START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 37

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Godsdienst en openbaar onderwijs.
In het septembernummer van het wetenschappelijk tijdschrift Socialisme en Democratie van de PvdA is onderstaand artikel opgenomen van CBOO voorzitter Prof. Dr. R.A.P. Tielman.

Marijke Linthorst is tegen ‘het onderbrengen van islamitisch godsdienstonderwijs bij de openbare scholen’ en acht dit in strijd met ‘godsdienstvrijheid binnen de grondslagen van de Nederlandse rechtsstaat’ (s&d 2008/7-8). In feite bestaat dit keuzevak, naast het verplichte kennisgebied geestelijke stromingen, al tientallen jaren op openbare scholen, net als de keuzevakken protestants, katholiek en joods godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs. Een stukje geschiedenis is kennelijk nodig.
Sinds de Franse Revolutie hebben zich verschillende modellen ontwikkeld van de scheiding van kerk en staat. Gemeenschappelijk is het uitgangspunt dat de overheid niet op de stoel van de kerken (en andere genootschappen op geestelijke grondslag) moet gaan zitten – en omgekeerd. In Frankrijk kent men de neutralistische interpretatie van dit beginsel: geen overheidsgeld voor godsdienstige en levensbeschouwelijke activiteiten. In Nederland kennen we een pluralistische interpretatie: als de overheid godsdienstige en levensbeschouwelijke activiteiten bekostigt, dan dient dat te gebeuren op voet van gelijkwaardigheid van alle geestelijke stromingen.
Eind jaren tachtig heeft een adviescommissie onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin dit uitgangspunt op verzoek van de regering uitgewerkt in een rapport getiteld Overheid, godsdienst en levensovertuiging (1988). Godsdienstige en levensbeschouwelijke activiteiten in, onder andere, het onderwijs mogen worden ‘mee bekostigd’, zo wordt hierin gesteld, met inachtneming van een aantal randvoorwaarden: 1) voor de inhoud is niet de overheid verantwoordelijk maar de betrokken genootschappen op geestelijke grondslag; 2) niet deze genootschappen zelf worden bekostigd, maar activiteiten die daartoe opgeleide professionals verrichten binnen de marges van de Grondwet en overige wetgeving; 3) keuzevrijheid staat centraal, niemand mag gedwongen worden tot gebruik van deze voorzieningen; 4) alle godsdienstige en levensbeschouwelijke activiteiten komen in aanmerking voor bekostiging, mits zij voldoen aan door de overheid op te stellen kwaliteitseisen; 5) de verdeelsleutel van de overheidsbekostiging is niet gebaseerd op ledentallen cq. grootte van de genootschappen, noch op hun herkomst, maar op de omvang van de gebleken behoefte aan de betreffende voorzieningen. Vooral over dit laatste punt is veel gesteggeld, omdat sommige geestelijke stromingen de herkomst belangrijker vonden dan de vrije keuze voor voorzieningen.
De Partij van de Arbeid heeft zich altijd ingezet voor dit pluralistische model en met name voor een gelijke behandeling op basis van keuzevrijheid. Tot op heden wordt godsdienstonderwijs op confessionele scholen landelijk bekostigd, terwijl openbare scholen afhankelijk zijn van gemeentelijke bekostiging. Dat leidt tot grote rechtsongelijkheid, aangezien de meeste gemeenten – zoals Amsterdam – het benodigde geld niet of slechts voor een deel vrijmaken. Zeker nu, sinds de invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO), aan godsdienstdocenten dezelfde pedagogische, didactische en andere eisen worden gesteld als aan andere docenten – terecht natuurlijk – is een gelijke behandeling in de bekostiging niet meer dan logisch: alleen zo kan de vereiste kwaliteit worden gewaarborgd.
Een meerderheid in de Tweede Kamer, waartoe ook de PvdA behoort, is dan ook voorstander van landelijke bekostiging van de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs binnen de openbare basisscholen. In de media wordt nogal eens verondersteld dat de PvdA antigodsdienstig zou zijn en dus vóór het neutralistische model. In werkelijkheid heeft de partij sinds haar oprichting altijd op positieve wijze aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke pluriformiteit in Nederland – zie bijvoorbeeld de activiteiten van het Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging waarin alle belangrijke geestelijke stromingen vertegenwoordigd zijn en dat de partij gevraagd en ongevraagd adviseert. Misschien kan Marijke Linthorst daar eens te rade gaan?

Rob Tielman
Voorzitter landelijk platform openbaar onderwijs CBOO
 Groot, groter, grootst?
De bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs gaat gewoon door. Dat menigeen zich momenteel achter de oren krabt met de vraag welke middelen daarbij worden gebruikt en welke kwaliteitsverbeterende effecten dit voor het onderwijs precies heeft krijgt in de media nog geen brede aandacht. Nog minder aandacht krijgt het effect dat deze schaalvergrotende processen gepaard gaan met het gaandeweg verdwijnen van openbaar onderwijs als herkenbaar “van overheidswege” bestuurd onderwijs in een aantal regio’s in Nederland. Dat daarmee het duaal onderwijsstelsel onder druk komt te staan lijkt zeer velen, ook Tweede Kamerleden en de Staatssecretarissen VO en PO niet sterk bezig te houden, althans van enige opwinding over dit thema is vooralsnog geen sprake.
Niet alleen in het primair onderwijs, meer nog in het voortgezet onderwijs lijkt het of zich van bestuurders openbaar onderwijs in een aantal gevallen de stemming meester heeft gemaakt van een “ weg met ons en ons vermogen onderwijs te besturen” . De vorm van het bestuur ( integraal, Bestuurscie, stichting) doet hier vaak niet terzake. Waar wethouders, die tot voor enige tijd hun openbare scholen “integraal” bestuurden vaak nog komen met het inmiddels alom bekende dubbele petten verhaal komt het nu veelvuldig voor, dat ook Bestuurscommissies ex Art. 83 van de Gemeentewet en stichtingsbesturen openbaar onderwijs met de roep om nog grotere bestuurskracht afscheid willen nemen van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs voor de “publieke gemeenschap”, het openbaar onderwijs. Die bestuurskracht zou dan beter gewaarborgd zijn bij een nog groter bestuur, dat gezien het wel zeer grote territorium, dat dan wordt bestreken in zeer veel gevallen een ‘samenwerkingsbestuur” blijkt te zijn. Bij het bestuderen van stukken, die een dergelijke voorgenomen besluitvorming moeten onderbouwen is voor de gemeenteraden die besluiten moeten nemen over deze materie absoluut niet helder te krijgen, wat nu precies de voordelen zijn. Het heeft kennelijk iets te maken met een algemeen gevoel als zou het gaan om een onstuitbare maatschappelijke beweging, waartegen verzet zinloos is. Dat gevoel bekruipt soms ook de Raadsfractie Burgerbelangen Amstelveen (BBA), waarvan Raadslid David de Jong zich inmiddels heeft vastgebeten in de materie voornoemd en is gekomen met een initiatief Raadsvoorstel, waarin hij oproept een proces van voorgenomen overdracht van het openbare Amstelveen College (VO school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo) te Amstelveen http://www.amstelveencollege.nl/ aan de Stichting Dunamare met zetel in Haarlem
http://www.dunamare.nl/Pages/Dunamare%20Onderwijs%20Groep.aspx stop te zetten en te bezien hoe de werking van de bestuurscommissie ex artikel 83 kan worden verbeterd. Daarbij vraagt hij zich nadrukkelijk af of het verdwijnen van een openbaar VO uit Amstelveen zo maar kan. Op woensdag 24 september 2008 wordt in de Raadscommissie Burgers en Samenleving over deze kwestie gedebatteerd, waarna naar verwachting het initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van dinsdag 7 oktober zal worden behandeld. Via de website http://amstelveen.raadsinformatie.nl/ kan zowel live als achteraf de discussie van de Amstelveense gemeenteraad gevolgd worden. Van het verdere verloop van de discussie over de verzelfstandiging van het openbaar VO in Amstelveen wordt u op de hoogte gehouden. Voor het Initiatief Raadsvoorstel, de toelichtende brief en een persbericht van BBA over deze kwestie kunt u aanklikken http://www.burgerbelangen-amstelveen.nl/brief.doc alsmede http://www.burgerbelangen-amstelveen.nl/voorstelavc.doc en www.burgerbelangen-amstelveen.nl/persbavc.doc
 Feestelijke bijeenkomst in Heerlen op vrijdag 24 oktober 2008!!
Soms lijkt het wel alsof het in het openbaar onderwijs kommer en kwel is. Beslist niet!!!!! Voor wat betreft identiteitsontwikkeling openbaar onderwijs is er zeer breed van alles gaande. De CBOO visitaties openbare identiteit aan zeven openbare scholen in de regio Parkstad Zuid Limburg e.o. zijn zeer positief afgerond. De rapportages zijn naar de betrokken scholen gestuurd. Het CBOO bestuur heeft op basis van de bevindingen na gesprekken in de scholen besloten de OBS-en een CBOO certificaat openbare identiteit uit te reiken.
Het betreft de OBS-en De Carrousel, de Harlekijn en de Speurneus in Landgraaf, OBS De Trampoline in Brunssum, De OBS-en de Tovercirkel en de Theo Thijssen school in Heerlen en last but not least OBS De Robbedoes niet ver van het Drielandenpunt in Vaals.
Om dit feit luister bij te zetten en certificaten uit te reiken nodigt het CBOO de betrokken scholen, het College van Bestuur van de Samenwerkingsstichting MOVARE (waaronder voornoemde openbare scholen ressorteren) en de wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Onderbanken en Vaals op 24 oktober 2008 uit voor een bijeenkomst in Hotel van der Valk in Heerlen. Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom en om 16.00 uur start het officiële gedeelte dat tot ongeveer tot 17.00 uur duurt.

Behalve de uitreiking van de certificaten, met een toelichting van Prof. Dr. R.A.P. Tielman, voorzitter CBOO, is er een inleiding over de kracht van het openbaar onderwijs, maatschappelijk gezien misschien wel de meest gewenste vorm van onderwijs. De basis van deze inleiding wordt gevormd door de inhoud van de jubileumbijdrage van professor J.F.A. Braster tijdens het congres ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van AOb-AVMO, openbare afdeling van de AOb in 2007. De uitgave m.b.t. het onderwerp, De leerkracht in beeld, is voor geïnteresseerden te verkrijgen tijdens de bijeenkomst. (AOb-leden op vertoon van hun lidmaatschapsnummer gratis, niet-leden betalen € 10,-)
Met de regionale media i Zuid Limburg wordt overleg gepleegd om zo ruim mogelijk bekendheid te geven aan dit gebeuren.
Met het College van Bestuur van MOVARE wordt contact opgenomen over de vraag of de visitatie openbare identiteit kan/zal worden verbreed over andere openbare scholen van de samenwerkingsstichting.
 CBOO overleg met Wethouders.
Voorafgaande aan voornoemde bijeenkomst op 24 oktober in Heerlen, waar certificaten openbare identiteit worden uitgereikt wil het dagelijks bestuur van het CBOO graag spreken met de Wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Onderbanken en Vaals of hun plaatsvervangers. In de uitnodigingsbrief daartoe wordt dit als volgt geformuleerd:
Het is absoluut niet de bedoeling van het CBOO om de discussie inzake de concrete afwikkeling van Raadsbesluiten wederom aan de orde te stellen. Wel wil het CBOO bestuur u en uw ambtgenoten van Brunssum, Kerkrade, Onderbanken en Vaals graag uitnodigen voor een bijeenkomst op 24 oktober 2008 van 14.00 tot 15.30 uur In Hotel van der Valk Heerlen ( Zie publicatiebord aldaar) om met u van gedachte te wisselen over de positie die het openbaar onderwijs in de nieuwe constellatie (onder het bestuur van de Samenwerkingsstichting MOVARE) en op welke manier u in de praktijk uitvoering gaat geven aan uw eindverantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs. Ook voor de invulling van het Congresthema voor het AVMO Congres 2008, waarin de positie van het openbaar onderwijs in een snel veranderende constellatie aan de orde is, is informatie hierover ten zeerste gewenst. Het laat immers zien hoe in Parkstad invulling wordt gegeven aan de consequenties van ter discussie staande motivering van besluitvorming voornoemd m.b.t. het openbaar onderwijs,dat wordt ingebed in een samenwerkingsstichting.

 


 

Persbericht

Plaats : Haarlem
Datum: 11 september 2008

Internationaliseren in het onderwijs, een noodzaak?
Het belang van internationalisering in het basis- en voortgezet onderwijs.

Globalisering verlegt grenzen en maakt de wereld groter en kleiner tegelijk. Internationale samenwerking, internet en reizen maken persoonlijke en zakelijke contacten over grenzen heen steeds gebruikelijker. Een leerling die nu zijn middelbare school afrondt, maakt een grote kans in een internationale studie-, werk- of woonomgeving terecht te komen. Scholen die hun leerlingen al op jonge leeftijd laten kennismaken met deze internationale en interculturele samenleving, geven hun leerlingen een voorsprong voor later. Internationalisering in het curriculum betekent een betere profilering voor scholen. En het motiveert docenten om hun didactische en vakinhoudelijke kennis uit te breiden. Daarom is het inbedden van internationalisering in het curriculum van scholen een noodzaak! Klik hier voor meer over dit persbericht.

 Rectificatie.
In CBOO bericht week 36 stond een aankondiging van het AVMO Congres 2008. Abusievelijk werd daarin vermeld Mr. Dr. Huisman, gastspreker tijdens het Congres secretaris is van de Onderwijsraad. Dat is niet het geval. De heer Huisman is stafmedewerker bij de Onderwijsraad. Secretaris is de heer Drs. A. van der Rest. Om in één oogopslag een beeld van de Staf van de Onderwijsraad te krijgen aanklikken: http://www.onderwijsraad.nl/organisatie/medewerkers. De heer Huisman is behalve werkzaam bij de Onderwijsraad vooraanstaand bestuurslid van de NVOR = Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. U komt hem daar ondermeer tegen bij: http://www.vornederland.nl/pages/NVORbestuur.html
 Gezichtsbedekkende kleding aanhoudende zorg regering.
Onderwijs blijft voor de regering een punt van zorg, ook al is dat bestuurlijk (grotendeels) op afstand gezet. Zo meldt “Regering.nl” van maandag 080908 het volgende:
http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/september/08/Gezichtsbedekkende_kleding_niet_op_scholen