START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 21

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 NVOR wordt vooraanstaand onafhankelijk speler in het onderwijsveld!!!!!!
De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR), die van huis uit vooral het Onderwijsrecht analyseert en becommentarieert begeeft zich steeds meer op het pad van de onderwijsmaatschappelijke discussie. De NVOR doet dat met een strikt onafhankelijke en wetenschappelijke aanpak, hetgeen ertoe leidt dat uitspraken, gedaan tijdens NVOR symposia van invloed zijn op het verdere verloop van ondermeer sociaal-maatschappelijke processen in het onderwijs. Het CBOO is lid van de NVOR en brengt graag het hieronder aangegeven symposium onder uw aandacht. Daarbij wordt naast het programma ook aangegeven hoe u zich kunt aanmelden. Doe dat svp onmiddellijk, want gezien het belang van het onderwerp is de kans groot, dat u anders niet meer van de partij kunt zijn. Programma en aanmelding treft u onderstaand aan.
 

De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht organiseert in samenwerking met Van Doorne Advocaten Notarissen Fiscalisten het symposium ‘De rol van de (G)MR in nieuwe bestuurlijke verhoudingen’
Datum: woensdag 4 juni 2008

Tijd: 10:00 tot 16:30 uur

Hoofdthema zal zijn de rol en invloed van de ((G)MR in nieuwe bestuurlijke verhoudingen. We haken aan bij het – als het goed is dan verschenen- wetsvoorstel goed bestuur PO/VO. De (G)MR krijgt door het governancebeleid een rol in het spel van ‘checks and balances’ rond het bestuur van de rechtspersoon en zaken zoals horizontale verantwoording.

Centrale vraag is vervolgens: kan en moet de (G)MR een countervailing power zijn ten opzicht van het bestuur/RvT of juist niet (‘de MR als toezichthouder op de toezichthouder’)? Wat zou de verhouding moeten zijn ten opzichte van die partijen? En zijn er verschillen (groot/klein bestuur/PO of VO/openbaar of bijzonder)?

Het programma ziet er als volgt uit:
 

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.20 uur Opening en uiteenzetting programma

Plenaire sessies
10:30-11:20 uur 1) Stand van zaken ‘goed bestuur’ PO/VO - Prof. Mr. P.J.J. Zoontjens en spreker namens VO-raad.
Aan de orde komen het Wetsontwerp goed bestuur, de invloed ‘Post Dijsselbloem’ en de verschenen beleidsbrieven. Tevens wordt een stand van de praktijk van goed bestuur in het VO-veld gegeven.
11.20-11.40 uur Vragen en discussie
11:40-12:15 uur 2) Medezeggenschap op grond van de WMS, in het bijzonder de rol van de GMR, in nieuwe bestuurlijke verhoudingen. R. de Koning, projectleider WMS.
Centrale vraag is hier: is de WMS door ‘goed bestuur’ al achterhaald?
12:15-12:30 uur Vragen en discussie.
12:30-13:30 uur Pauze/Lunch.
13:30-16:00 uur Workshops.
Deze vinden plaats in twee ronden, namelijk van 13.30 tot 14.45 en van 14.45 tot 16.00 uur. Dit geeft u de gelegenheid om twee workshops te volgen.
 
 1. GMR en beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden - o.a. Mr. Drs. F. Brekelmans (NVOR, AOB) en praktijkreferent.
  Toespitsing vindt plaats op rollen, taken en bevoegdheden van de (G)MR bij bestuursformatie en financiën en de rol bij kaderstellend personeelsbeleid voor de scholen (meer specifiek, het functiebouwwerk.) Het gaat toch uitsluitend om het beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden van het bestuur/RvT. Daarbij spelen twee vragen: welke rol speelt de GMR/MR daarbij, gezien van de huidige wetgeving, te weten de WMS en welke rol zou de GMR/MR daarbij, bekeken vanuit de WMS moeten spelen.
 2. GMR en invloed op de besluitvorming - o.a Mr. S. Laseur (Van Doorne) en praktijkreferent
  Ingegaan wordt op de diverse bestuursmodellen en structuren voor de rechtspersoon, de taakverdeling school / bovenschools, profielen leden Raad van Toezicht en College van Bestuur. Welke rol kan de (G)MR vervullen bij bijvoorbeeld wisseling van bestuursmodel, en hoe zou de (juridische) relatie gestructureerd moeten worden tussen bijvoorbeeld de RvT en de GMR? Zowel theorie als praktijk komen hier aan de orde.
 3. Naar professionalisering van de GMR - o.a Mr. K. Slump (Rensen Advocaten) en praktijkreferent
  Welke profielen zijn nodig voor de leden van een GMR in nieuwe bestuurlijke verhoudingen? Hoe kun je effectief een GMR laten functioneren bij een groot schoolbestuur? Welke ontwikkeling m.b.t professionalisering is nodig om een GMR volwaardig te kunnen laten functioneren en wat biedt de WMS in dit opzicht?
 4. Actualiteiten goed bestuur - Mr. Dr. P.W.A. Huisman (NVOR/Onderwijsraad) en Mr. J. Gribling (VBS)
  Deze sessie gaat dieper in het op relevante wetgeving en beleid op het gebied van goed bestuur in het PO en VO, de actuele jurisprudentie en maakt een korte uitstap naar de aanhangige wetgeving in het MBO.
16:00-16:15 uur Afsluiting

Ter afsluiting volgt nog een korte plenaire sessie met ’10 gouden tips’. Door de nieuwe bestuurlijke verhoudingen zou niet alleen gestreefd moeten worden naar kwaliteit binnen de Raad van Toezicht maar ook binnen de GMR. Op die wijze is het mogelijk om in het besluitvormingsproces de GMR de haar toebedeelde rol te laten vervullen en daadwerkelijk de mogelijkheden die de WMS biedt te benutten. Welke 10 instrumenten/checks kunnen daarbij helpen?


 

Locatie : Kantoor Van Doorne, Jachthavenweg 121, Amsterdam, 7e verdieping Auditorium.
Parkeren : Parkeren kan kosteloos in de inpandige parkeergarage van Van Doorne.
Kosten : Leden van de NVOR kunnen gratis deelnemen en hebben voorrang bij inschrijving.
Niet-leden betalen een (bescheiden) vergoeding van 75 Euro.
Inschrijving : Aanmelding kan middels een e-mailbericht aan het secretariaat van Van Doorne (steffens@van-doorne.com) Wilt u reeds aangeven welke workshop(s) uw voorkeur heeft?Wij hopen u te mogen verwelkomen op 4 juni aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Pieter Huisman (NVOR/Onderwijsraad) en Saskia Laseur (Van Doorne)
 Koplopen in HOMO emancipatie. Studiedag op zaterdag 31 mei.
(Herhaalde mededeling)
Namens de landelijke ‘vrolijke scholen coalitie’ , waarvan ondermeer het CBOO deel uitmaakt, wordt u uitgenodigd voor het minisymposium ‘Koplopen in homo-emancipatie op scholen’. Dat wordt gehouden op 31 mei a.s. te Utrecht. Het symposium is een vervolg op het minisymposium ‘De Roze Draad in veiligheid op school’ (18 februari j.l.).
Voor meer informatie: http://www.aob.nl/kixtart/nm/articlefiles/6980-uitnodiging_studiedag.pdf