START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 36

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Openbaar onderwijs in het nieuwe schooljaar meteen van start.
Organisaties in het openbaar onderwijs hebben meteen na de zomervakantie een baaierd van activiteiten aangekondigd. Zo viert de VOS/ABB op donderdag 021008 het 10 jarig bestaan. Meer informatie vindt u op:
http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/13627/18/


In AVMO Nieuwsbrief 20 kondigde CBOO lidorganisatie AOb/AVMO het jaarlijks congres aan, deze keer op woensdag 051108. In de aankondiging van die Nieuwsbrief werd m.b.t. het onderwerp sterk de nadruk gelegd op de werking van Art. 17 W.P.O = Wet Primair Onderwijs en de interpretatie daarvan, waar het de consequenties van het overnemen van openbare scholen in samenwerkingsbesturen betreft. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het accent niet verlegd wordt, maar dat voornoemde problematiek breder wordt getrokken in de bespreking van twee thema’s, nl:
algemene ontwikkelingen in het openbaar onderwijs, waarbij ondermeer, bestuursvormen, governance discussie, positie Raden van Toezicht in het openbaar onderwijs en hun relatie met (G)MR-en aan de orde komen en vervolgens meer toegespitst de consequenties van deze bewegingen voor de leraar in het openbaar onderwijs. Als spreker is hiervoor aangetrokken Mr. Dr. P. Huisman, secretaris van de Onderwijsraad.
Vervolgens wordt een aantal stellingen, die op voornoemde thema’s betrekking hebben toegelicht door de heer Huisman. Aansluitend worden (zo is de bedoeling) deze stellingen in eerste instantie becommentarieerd door vier figuren uit de wereld van het openbaar onderwijs, te weten:

Mr. Th. Hooghiemstra - directeur VOS/ABB
Prof. Dr. R.A.P. Tielman - voorzitter CBOO
R. Limper - directeur VOO
Drs. M. Hietbrink - voorzitter AOb/AVMO

Met hen wordt uiteraard nader afgestemd hoe e.e.a. in het vat wordt gegoten.

Uiteraard komt vervolgens “de zaal” aan het woord, waarna dagvoorzitter A. Rooijakkers, secretaris van AOb/AVMO e.e.a. samenvat in conclusies. Het AVMO bestuur overweegt de mogelijkheid om n.a.v. de resultaten van het Congres met voorstellen voor initiatiefwetgeving m.b.t. de beschreven problematiek contact op te nemen met de Tweede Kamer. Daartoe is juridische ondersteuning reeds toegezegd.
Binnenkort verschijnt AVMO Nieuwsbrief 21. Daarin worden de contouren van de inhoud van het AVMO Congres 2008 nader uitgewerkt.
Reeds nu is het raadzaam de middag van woensdag 051108 in uw agenda te reserveren voor het bijwonen van het AVMO Congres 2008 tussen 14.00-16.30 uur in de Jaarbeurs te Utrecht zaal 417.
 CBOO visitatie.
Op woensdag 180608 heeft CBOO lidorganisatie AOb/AVMO een visitatorendag georganiseerd. Onder deskundige leiding en met medewerking van een CBOO bestuurscommissie visitatie waren 16 cursisten bezig met verschillende aspecten van het visiteren van openbare PO - en VO scholen. Inmiddels hebben bijna allen zich bereid verklaard deel te nemen aan daadwerkelijk visiteren van scholen. Daartoe zullen zij een eerste keer “meelopen” met visitatoren die reeds ervaring hebben opgedaan, alvorens zij zelf in tweetallen de weg op gaan.
Een tweede cursusdag voor aspirant visitatoren is gepland voor woensdag 081008, eveneens in het AOb pand te Utrecht. Daarvoor krijgen degenen, die zich hebben aangemeld voor de cursus, maar in juni jl. verhinderd waren een uitnodiging + bijbehorende stukken.

Met een aantal openbare schoolbesturen is i.v.m. een visitatietraject al contact gelegd. Intern wordt daar in de scholen aan het begin van het schooljaar 2008-2009 in onder meer directeurenoverleg bepaald welke scholen binnen de betrokken bestuursorganisatie daadwerkelijk zullen deelnemen aan een visitatietraject. Zeker is al wel dat de belangstelling voor CBOO visitatie openbare identiteit zich als een olievlek begint uit te breiden over heel Nederland.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het CBOO secretariaat.