START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 39

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Ook SP nu op de bres voor behoud openbaar voortgezet onderwijs in Amstelveen – stelt Kamervragen aan de Staatssecretaris voor het VO!!
Bij de lezers van deze berichten is genoegzaam bekend, dat B & W van Amstelveen (nog steeds) in overweging hebben de enig resterende openbare VO school in die gemeente over te dragen aan de onderwijsstichting Dunamare met zetel in Haarlem. De Raadscommissie Burger en Samenleving, die ook onderwijszaken behandelt volgt B & W aanzienlijk minder voortvarend in dit streven, sterker, verwacht van de Wethouder een breed onderzoek naar meerdere opties en sluit vooralsnog handhaving van de huidige bestuursvorm voor het Amstelveen College, de bestuurscommissie ex art. 83 van de gemeentewet niet uit. In de eerstvolgende nieuwsbrief van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO, die over enkele dagen uitkomt wordt uitvoerig ingegaan op deze kwestie.

De landelijke politiek zit overigens ook niet stil. SP Onderwijswoordvoerder Jasper van Dijk heeft zeer recentelijk, mede geïnspireerd door wat in CBOO bericht week 38 over de kwestie VO Amstelveen werd gemeld : http://www.cboo.nl/weekberichten%202008/weekbericht.2008.38.htm


De volgende vragen aan Staatssecretaris M. van Bijsterveldt-Vliegenthart gesteld:

  1. Wat is uw oordeel over het voornemen van de gemeente Amstelveen om het Amstelveen College na verzelfstandiging onder te brengen bij Stichting Dunamare, een scholengroep met 22 scholen en ruim 12.000 leerlingen?

  2. Wat is uw reactie op de zorgen van de 'Groep Ouders van Leerlingen' van het Amstelveen College, die zich afvragen wat de meerwaarde is van deze fusie voor leerlingen en andere betrokkenen, als het Amstelveen College de 23e school wordt van een scholengroep met ruim 12.000 leerlingen?

  3. Kunt u garanderen dat democratische inspraak en het openbare karakter van de school behouden blijven, gezien het feit dat Dunamare een samenwerkingsbestuur is met een Raad van Toezicht die zijn eigen leden benoemt? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, hoe gaat u democratische controle op dit schoolbestuur bereiken?

  4. Deelt u de mening dat bij dit soort fusies en schaalvergroting een onwenselijke afstand wordt gecreëerd tussen bestuur en personeel? (2) Zo ja, wat gaat u daartegen ondernemen? Zo nee, hoe verhoudt zich dit tot de uitspraak van de minister die zegt dat de schaalvergroting "onmiskenbaar is doorgeschoten"?

  5. Deelt u de mening dat voor deze ingrijpende beslissing aantoonbaar draagvlak van leraren, ouders en leerlingen vereist is? In hoeverre is het draaglak in dit geval voldoende aanwezig? Op welke concrete gegevens baseert u dat?

  6. Bent u bereid om voorstellen te doen om (bestuurlijke) schaalvergroting tegen te gaan, zoals invoering van een fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs? (3) Zo ja, wanneer komt u met voorstellen? Zo nee, waarom niet?

  7. Bent u bereid een oproep te doen aan gemeenten en schoolbesturen om geen nieuwe fusies te initiëren en uit te voeren, zolang nieuw landelijk beleid uitblijft? Zo nee, waarom niet?

Het CBOO bestuur is zeer benieuwd hoe een Staatssecretaris van onderwijs, deze keer van en voor het voortgezet onderwijs deze kwestie oppakt. De SP is nu na D 66 de tweede partij, die zich intensief gaat bemoeien met de gang van zaken in het openbaar primair – en voortgezet onderwijs. Het CBOO bestuur is benieuwd, wanneer op landelijk niveau andere partijen, die naar verwachting het openbaar onderwijs een goed hart toedragen zich “op de Bühne” melden
Het CBOO overweegt rechtstreekse actie richting Min. OC&W. te ondernemen om in algemene zin aandacht te vragen voor de deels zorgelijk ontwikkelingen m.b.t. het openbaar onderwijs. Daarover wordt u t.z.t. geïnformeerd.

 Aanvraag voor projectsubsidie voor een verbredingalliantie in het onderwijs.

Aanleiding.
In de regeringsnota “Gewoon homo zijn” in 2007 wordt onderwijs als een van de speerpunten genoemd waarop de aandacht voor het homo-lesbische emancipatiebeleid zich zou moeten focussen. Prioriteiten zouden hierbij liggen op het verbreden van het draagvlak bij het onderwerp homo-emancipatie van specifieke homogroepen en homo-organisaties naar brede (onderwijs)organisaties.
Het einddoel is natuurlijk een vergroting van (het gevoel van) veiligheid van homo-lesbische leerlingen en personeel en een tolerante houding tegenover het onderwerp homoseksualiteit van alle leerlingen, personeel, directie en bestuur, maar dit project richt zich nadrukkelijk niet op producten op uitvoerend niveau in de klas (‘voorlichtingsmateriaal’).

Aan deze projectaanvraag werken behalve het CBOO de volgende organisaties mee: Empowerment Lifestyle services, CNV Onderwijs, COC Nederland en regievoerder de AOb. AOb medewerker Marijke Lok verzorgt in de praktijk de dagelijkse aansturing van het project. Mede geïnspireerd door de nu lopende projectaanvraag publiceerde CBOO voorzitter Prof. Dr. R.A.P. Tielman het volgende artikel in de column in GAYKRANT 602

KANKERHOMO!

Op zaterdag 11 oktober wordt nu ook in Nederland wat meer aandacht besteed aan de wereldwijd gevierde Coming Out Dag. Lang is hier gedacht dat dit in ons land niet meer nodig zou zijn. Maar de toenemende homovijandigheid dreigt vele homo/lesbische Nederlanders weer in de kast te jagen of te houden.

In het septembernummer van het tijdschrift Onze Taal staat een onderzoek over schelden in Europa. Daaruit blijkt dat Nederland het enige land is waar scheldwoorden voor homo’s tot vijf meest voorkomende behoren. De top vijf in ons land is: klootzak, sukkel, idioot, homo en aso! Het goede nieuws is dat Nederland voorop loopt bij het spreken over homoseksualiteit. Maar het slechte nieuws is dat het woord homo steeds meer een scheldwoord wordt.

Voor minderheidsgroepen is het belangrijk dat men de beeldvorming in de hand houdt. Homo’s die denken dat het hun niet raakt dat op schoolpleinen het uitschelden voor homo gangbaar is geworden, die vergissen zich. Het jaagt homo/lesbische jongeren en docenten de kast in en bevordert later homovijandig gedrag als die schooljeugd ouder is geworden.

Voor een onzichtbare minderheid is het van wezenlijk belang dat men heersende vooroordelen doorbreekt. Wie niet uit de kast komt, laat de beeldvorming over aan degenen die de bestaande vooroordelen bevestigen. Dat valt niet de gillende nichten op blootboten te verwijten maar wel de keurige aangepaste homo’s die in hun schulp kruipen uit angst voor erger. En juist die angst maakt het nog erger: de homohaters ruiken bloed en verwachten geen weerstand.

Daarom is het een goed idee van emancipatieminister Plasterk om Coming Out Dag hoger op de Nederlandse agenda te krijgen. En hoe meer journalisten als Pauw en Witteman daar meesmuilend over doen, des te meer bevestigen zij hoe nodig het kennelijk is!

 Trainingsdag CBOO visitatoren nog niet voltekend.
Op woensdag 081008 organiseert CBOO lidorganisatie AVMO de tweede visitatorendag voor potentiële visitatoren . Helaas is gebleken, dat een aantal leden/niet leden van AVMO, die zich hadden aangemeld voor visitatietraining in het najaar van 2008 die dag verhinderd zijn om te komen. Vandaar de vraag aan andere geïnteresseerden om even contact op te nemen met het CBOO secretariaat voor nadere informatie. Stukken voor de bijeenkomst worden dan uiteraard z.s.m. nagezonden.