START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 23

 

Geen extra geld voor openbaren.
Met deze titel kopte het Limburgs Dagblad op 030608.
 

 

OVERNAME Gemeenten weigeren gevraagde bijdrage voor investeren in openbare schoolgebouwen.

 

GEEN EXTRA GELD VOOR "OPENBAREN"

Heerlen, Kerkrade en Brunssum steken geen extra geld in de acht scholen voor het openbaar basisonderwijs die stichting Movare zal gaan overnemen.

door onze verslaggever

 

Het opknappen en investeren in de veertien schoolgebouwen voor openbaar basisonderwijs in Parkstad en Vaals is mogelijk onzeker geworden nu Movare niet kan rekenen op een gevraagde extra bijdrage van bijna negen ton. Heerlen, Kerkrade en Brunssum hebben een verzoek afgewezen om extra geld in te brengen om in die openbare scholen te investeren. In Vaals ligt ook openbaar onderwijs, maar de gemeente is niet gevraagd om een extra bijdrage. Kerkrade benadrukt dat het zijn financiële verplichting bij een eerdere overdacht van de openbare scholen "volledig is nagekomen". Heerlen stel "niet in de exploitatiekosten van scholen bij te dragen". Movare had aangegeven in de gebouwen te willen investeren op voorwaarde dat Heerlen bijvoorbeeld de komende vijf jaren jaarlijks 98.000 euro op tafel had gelegd. Kerkrade jaarlijks bijna 71.000 euro en Brunssum 6.000 euro. De gemeenten vinden dat Movare echter geld kan besparen door schoolgebouwen efficiënter in te zetten, schaalvergroting te realiseren en leegstand terug te dringen. Overigens zouden de gemeenten ook aan het bijzonder onderwijs geld moeten geven als zij nu de openbare scholen extra steunen. Movare wilde gisteren nog niet reageren.

 

 

De inhoud van het artikel roept een aantal vragen op, waaronder:

  1. Is de gevraagde extra bijdrage door MOVARE aan de SPOP gemeenten van bijna negen ton een poging bij de overname van de SPOP scholen nog eens extra middelen uit publieke middelen los te kloppen?

  2. Is niet erg slordig opgetreden bij de vraag om extra middelen. Aan SPOP gemeente Vaals is door MOVARE de vraag niet gesteld. Daar ligt OBS de Robbedoes, een nieuw gebouw, dat vermoedelijk geen achterstallig onderhoud staat, terwijl wel wordt gesproken over 14 openbare scholen?

  3. Is uit de opmerking van de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Heerlen, verwoord door het LD “dat MOVARE geld kan besparen door schoolgebouwen efficiënter in te zetten, schaalvergroting te realiseren en leegstand terug te dringen” af te leiden, dat de mogelijkheid, bestaat dat de door het CBOO geuite zorg of na een fusie openbaar onderwijs nog in aparte gebouwen wordt aangeboden en de openbare identiteit gewaarborgd blijft na de overname van de SPOP scholen onder druk komt te staan als voornoemde gemeenten niet met extra geld over de brug komen?

  4. Is het denkbaar, dat door schaalvergroting de werkgelegenheid in het openbaar primair onderwijs in Parkstad onder druk komt te staan door het “efficiëntere” gebruik?

  5. Is het denkbaar, dat MOVARE rekening heeft gehouden met de mogelijkheid, dat bij betaling van een gelijk bedrag aan het bijzonder onderwijs het dubbele bedrag zou zijn binnengehaald in het kader van gelijkstelling openbaar – en bijzonder onderwijs?.

  6. Is het denkbaar, dat MOVARE de weigering van de Brunssum, Heerlen en Kerkrade als motief gaat gebruiken om de overname van de SPOP scholen af te blazen?

  7. Is het denkbaar, dat van achterstallig onderhoud van gebouwen voor openbaar onderwijs sprake is, omdat men er vanuit ging, dat MOVARE ( tuk op overname?) de openbare scholen van SPOP toch wel zou overnemen in het MOVARE imperium?

  8. Is de veronderstelling gerechtvaardigd, dat in dat geval sprake zou zijn van “het over de schutting kieperen van het openbaar onderwijs in Parkstad, ook in materiële zin.


AVMO wijzigt Congresthema.

De kadervergadering van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO is bij acclamatie akkoord gegaan met wijziging van het thema van het AVMO Congres op woemsdag 05 november 2008.

Het AVMO bestuur gaf hiervoor de volgende overweging:

Soms is het nodig om onder druk van de actualiteit terug te komen op eerdere voornemens. Het AVMO bestuur stelt derhalve voor om het thema van het congres 2008 grondig te wijzigen. De aanleiding tot dit wijzigingsvoorstel komt voort, zonder daar op dit moment uitputtend in te willen zijn, uit de antwoorden van staatssecretaris Dijksma op de twee rondes kamervragen ten aanzien van de positie van het openbaar onderwijs op grond van hetgeen artikel 17 van de WPO aangeeft.

Het gaat niet zozeer over het feit dat de wetgever samenwerkingsbesturen en samenwerkingsscholen mogelijk heeft gemaakt, maar over de interpretatie van passages in artikel 17 die het openbaar onderwijs wellicht benadelen ten opzichte van de andere denominatie(s). Het zou zinvol zijn als AVMO daarin niet alleen stelling neemt, maar ook condities, richtlijnen formuleert, waaronder openbaar onderwijs een duidelijk gezicht blijft behouden en recht gedaan wordt aan de fundamentele grondwettelijke uitgangspunten.

Mevr. Dijksma constateert al in haar beantwoording van de tweede ronde kamervragen dat een en ander in voorkomende gevallen op een sobere wijze verankerd is en dat nader overleg met een desbetreffend samenwerkingsbestuur nodig is.

In de bundel opstellen over onderwijsrecht, uitgegeven bij het afscheid van Prof. Mr. Dr. D. Mentink lezen we in de bijdrage van Prof. J.F.A. Braster dat zich landelijk de tendens voordoet dat openbaar onderwijs bestuurlijk meer en meer onder confessioneel georiënteerde besturen gaat vallen en dat op hun beurt confessionele scholen steeds meer opereren als openbare scholen.

De sobere, soms multi-interpretabele tekst van art 17, en de signalering van Prof. Braster maken we uitgangspunt van een bijdrage van leden van de vaste kamercommissie, onderwijsjuristen en eventueel andere deskundigen om de bouwstenen te extraheren voor enerzijds een AVMO standpunt in deze en anderzijds de leden van de kamercommissie en de juristen te moveren ons standpunt over te nemen. Samen met AVMO, alleen of in CBOO verband, zou men op grond van de geformuleerde uitgangspunten moeten kunnen en mogen aangeven of er sprake is van rijk beleid, in plaats van de gesignaleerde soberheid.

Het AVMO bestuur stelt alles in het werk om nog in juni in een AVMO nieuwsbrief een meer uitgewerkt plan voor het Congres te presenteren.

Wel is het van belang, dat u nu reeds in uw agenda noteert, dat u op 05 november ’s middags het AVMO Congres bezoekt.
 


 

Geachte lezer,

In samenwerking met de AOB, CBOO en COC Friesland is in Noord Nederland de campagne “De roze draad in veiligheid op school” gestart. Samen met Empowerment Lifestyle Services is het doel om te streven naar seksuele diversiteit in een brede aanpak van omgangsvormen. Homoseksualiteit moet ook op school “gewoon” gevonden worden.
Daar hebben we de inzet van iedereen, hetero of homo bij nodig.
De komende jaren wordt ernaar gestreefd om in overleg met bestuurders, zowel van onderwijsinstellingen als overheidsbestuurders, te komen tot een structureel gericht beleid rondom veiligheid op school. Zowel voor leerlingen als voor personeel.

Om te komen tot een gerichte aanpak voor dit beleid is het van belang om overleg te plegen met mensen die zich bezig houden met onderwijs in Friesland. De inbreng van meningen, ervaringen en ideeën zijn onontbeerlijk om tot een alliantie te komen die ondersteund wordt door minister Plasterk via het ministerie van OC&W.
Wij zouden graag met u overleggen om dit beleid vorm te kunnen gaan geven. Wat vindt u van belang, waar moeten we vooral op letten en wie moeten we in dit proces gaan benaderen? Welke werkvormen zijn hierbij te gebruiken?

Op donderdag 12 juni organiseren wij de vierde bijeenkomst in dit proces en u zou ons een groot plezier doen indien u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn. De locatie is Grand Café de Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden. We beginnen om 19.00 uur.
U kunt zich aanmelden via CBOO in Utrecht onder vermelding van Vrolijke Scholencampagne noord Nederland info@cboo.nl

Hopelijk zien wij u dan,

Rob Tielman - CBOO
Martien Hietbrink - CBOO + AOb
Cees van Baalen - COC Friesland
 


PERSBERICHT
1 juni 2008

Benchmark lokaal homobeleid in het onderwijs gepresenteerd.
De landelijke vrolijke scholen coalitie presenteerde zaterdag een benchmark voor lokaal homobeleid in het onderwijs. De benchmark bestaat uit 10 criteria voor succesvol lokaal beleid. De coalitie wil aan de hand van de benchmark in gesprek met de gemeenten die extra geld hebben gekregen voor homo-emancipatie om te bevorderen dat zij het effect van hun aanpak vergroten. Kik hier voor het volledige persbericht.