START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                
2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 15

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Eerste CBOO certificaat in Primair Onderwijs uitgereikt!
Al enige jaren visiteert het CBOO scholen voor PO en VO, alsmede pabo’s die aandacht besteden aan openbare identiteitsontwikkeling. In februari jongstleden besloot het CBOO bestuur daar ook een certificering aan te koppelen als blijkt, dat openbare schoolbesturen en scholen voldoen aan de daarvoor door het CBOO gestelde criteria. I.h.a. worden scholen gecertificeerd. Deze eerste keer ging het om de uitreiking van een certificaat aan de Stichting PROO, bestuur openbaar primair onderwijs op de Noord Veluwe, omdat dit bestuur zich als eerste al in september 2006 enthousiast bereid verklaarde zich te laten visiteren. Onder andere "De Weekkrant" uit Harderwijk besteedde er in een persbericht met foto aandacht aan. Voor het artikel klik hier.

 


 

TK Kamervragen gesteld en beantwoord.
De Kamervragen, die de fractie van D 66 bij monde van fractievoorzitter A. Pechtold bereid was te stellen zijn beantwoord door Staatssecretaris S. Dijksma ( primair onderwijs). Voor vragen en antwoorden: http://www.minocw.nl/documenten/10839_1.pdf

 

Hierover is wel het e.e.a op te merken. Enige kanttekeningen bij de beantwoording door mevr. Dijksma leveren het volgende op:

  • dat bij vraag 1 verzuimd wordt in te gaan op het feit, dat er een onevenwichtigheid m.b.t. de invloed van openbaar t.o.v. RK onderwijs? Wel bisschoppelijke vertegenwoordiging, maar geen overheersende invloed openbaar onderwijs, waar het openbare scholen betreft? Prof Dr. Mr. D. Mentink,  Hoogleraar Onderwijsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hierover eerder gesteld: "Op het eerste gezicht zie ik in iedere geval problemen met artikel 17 lid 5 aanhef en onder h: 'De statuten voorzien in ieder geval in en een regeling omtrent de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.' In de statuten (art. 7) lees ik daar bij de bepalingen over het CvB niet het nodige over. Wel staat daar het een en ander over bij de RvT, maar een RvT is geen bestuur. Wat het laatstgenoemde betreft is opmerkelijk de ruime bevoegdheid van het lid van de RvT die is benoemd na overleg met de Bisschop van het Bisdom (art. 10 lid 5). Zoals nu bepaald strekt zijn bevoegdheid zich ook uit tot aangelegenheden van beleid die de identiteit van het openbaar onderwijs kunnen raken (art. 8 lid 3 onder a). Dat is strijdig met de strekking van het bepaalde in artikel 17 Wpo inzake de positie van het openbaar onderwijs als overheidsonderwijs.

  • Bij vraag 2 de relatie RvT als werkgever en CvB als werknemer OOK VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS luchtigjes wordt afgedaan? Prof. Dr. Mr. D. Mentink heeft hierover eerder gestel"d: "Het punt van het College van Bestuur. Zie ik het goed, dan is het stichtingsbestuur hier de RvT. Dat is dus een stap verder dan een constructie waarin delegatie is toegestaan (de WPO en de WVO kennen uitsluitend de mogelijkheid van mandaat). En de delegatiefiguur is wettelijk alleen toegestaan bij de ROC's (thans is daar aanhangig een wetsvoorstel - kamerstukken 30599) die het mogelijk moet maken dat het bevoegd gezag van een bijzondere instelling niet alleen het bestuur van een de rechtspersoon kan zijn, bijvoorbeeld een CvB dat functioneert als het bevoegd gezag met het bestuur van de rechtspersoon als RvT. Het is derhalve zeer de vraag of in het onderhavige geval een dergelijke bestuurlijke constructie - voor in ieder geval het openbaar onderwijs - wettelijk geoorloofd is. In de literatuur is over deze kwestie geen eensgezindheid. Naar mijn inzicht verzet de geldende wetgeving in het primair en voortgezet onderwijs zich tegen de voorgenoemde CvB-constructie (hoe bestuurlijk aantrekkelijk ook)."

  • Bij vraag 3 de mogelijkheid wordt geopperd, dat de betrokken gemeenten en MOVARE de gelegenheid krijgen met eigen creatieve formuleringen inhoud te geven aan Art. 17 WPO, waar het de positie van het openbaar onderwijs betreft. Als zij dit doorzetten ligt een procedure bij de Raad van State wellicht in het verschiet.

  • Bij vraag 4 toestemming wordt verleend voor kleurverschieten NOG VOORDAT DE statuten zijn aangepast.

  • Bij vraag 5 de ongelijkheid tussen Stichtingen voor Bijzonder - en voor Openbaar Onderwijs m.b.t. het stichten van openbare scholen voor lief wordt genomen en de Gemeenteraden dus worden gesterkt in het oneigenlijk ( niet) gebruik maken van een bevoegdheid inzake stichting van een van kleur verschietende RK school Weisenbeek.

  • Bij vraag 6 bevestigd wordt, dat de gemeenten een toezichthoudende taak hebben, dat de mogelijkheid van correctie wel wordt opengelaten.. maar volstaan wordt met een ... niets aan de hand... antwoord.

E.e.a. biedt voldoende ruimte voor vervolg Kamervragen vraagstelling m.b.t. de Statuten van MOVARE. Hierover is met de TK fractie van D 66 contact opgenomen.

In sommige onderwijsbestuurlijke kringen wordt momenteel verheugd gereageerd. Die vreugde is begrijpelijk als bedacht wordt dat de beantwoording van de Staatssecretaris de deur open zet voor ruime armslag voor schoolbesturen om “creatief” om te gaan met wetgeving inzake Samenwerkingsbesturen en aldus dwars door het duaal stelsel in het onderwijs heen mogelijkheden te creëren het eigen “imperium” te vergroten buiten de eigen denominatie. Dat heeft dan niets meer te maken met denominatieve fundamenten, waarop het funderend onderwijs in Nederland sinds 1917 is gebaseerd. Als de Rijksoverheid dat proces billijkt – en daar lijkt het sterk op bij de beantwoording van de Kamervragen inzake openbaar onderwijs Limburg door staatssecretaris Dijksma - wordt de bijl gezet aan het fundament van het onderscheid Openbaar – Bijzonder Onderwijs, zoals vastgelegd in de onderwijspacificatiewetgeving uit 1917. Dat zou dan niet alleen een probleem zijn voor het openbaar onderwijs, maar zeker ook voor het Bijzonder Onderwijs. Wat nu gebeurd is met voornoemde beantwoording van de Kamervragen is niet een uitspraak doen over het één of andere incident in Limburg, maar zal landelijk consequenties hebben voor het stelsel van openbaar – en bijzonder onderwijs, zoals vastgelegd in Artikel 23 van de Grondwet. Daarom werkt het CBOO momenteel aan een analyse van de situatie en zal zich met het resultaat daarvan tot de Rijksoverheid wenden.
 Visitatie pilot bij Stichting ROOBOL positief afgerond.
Op donderdag 100408 heeft het CBOO een visitatie uitgevoerd bij de OBS van Heemstraschool in Oudwoude (Fr). Deze kleine school, die enige jaren geleden in zwaar weer kwam door terugloop van het leerlingenaantal tot dicht bij de kritische onderwerp profileert zich sterk als openbare school, is betrokken bij internationalisering programma’s (waaronder in week 16 voor een uitwisselingsprogramma met 6 leerlingen naar Istanboel)en biedt ondermeer ook een programma voor hoog begaafde leerlingen. De visitatiecommissie heeft al kunnen vaststellen, dat de school zich sterk maakt voor het “openbare karakter”. In een gesprek met ROOBOL Algemeen Directeur mevrouw J. Blom is ondermeer afgesproken, dat intern bij ROOBOL in directeurenoverleg wordt bezien of CBOO visitaties ook worden uitgebreid naar andere scholen van ROOBOL. Dat kan een interessante klus worden, want ROOBOL heeft een flink aantal scholen in een ruim gebied. Kijk voor meer informatie op http://www.roobol-onderwijs.nl/pages/pagina.aspx


Het CBOO maakt zich er klaar voor die klus te volbrengen. Daarom is het een goede zaak, dat de eerste trainingsronde voor nieuwe CBOO visitatoren medio juni a.s. van start gaat om aan de overstelpende vraag naar visitaties openbare identiteit uit het funderend openbaar onderwijs te voldoen.
 Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Enschede timmert aan de weg!
De Stichting Consent , bestuur openbaar onderwijs organiseert in week 16 een “ Week van het openbaar onderwijs Enschede” Een poster en een persbericht geven dit aan. Daarnaast roept Wim van Lier, coördinator versterking openbaar onderwijs voor het openbaar primair – en voortgezet onderwijs in een rondschrijven met uitleg over de CBOO visitatie Consent scholen in Enschede op zich te laten visiteren door het CBOO.
 

Persbericht.
Met openbaar onderwijs kom je het verst!


Met deze tekst erop worden op maandagmiddag 14 april bijna 350 joekelballonnen opgelaten in Enschede, Losser, Denekamp en Oldenzaal. Elke groep van elke basisschool laat zo’n ballon op. Het luidt de start in van de “week van het openbaar onderwijs” in deze gemeenten.
In de “week van het openbaar onderwijs” presenteren de Consentscholen zich aan ouders, opa ’s en oma ’s, buurtbewoners. Voor het eerst doen ook de openbare basisscholen in de plaatsen Oldenzaal, Losser, Denekamp en Overdinkel mee. Dit jaar is het centrale thema “Virtueel leven”: de rol van computers in de ruimste zin van het woord in het leven van het kind. Gedurende deze week zijn op de scholen diverse activiteiten waarbij ook ouders en andere belangstellenden welkom zijn. Zo zijn er scholen waar lessen kunnen worden bezocht, waar tentoonstellingen zijn, waar ouders met hun kind samen op de computer aan het werk gaan, waar digitale schoolborden worden gedemonstreerd, waar discussies plaatsvinden over de risico’s van computergebruik enz. enz. Elke school stelt haar eigen programma samen. De ouders krijgen van hun eigen school natuurlijk het programma, maar ze kunnen ook op de website van Consent – www.consentenschede.nl  - terecht. Daar staan van alle openbare basisscholen de programma ’s.
Voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 heeft Het Stedelijk Lyceum in Enschede speciaal voor deze week een “Studiewijzer” ontwikkeld, waarmee die leerlingen digitaal aan de slag kunnen. Zij kunnen vanachter de computer (ook thuis!) inloggen en werken met opdrachten die speciaal daarvoor gemaakt zijn. Zo kunnen de leerlingen een digitale strip maken, waarmee ook een prijs gewonnen kan worden. Het thema is “De school over 100 jaar”.
Op 15 april is er voor leerkrachten van Consent een onderwijsdag georganiseerd. Dat het thema van de onderwijsdag ook “Virtueel leven” is, is natuurlijk geen toeval. In Enschede is gestart met het project “Virtueel leven in Enschede”. Dit heeft tot doel inzicht te krijgen in het internetgebruik van kinderen van 10 tot 14 jaar.
Maakt vooral gebruik van “de week van het openbaar onderwijs” om uw digitale licht op te steken. Iedereen is van harte welkom!
Voor meer informatie over de Week van het Openbaar Onderwijs kunt u zich wenden tot Wim van Lier, (coördinator versterking openbaar onderwijs), telefoon 053-4821183.

 

Klik hier voor de oproep consent Enschede CBOO visitatie.