START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 38

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Week van Leerplein055 weer van start.
Leerplein 055 is de stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn Op de website van dit openbaar schoolbestuur staat ondermeer het volgende; “Eind september is het zover. De derde editie van de Week van Leerplein055 vindt dan plaats van maandag 29 september tot en met vrijdag 3 oktober. De Week van Leerplein055 is een week waarin ouders, wijkbewoners en ‘Apeldoorn’ in de meeste ruime zin op een aantal momenten het bruisende karakter van Leerplein055 kunnen ervaren. ‘Modern’ is dit jaar het thema tijdens de Week van Leerplein055. Onze scholen zíjn modern en dat laten we graag zien.”, aldus de aankondiging.
In CBOO bericht week 40 wordt aan de openbaar onderwijsweek in Apeldoorn ruim aandacht besteed.
 Ouders en personeel in het geweer!
Reeds eerder is in een CBOO bericht aandacht besteed aan het voornemen van B & W van Amstelveen de enig resterende openbare VO school in die gemeente over te dragen aan de onderwijsstichting Dunamare met zetel in Haarlem. In reactie hierop heeft Raadslid David de Jong van BBA = Burgerbelangen Amstelveen een initiatiefvoorstel ingediend, waarvan de kern een “ Bezint eer gij begint boodschap” aan de Gemeenteraad van Amstelveen is. Die roep om bezinning komt nu ook van de kant van ouders en personeel van het Amstelveen college. Verontruste ouders hebben inmiddels een pamflet gemaakt, waarin zij een aantal indringende garanties vragen van de school en de lokale politiek. … hiervoor aanklikken…. Tevens kondigen ze aan van de gelegenheid gebruik te maken in te spreken in de inspraakronde van de Raadscommissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Amstelveen, die vergadert op woensdag 240908. Ook Martien Hietbrink zal in de functie van voorzitter van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO in diezelfde vergadering het woord voeren. Een dag eerder, op 23 0908 spreekt hij AVMO leden/niet leden van het Amstelveen College. Hem is dat door AVMO leden verzocht. Mede van dat contact is afhankelijk of en zo ja hoe AOb/AVMO een rol kan/zal spelen in het verdere besluitvormingsproces over wel/niet overname van het openbaar Amstelveen College door de Stichting Dunamare
 


Amstelveen, 15 september 2008

Geachte Heer / Mevrouw,

Wij, groep ouders van leerlingen, maken ons zorgen over de toekomst van het Amstelveen College. Burgemeester & Wethouders van Amstelveen willen het Amstelveen College verzelfstandigen en onderbrengen bij Stichting Dunamare, een bijzondere/openbare scholengroep van 22 scholen en 12.500 leerlingen uit Noord-Holland. Dit is gebleken uit een openbare brief van Burgemeester & Wethouders. De gemeenteraad moet hier echter nog over beslissen.
Wij ouders en leerlingen hebben bewust gekozen voor de openbare school het Amstelveen College en willen van de school en de lokale politiek dat het Amstelveen College:

  • een garantie biedt dat de school openbaar blijft en dit ook statutair zo vastlegt,

  • zijn eigen cultuur en identiteit gegarandeerd kan behouden,

  • zijn eigen onderwijsprogramma’s kan blijven volgen met o.a. de Plusprofielen, ook op de lange termijn,

  • garantie op democratische inspraak, democratische besluitvorming en toetsing van alle belanghebbenden zal behouden,

  • een ontsnappingsclausule krijgt als de Burgemeester & Wethouders beoogde fusie met Dunamare niet werkt,

  • uit kan leggen wat het voor meerwaarde kan hebben ten opzichte van nu als Amstelveen College de 23e school zou zijn van een scholengroep van 14.000 leerlingen, voor de leerlingen van Amstelveen College(alsmede hun ouders) en het onderwijskundig proces, voor nu en de lange termijn,

  • uit kan leggen waarom Amstelveen zou moeten ingaan tegen de landelijke politiek die nu terugkomt op zulke grote schoolstichtingen.
     

Wij willen deze punten onder de aandacht brengen van de lokale politiek tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Burgers en Samenleving op 24 september, waar inspraak door burgers mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
Groep Ouders van Leerlingen.

 

 Persbericht
Internationaliseringproject “OUR VOICE FOR EUROPE”
Oudwoude, 18 SEPTEMBER 2008

Volgende week maandag is het startschot van de internationale werkweek van de o.b.s. Van Heemstra te Oudwoude. Turken, Spanjaarden, Noren en Nederlanders ( Friesen n.l. Oudwoude) gaan samen een week doorbrengen in het kader van het internationaliseringproject “Our voice for Europe”. Tijdens het startschot zal burgemeester Bilker een door de internationale groep muziekclip in ontvangst nemen. Deze wordt live gezongen en gedraaid. Kinderen van Turkije, Spanje, Nederland en Noorwegen zijn aanwezig op het gemeentehuis.
22 September tot 27 september zal in Oudwoude een samenkomst van de deelnemende partnerscholen zijn. Er komen 8 leerlingen en drie leerkrachten uit Bardufoss Noorwegen, 4 leerlingen en drie leerkrachten uit Vincandario Gran Canaria Spanje en 27 leerlingen en 8 leerkrachten uit Istanbul Turkije. De school de “Van Heemstra” in Oudwoude is de ontvangende school en zal de gasten onderbrengen in gezinnen. Alle leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij het gebeuren door de activiteiten door de gehele school te laten gebeuren. De groepen 6, 7 en 8 zullen de activiteiten buiten het schoolgebouw mee uitvoeren. Er wordt gewerkt volgens een weekplanning (zie bijlage)
Tijdens het bezoek op maandag aan de burgemeester van Kollumerland c.a. zal de door alle leerlingen uit Noorwegen, Nederland, Spanje en Turkije gezongen en gemaakte muziekclip worden gepresenteerd. Het refrein van de muziekclip wordt door alle leerlingen in het engels gezongen. De coupletten worden door alle leerlingen in de eigen taal gezongen, dus Fries, Turks, Noors en Spaans.
Januari 2007 is via de mail contact gemaakt met 9 coördinatoren uit 9 verschillende landen. Scholen in Rome Italië, Bardufoss Noorwegen, Litouwen, Cyprus, Vincendario Gran Canaria Spanje, Oudwoude Nederland, Faro Portugal, Caiova Roemenië, Istanbul Turkije wilden een schoolpartnerschap aangaan. Er is op 12 maart 2007 een samenkomst van deze coördinatoren in Craiova Roemenië geweest. Tijdens deze voorbespreking is het internationaliseringproject “OUR VOICE FOR EUROPE” tot stand gekomen. De coördinatoren hebben vervolgens de aanvraag voor uitvoering van het project in eigen land aan het Europees Platform aangeboden. December 2007 kreeg de o.b.s. “Van Heemstra”, de Nederlandse partner binnen dit project, de goedkeuring van het Europees Platform. Dit houdt in dat er de komende twee jaar een school samenwerking verband bestaat tussen de partnerscholen uit de diverse landen. Daarnaast zullen bezoeken plaatsvinden van leerlingen en leerkrachten naar de diverse goedgekeurde scholen. Goedkeuring kregen ook de scholen in Vincendario Gran Canaria, Bardufoss Noorwegen en Istanbul Turkije. De Januari is een delegatie van alle goedgekeurde scholen afgereisd naar de school in Vincendario Gran Canaria Spanje. 5 leerlingen en drie leerkrachten van de groepen 7 en 8 van de school in Oudwoude zijn in april dit jaar samen met kinderen en leerkrachten uit Noorwegen en Spanje naar de partnerschool in Istanbul in Turkije geweest. De partnerschool in Istanbul Turkije werd bezocht.
Volgens afspraak wordt samen gewerkt aan een plan van aanpak. Er is een internationale muur binnen alle samenwerkende scholen. Hier wordt de voortgang van het project gepresenteerd. Samen is één muziekclip gemaakt met daarop alle verschillende culturen en talen, deze wordt vandaag gepresenteerd en aangeboden aan de lokale media. Tevens wordt gewerkt aan een woordenboek, alle feestelijkheden worden samengevoegd tot één gezamenlijke kalender. Ook worden Power Point presentaties, folders, posters, informatiekaarten, maquette, etc gemaakt. Het project is volop in werking gezet. Alle leerlingen van de school worden bij de uitvoering van het internationaliseringproject “OUR VOICE FOR EUROPE”betrokken.


Openbare basisschool “Van Heemstra”, Foarwei 34, 9294 KE Oudwoude
Noot voor de redactie: Voor vragen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Mevr. Reiny Kas - Siderius, locatieleider en projectcoördinator - tel. 0511-45 30 45 of per e-mail directie@obsvanheemstra.nl