START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 22

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Het doek dreigt te vallen voor SPOP.

Einde dreigt voor openbaar primair onderwijs in Heerlen en omstreken
Het murw gebeukt openbaar onderwijs in Heerlen en omstreken dreigt in de komende maanden naar de slachtbank geleid te worden. De opmaat voor de uiteindelijke teloorgang van deze denominatie kan plaats vinden in de gemeente Vaals. Net niet het buitenland en niet ver genoeg om buiten het blikveld van het CBOO plaats te vinden. Op 23 juni kan daar de gemeenteraad een besluit nemen waardoor het openbaar onderwijs in handen komt van een katholiek schoolbestuur. Daarmee zou men als gemeenteraad van Vaals ten tweeden male het recht op democratische controle van de besteding van publieke middelen uit handen geven.
Eerst was er de ongelukkige keuze om met het noodlijdende SPOP (Stichting Primair Onderwijs Parkstad) uit Heerlen in zee te gaan en nu dan de grote sprong voorwaarts door de school onder te brengen bij het katholieke MOVARE.

Samenwerkingsbestuur.
MOVARE betitelt zichzelf als samenwerkingsbestuur, maar als vervolgens sprake is van een statutaire ongelijkheid tussen de samenwerkende partners, dan moet men zich toch echt eens goed achter de oren krabben. Het is tamelijk hypocriet om te stellen dat men vanuit een confessionele achtergrond opererend alle kwaliteiten in huis heeft om recht te doen aan de specifieke eigenheden van openbaar onderwijs.
Maar goed in het voorliggende raadsvoorstel, hyperlink elders in dit CBOO bericht, wordt de suggestie gewekt dat het openbaar onderwijs uiteindelijk gered is door deze operatie en het bestaansrecht verzekerd. Op de keper beschouwd lijkt het of men er geen snars van begrijpt of men het niet wil begrijpen. De hele operatie wordt naast een aantal andere motieven gelegitimeerd met een beroep op art. 17 van de WPO.( Wet Primair Onderwijs)

Artikel 17 WPO.
Het blijkt dat de gemeente Heerlen, die in feite de bijl aan de wortels van het openbaar onderwijs heeft gelegd, de regie heeft over deze raadsvoorstellen van de bij SPOP betrokken gemeenten. De gemeente Heerlen die al in 2006 SPOP de verplichting tot fusie c.q. samenwerking heeft opgelegd laat in ter verificatie een eigen afdeling toetsen of de hele operatie, het voorgekookte raadsvoorstel, conform art. 17 juridisch correct is. Wat is er curieuzer dan een eigen afdeling het eigen beleid te laten toetsen ? Kan hier nog zuiver omgegaan worden met belangen ? In artikel 17 wordt de fusie tussen openbare en bijzondere scholen geregeld. In het bijzonder lid 6 is ons inziens het grote struikelblok in de hele gang van zaken. Lid 6 stelt namelijk het volgende:

De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen. Goedkeuring kan slechts worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.

Het CBOO heeft in het raadsvoorstel geen passages kunnen ontdekken welke rechtdoen aan de tweede zinsnede. Hoe is de overheersende invloed van de overheid in het bestuur verzekerd ten aanzien van het openbaar onderwijs ?

Of denkt men dat de in het raadsvoorstel geformuleerde zinsnede voldoende is om recht te doen aan art. 17 lid 6 ? Men geeft aan dat er op bestuursniveau sprake zal zijn van een geoormerkte kwaliteitszetel voor iemand met affiniteit met het openbaar onderwijs. De kwaliteitszetels voor het katholieke smaldeel zijn ongetwijfeld goed bezet met mensen die hun wortels in het katholieke onderwijs hebben, zelfs de bisschop of een namens hem gedelegeerde, beschikt over een zetel. Voor het openbaar onderwijs mogen we het doen met affiniteit. Het CBOO concludeert dat deze motivatie te mager is en geenszins recht doet aan hetgeen de wetgever bedoelt om als Gemeenteraden besluiten te nemen met verregaande consequenties. Dit zal eerst beter geregeld moeten worden.

Gemiste kansen.
Een ander onderwerp in de motivatie naar de Gemeenteraadraad is het feit dat SPOP het financieel niet zou redden. Allereerst een stukje historie. Zoals al eerder gememoreerd werd reeds in 2006 SPOP het mes op de keel gezet om de gang naar een ander bestuur te maken. De bruidschat was van dien aard dat gezond functioneren onmogelijk was. Een verzoek tot een meer conform bedrag, gelet op de erfenis van te veel locaties en achterstallig onderhoud, werd onvoldoende gehonoreerd door de gemeente Heerlen. Men is afgescheept met een schijntje en de uitdrukkelijke bijsluiter om zo snel mogelijk de schaal te vergroten door middel van bestuurlijke samenwerking of een fusiepartner. Wederom wordt anno 2008 dit financiële konijn weer uit de hoed getoverd, nu om te motiveren waarom men overgenomen moet worden door MOVARE. De omvang van SPOP is zodanig, dat een gezonde exploitatie nauwelijks mogelijk is. Hoezo, er is in 5 jaar niets gebeurd om het geheel een andere wending te geven ! Het CBOO heeft tot tweemaal toe geprobeerd hier een rol van betekenis in te spelen. Overleg in Motel Kerensheide en bezoeken aan wethouders van Heerlen en Kerkrade, waarbij toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van het zoeken van partners voor het openbaar onderwijs door contact te leggen met ander openbare besturen. In 2005 was het natuurlijk nog goed mogelijk zulke brede opmerkingen te maken. Het CBOO is uiterst verbaasd hoe snel het verengd is naar een katholiek schoolbestuur.

Schaalgrootte.
Bovendien is het wellicht verstandig, dat de Gemeenteraden zich realiseren dat de trend tot schaalvergroting langzaam op zijn retour is. In het Rapport Dijsselbloem zijn over de drammerige door de Rijksoverheid afgedwongen schaalvergroting behartenswaardige woorden gezegd. De VOS-ABB spreekt in dit verband over een maximale bestuursgrootte evenals maximale schoolgroottes. Er zijn omvangen waarbij de efficiëntie van de schaalgrootte juist teniet gedaan worden door de omvang. Dan sluipen zaken als te veel management, trage besluitvorming en vaak onbeheersbaarheid van processen erin. MOVARE zit aan de grenzen van de maximale bestuursgrootte. Het is overigens frappant dat SPOP, ondanks alle stormen, nog steeds niet failliet is. Kwetsbaar misschien, maar door adequate bedrijfsvoering niet ten dode opgeschreven. In dat opzicht heeft het openbaar onderwijs de wetgever achter zich staan, want de gemeenten hebben de zorg voor voldoende openbaar onderwijs. Overigens door de hele fusieoperatie blijft men die opdracht behouden !

Opbrengst voor het openbaar onderwijs.
Blijft na jaren van inspanning van het CBOO, maar niet te vergeten de actoren op lokaal niveau, de schrale opbrengst voor het openbaar onderwijs. Overleg over de conceptbegroting en de conceptjaarrekening, een affiniteitzetel, waarschijnlijk iemand die een boek gelezen heeft en dat er even bij doet en een tweejaarlijkse toetsing door een daartoe gekwalificeerde organisatie. Wie dat doet, wat het exacte doel is en welke acties daaruit voortvloeien in het belang van openbaar onderwijs blijft in het voorstel volstrekt onder onduidelijk en is niet meetbaar. Uiteindelijk mag de raad het besluit tot fusie legitimeren met twee dooddoeners: alle betrokkenen op de werkvloer vonden het goed en het personeel krijgt een werkgelegenheidsgarantie. Op 28 november 2007 is gesproken met een samengeraapt gezelschap van wethouders, bestuurders, schoolbesturen, directeuren en personeel. Die vonden een fusie wel best. Het CBOO vraagt zich ten zeerste af welk adviesbevoegdheid van een dergelijke bijeenkomst mag uitgaan ? Waar was de medezeggenschap? Verder wordt de Raad van Vaals een rad voor ogen gedraaid ten aanzien van de werkgelegenheidsgarantie. Deze geldt slechts voor 4 jaar en zal stilzwijgend jaarlijks verlengd worden. Dan mag het personeel hopen dat de vergrijzing en uitstroom gelijke tred houdt met de teruggang van banen vanwege de vergrijzing van de regio. Over dit soort “lokkertjes” had men best helderder mogen communiceren. Wellicht dat het draagvlak in een ander daglicht zou komen te staan. Bovendien moet men zich als personeel realiseren dat men in de afgelopen decennia als medewerker openbaar onderwijs min of meer persona non grata was bij bijzonder onderwijs. Doordat men werknemer van MOVARE wordt is er over deze grenzen vrij verkeer van mensen mogelijk geworden. Men kan ook een werkplek krijgen op een confessionele school. Andersom kunnen leerkrachten die het openbare bedrijfsconcept niet erg hoog in hun vaandel hebben staan een werkplek toebedeeld krijgen in het openbaar onderwijs ! Het CBOO schat in dat met name dit personeelsverkeer kan leiden tot vermindering van arbeidsvreugde en zingeving en de kwaliteit van het openbaar onderwijs ernstig onder druk kan zetten. Wat heeft men aan een werkgelegenheidsgarantie als de omstandigheden niet meer van dien aard zijn dat men het werk met plezier kan doen ?

Vervolg.
Het CBOO wenst de betrokken gemeenteraden veel wijsheid in hun besluitvorming en wacht nu even af. Het zal echter niet zo zijn dat met de overdrachtsbesluiten onze bemoeienis ten aanzien van het openbaar onderwijs in deze regio ophoudt. Het CBOO beseft terdege dat de wetgever dit soort besturen voor het openbaar onderwijs mogelijk heeft gemaakt. De wetgever zegt echter niets over de bestuurlijke inrichting en wijze waarop gemeenten hun grondwettelijke verantwoordelijkheid waarmaken. Met andere woorden; het CBOO zal niet nalaten te pogen om het MOVARE bestuur uiteindelijk zo ver te krijgen dat ze recht doen aan de specifieke verantwoordelijkheden die ze op basis van de wet hebben ten aanzien van het openbaar onderwijs en dat met de WMS in de hand de democratisch controle waargemaakt kan worden. Het zou jammer als de gemeenten in deze kwestie zonder verder inhoudelijk discussie akkoord zouden gaan met een situatie waarin kan worden gesteld dat het openbaar onderwijs snel over de schutting wordt gekieperd zonder garanties, zoals genoemd in WPO art. 17 lid 6 zijn verkregen. Het CBOO wacht de verslaglegging van de discussie af.

Voor het Raadsvoorstel van de gemeente Vaals m.b.t. voornoemd fusievoornemen kunt u aanklikken:

http://www.gemeenteraadvaals.nl/ris/bestand/2008-MV-010-rvs-Fusie%20SPOP-Movare.pdf