START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 4

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 CBOO visitatie bij OBS Comenius in Apeldoorn.
Een uit twee personen bestaande CBOO visitatiecommissie heeft op dinsdag 220108 een visitatiebezoek gebracht aan OBS Comenius in Apeldoorn gevisiteerd . De school staat in een “gemengde wijk”, en dreigde een tijd lang een “zwarte school” te worden. De geledingen van de school zijn zeer actief in de weer om de school een afspiegeling te laten zijn van de bevolking in de wijk in die zin dat de percentages allochtoon/autochtoon binnen en buiten de school ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. Na een visitatierapportage en de evaluerende bespreking daarvan is het de bedoeling, dat ook in de lokale media OBS Comenius eens in het zonnetje wordt gezet. De visitatie commissie heeft als eerste indruk, dat daar alle reden toe is. De website van de school straalt helderheid en zelfvertrouwen uit. Zie: http://www.comenius-apeldoorn.nl


Na de eindrapportage is het de bedoeling, dat de school wordt gecertificeerd als goede openbare school. Voor de certificering zijn door het CBOO duidelijke criteria opgesteld.

OBS Comenius maakt deel uit van Leerplein 055 een stichting voor openbaar onderwijs in Apeldoorn. Het CBOO heeft al jaren goede contacten met de Alg. Directeur de heer O. Meulenbeek. Met hem wordt besproken of er naast een eerste start in OBS Comenius op dinsdag jl. door het CBOO meer Leerplein 055 scholen worden gevisiteerd. De website van Leerplein 055 laat zien, dat er wat dat betreft in principe keuze genoeg is en dat wat dat betreft er in het openbaar onderwijs primair onderwijs van Apeldoorn sprake is van een echte actieve pluriformiteit. Zie ook: http://www.leerplein055.nl


Leerplein 055 heeft een eigen Kenniscentrum, dat “dicht bij huis” voor de eigen geledingen in de organisatie, maar ook daarbuiten een grote variëteit aan professionaliseringmogelijkheden aanbiedt. Zie hiervoor ook: http://www.leerplein055.nl


Wellicht een voorbeeld ter inspiratie van andere schoolbesturen voor openbaar onderwijs.

 Symposium NABS/ABO m.m.v. het CBOO.
De uitslag van het parlementair onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs (de zgn. commissie Dijsselbloem) is nog niet bekend. De griffie van de Tweede Kamer kon daar nog geen mededelingen over doen. Vermoedelijk zal hierover medio februari meer bekend zijn. Niettemin zijn het NABS, lidorganisatie AOb/ABO met medewerking van het CBOO zich al aan het warmdraaien voor het jaarlijks symposium in april (nu 2008). Meer informatie biedt de hier volgende vooraankondiging.

Vooraankondiging
SYMPOSIUM

woensdagmiddag 23 april 2008
14.00 – 16.30 uur
zalencentrum Vredenburg te Utrecht

Het jaarlijks symposium van de NABS/ABO wordt dit jaar gehouden op woensdag 23 april 2008 van 14.00-16.30 uur in zalencentrum Vredenburg te Utrecht. Het thema zal gerelateerd zijn aan de uitkomsten van het parlementair onderzoek naar de effecten van een viertal grootschalige vernieuwingen in het onderwijs in de afgelopen 15 jaar.
De deelname aan de bijeenkomst is gratis. Over de contouren van het symposiumprogramma wordt u nog nader geïnformeerd.
Noteer de datum en plaats van dit symposium vast in uw agenda!
 Kadervergadering AVMO.
In week 3 verscheen AVMO’s nieuwsbrief nr. 18. van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO.

Zie hiervoor http://avmo.aob.nl en dan aanklikken nieuwsbrieven - Nieuwsbrief 18.
Daarin werd ook de AVMO kadervergadering van woensdag 300108 aangekondigd en werden de voornaamste onderwerpen genoemd. De volledige agenda was daarin nog niet vermeld. Op verzoek van zeer velen wordt deze hierbij nogmaals weergegeven. Tevens wordt nog weer een aanmeldingsformulier en nu ook een verlofformulier aangehecht.
Klik hier voor de agenda; klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 Nieuws van de VNG website.
Leerplichtwijzer.
Voor meer informatie kunt u aanklikken: http://www.leerplichtwijzer.nl