START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 25

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Gesprekken met de VOS/ABB.
Op dinsdag j. hebben het Dagelijks Bestuur van het CBOO en het bestuur van lidorganisatie AOb/AVMO afzonderlijke gesprekken gevoerd met VOS/ABB algemeen directeur Theo Hooghiemstra en directeur bedrijfsvoering Marc Otto.
Het gesprek met het CBOO concentreerde zich vooral om de relatie die er bestaat tussen de kernwaarden, zoals die zijn geformuleerd door een werkgroep van het Educatief Centrum Openbaar Onderwijs ( ECOO) van VOS/ABB en de kernpunten van de visitaties, zoals het CBOO, die momenteel uitvoert. Daarnaast werd uitvoerig ingegaan op voortgang van het G/HVO project, dat tot doel heeft de bekostiging van leraren HVO en GVO in het openbaar onderwijs bij wet goed te regelen. Het VOS/ABB zit ook op één lijn met het CBOO waar het erom gaat de ( Bijzondere) Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag te handhaven, ook na vertrek van
Prof. Dr. D. Mentink , die met emeritaat is gegaan. Aan het eind van deze bespreking nodigde Hooghiemstra het CBOO bestuur en het bestuur van lidorganisatie AVMO uit voor een verkennende bijeenkomst over verder gaande samenwerking tussen de organisaties in het openbaar onderwijs, waarvoor ook ouderorganisatie VOO is uitgenodigd. Met grote instemming gaven de vertegenwoordigers van beide besturen aan hieraan gevolg te zullen geven. Ook de VOO heeft ingestemd, aldus Hooghiemstra. De VOS/ABB gaat verder met de voorbereidingen voor deze bijeenkomst en zal t.z.t.. met de betrokken organisaties contact opnemen voor een verdere invulling van de bijeenkomst.
Governance in het openbaar onderwijs was het hoofdthema van het gesprek tussen VOS/ABB en AOb/AVMO. In de analyses en daaruit voortvloeiende verkenningen kwam naar voren, dat het een goede zaak is als VOS/ABB en AOb/AVMO met elkaar tot een gezamenlijke code zouden kunnen komen, die elementen bevat uit de Kernwaarden van de VOS/ABB en visitatiecriteria van het CBOO. Een aantal van die criteria is overigens voortgekomen uit daartoe door AVMO opgestelde toetsingskaders openbare identiteit. In het gesprek werd ook duidelijk, dat de VOS/ABB bereid is een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het AVMO Congres, dat plaatsvindt op woensdag 05 november 2008 in de Jaarbeurs in Utrecht.
 CBOO bestuur vergadert over Kamervragen.
Het CBOO vergaderde aansluitend op de hiervoor gememoreerde gesprekken met de VOS/ABB over de op voorspraak van het CBOO door
D 66 ingediende Kamervragen inzake de situatie in het openbaar primair onderwijs in Zuid Limburg. Besloten is dat n.a.v. de beantwoording van de Kamervragen door staatssecretaris S. Dijksma de gemaakte analyse zal leiden tot een verzoek van het CBOO aan D 66 een aantal vervolgvragen te stellen. Dit verzoek zal binnen enkele dagen worden verzonden. Het bestuur nam kennis van de stand van zaken m.b.t. visitaties in PO en VO en daaraan gekoppelde start van certificering alsmede de stand van zaken m.b.t. training van visitatoren. Dit laatste is nodig vanwege de aanzwellende stroom van verzoeken om visitaties op openbare identiteit vanuit het PO en het VO.
 Manifestatie eerste jaar RAAK project Sociale Cohesie 11 juni 2008.
“Wat is sociaal?”
“Ehhhh… beleefd”
“Dat je samenwerkt”
“Dat anderen met mij willen spelen”


Wat houdt sociale cohesie in en welke relatie heeft dit met burgerschap en openbare identiteit?
Leerlingen, leerkrachten en kartrekkers gaven hierover hun mening in de film ‘Socia’, samengesteld voor de manifestatie die 11 juni vorm kreeg als afsluiting van het eerste jaar van het RAAK project ‘Van klein naar GROOT, samen oefenen tot een sociaal cohesieve basisschool’.
De enthousiaste deelnemers aan deze middag vertegenwoordigden alle ‘organisaties’ die het afgelopen jaar deelnamen aan het project: de besturen van openbaar onderwijs van de drie gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede en de deelnemende scholen binnen deze besturen, de Vereniging Openbaar Onderwijs, het Platform Allochtone Ouders in het Onderwijs Enschede, de Raad voor Religies en Levensbeschouwing Twente, de Stichting Leerplanontwikkeling en de Hogeschool Edith Stein / OCT.
Een mooie middag waarin sociale cohesie centraal stond, ook in de drie interactieve bijeenkomsten waaruit gekozen kon worden. Of men ging in gesprek met de kartrekkers van de OBS de Europaschool (Hengelo) waarbij duidelijk werd welk proces zich in het team voltrok het afgelopen jaar, of men werd door studenten van de HES/OCT meegenomen in hun leerproces binnen het doen van onderzoek op het gebied van kennisontwikkeling, hierbij ondersteund door de betrokken lector. Of je liet je ‘raken’ door kennis te maken met de – binnen dit project ontwikkelde - methode levensbeschouwing voor het openbaar primair onderwijs ‘Heb ’t Lef’ door o.a. met enkele van de schrijvers en de eindredacteur in gesprek te gaan.
De betrokkenheid van de deelnemers bleek uit de manier van meedoen en vragen stellen tijdens dit onderdeel van het programma: geweldig zoals het samen werken aan en samen denken over sociale cohesie hier zichtbaar werd!
De wensen van alle deelnemers binnen sociale cohesie stegen aan het eind van deze middag op aan vele rode ballonnen. We zijn benieuwd of de ‘vinders’ van de puzzelstukjes met opschrift zich zo met ons verbonden voelen dat we hun wensen teruggestuurd krijgen.
Met dank aan allen die deze middag tot een succes hebben gemaakt gaan we vol goede moed de volgende twee jaren samen invullen en hopen dat meerdere ‘organisaties’ zich aan zullen sluiten. Het ultieme doel is toch om samen met kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokken een proces in te gaan om sociale cohesie in de samenleving te verbeteren.

Geïnspireerd, meer weten? Dan kun je contact opnemen met de projectleiders:
Janine van de Linde (linde@edith.nl)

Sabine Pikkemaat (pikkemaat@edith.nl)
 AVMO Congres 2008.
CBOO lidorganisatie AOb/AVMO organiseert in samenwerking met het CBOO en het Studiecentrum Openbaar Onderwijs ( SOO) op woensdag 051108 in de Jaarbeurs te Utrecht op voornoemde datum van 14.00 - 16.30 uur het jaarlijks congres.
Werktitel van het Congres is: “Hoe staat het met het duaal stelsel in het onderwijs?”. Nog in juni 2008 zullen de contouren van het Congres in een Nieuwsbrief van AVMO nader uitgewerkt worden gepresenteerd. Aanleiding tot het kiezen van dit Congresthema is voor het AVMO bestuur de manier, waarop door besturen van openbaar onderwijs wordt omgegaan met o.a. Art 17 van de wet op het primair onderwijs (WPO) bij de toepassing in het oprichten/omvormen van samenwerkingsbesturen en de manier waarop openbare basisscholen hierin worden ondergebracht. Hierover is in CBOO berichten en AVMO Nieuwsbrieven reeds eerder melding gemaakt.
Noteert reeds nu Congresthema, tijdstip en locatie in uw agenda. Het AVMO bestuur draagt zorg voor tijdige verzending van uitnodigingen, die ook u zult ontvangen.