken voor of tegen overname van de SPOP scholen van MOVARE. Het heeft er alle schijn van, dat het SPOP bestuur in de discussie hierover geen actor meer is. Dat is jammer want dat maakt het moeilijk een afgewogen oordeel te geven over de vraag of voornoemde SPOP gemeenten er destijds goed aan hebben gedaan hun openbaar primair onderwijs op afstand te zetten.

 Boeiende inleidingen en workshops over jongeren en hun virtuele wereld op HVO-voorjaarssymposium Virtuele Vorming.

Justine Pardoen van Ouders Online en Hans Alma, hoogleraar psychologie en zingeving en rector van de Universiteit voor Humanistiek, leverden elk vanuit hun eigen invalshoek een boeiende bijdrage aan een zeer inspirerend symposium over 'internet en identiteit, relaties, zingeving en verbeelding'. Ook werd op deze dag de Joke Zonneveldprijs uitgereikt aan hvo-leraar Louise Langelaan. Via onderstaande link kunt u het verslag van het HVO-symposium Virtuele Vorming op 21 maart jl. lezen, met links naar andere interessante informatie. http://www.hvo.nl/HVO/news/Over+internet+en+identiteit+relaties+zingeving+en+verbeelding.htm

 Algemene Vergadering en CONGRES VOO.
Op zaterdag 190406 houdt de Vereniging voor Openbaar Onderwijs haar Congres in Vergadercentrum de eenhoorn in Amersfoort. Thema van het Congres is “Pluriformiteit is een manier van leren”. Voor meer informatie over dit thema kunt u aanklikken: http://www.voo.nl/congres/2008/school.html

 Het Rapport Dijsselbloem gewogen. (herhaalde aankondiging)
Ook in 2008 werkt het CBOO weer mee aan het jaarlijkse symposium, dat de NABS ( = Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad) met lidorganisatie AOb/ABO organiseert. De inhoud van het symposium wordt uit de doeken gedaan in de uitnodigingsbrief. Daarin staat ondermeer het volgende:

Aan de relaties van de NABS
Den Haag, april 2008
Ref.nr.: 120/08.0702/NS/ml
Betreft: uitnodiging symposium ‘Het rapport Dijsselbloem gewogen’

Geachte relatie,

De Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS) organiseert i.s.m. lidorganisatie AOb/ABO en met medewerking van het CBOO op woensdag 23 april 2008 zijn jaarlijkse conferentie met als titel ‘Het rapport Dijsselbloem gewogen’. De respectievelijke verantwoordelijkheden van politiek en onderwijsveld nader bekeken.

De conferentie begint om 14.00 uur in Regardz La Vie, Lange Viestraat 351 te Utrecht en wordt afgerond tegen 16.30 uur.
Door respectievelijk de heer W. de Kok, hoofd bestuurslid AOb en de heer E.H. Schuyer, oud fractievoorzitter van D66, zal een inleiding verzorgd worden over bovengenoemd onderwerp.

De deelnemers zullen na de inleiding in groepen uiteen gaan en op grond van eigen ervaring en betrokkenheid inzake het onderwerp samen in discussie geraken. Vervolgens zal plenair verslag gedaan worden van het resultaat in de groepsdiscussies en is er gelegenheid om daarover op elkaar te reageren. We sluiten af met een paneldiscussie. De heer A.P. Kotte zal als dagvoorzitter fungeren.

U kunt zich inschrijven met behulp van bijgevoegd aanmeldingsformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,
mede namens de bovengenoemde organisaties,

Mr. S.J. (Simon) Steen,
secretaris NABS.


Het programma ziet er op hoofdlijnen als volg uit:

14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Opening door dagvoorzitter de heer A.P. Kotte
14.20 uur Inleiding door de heer W.A.M. de Kok
14.40 uur Inleiding door de heer E.H. Schuyer
15.00 uur Pauze
15.15 uur Aanvang groepsdiscussie
16.00 uur Plenaire discussie
16.25 uur Afsluiting/drankje

Voor aanmelding kunt u hier aanklikken.