START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 40

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Handig en verstandig tijdens Week van Leerplein 055!
Dat een arrangement met een regionaal krantenconcern handig kan zijn bewijst Leerplein 055, het bestuur van alle openbare basisscholen in Apeldoorn op zijn website:

Vrijdag 26 september verschijnt een speciale bijlage van Leerplein055 in De Weekendkrant Apeldoorn, de huis-aan-huiskrant van Wegener Uitgeverij. De Schoolkrant, zoals de krant toepasselijk heet, is een uitneembaar deel van de krant ter ere van de Week van Leerplein055 die maandag 29 september van start gaat.
Een krant met veel redactionele artikelen over belangrijke ontwikkelingen bij de 28 openbare basisscholen in de gemeente Apeldoorn maar ook werkstukjes van leerlingen zelf! Daarnaast een schrijfwedstrijd voor volwassenen en een kleurwedstrijd voor kinderen.
In de week van 29 september tot en met 3 oktober organiseert Leerplein055 voor het derde achtereenvolgende jaar de Week van Leerplein055. In deze week presenteren de 28 openbare basisscholen zich aan de inwoners van Apeldoorn. Ook de drie scholen voor speciaal onderwijs laten zich zien. En zijn er allerlei onderlinge activiteiten. De week staat in het teken van het thema ‘modern’.
De Week van Leerplein055 biedt elk jaar de mogelijkheid aan geïnteresseerden om een kijkje bij een van onze openbare (basis)scholen te komen nemen. Op vrijdagochtend* zetten alle scholen van Leerplein055 tussen 09.00 en 12.00 uur de deuren open.
 Bewindslieden reageren op vraag SP over schaalgrootte in onderwijs.
In CBOO bericht week 39 werd een aantal Kamervragen weergegeven die SP onderwijswoordvoerder Jasper van Dijk stelde n.a.v. fusievoornemens van Bestuur en Directie van het openbaar VO Amstelveen College in Amstelveen. Bij de antwoorden die bij de SP zijn binnengekomen n.a.v. vragen over een megafusie in het MBO schrijft Staatssecretaris mevr. Van Bijsterveldt m.b.t. haar visie op schaalvergroting in het onderwijs het volgende: “ Voor de begrotingsbehandeling zal Uw kamer een gezamenlijke brief van minister Plasterk, staatssecretaris Dijksma en mij ontvangen over de menselijke maat in de verschillende onderwijssectoren” (26 september Kenmerk BVE/Lenl/55829)
Met grote belangstelling wordt deze brief afgewacht. Zodra die binnen is wordt u daarover geïnformeerd.
 Einstein Lyceum, Hoogvliet, Albrandswaard, vrijdag 3 oktober 2008
Persbericht

Inspectie waardeert ingeslagen weg Einstein Lyceum als zeer positief.

Tijdens een inspectiebezoek op het Einstein Lyceum, waarbij de gehele school werd doorgelicht, waardeerde de onderwijsinspectie de kwaliteit op de school als ruim voldoende. De betrokkenheid van het team, het eigen ontwikkelde kwaliteitssysteem (waarbij de school ook tussentijds meet hoe de zaken er voor staan) en het draagvlak voor de ingeslagen weg naar Montessori Voortgezet onderwijs werden bovendien als positief beoordeeld. Bestuurder van stichting BOOR, Jan Rath: 'Dit is een compliment voor de door de schoolleiding ingeslagen weg en voor het team. Er is hard gewerkt waarbij het management consequent is blijven sturen op kwaliteit'.

Rector Louis Jongejans is wederom supertrots op zijn team. ‘In 2005 kwamen we met negatieve resultaten in het nieuws. Daarna ging de prestatielijn gestaag omhoog. Eind cursus 2007-2008 scoorden we een 100% slagingspercentage op het VWO. En nu laat het inspectiebezoek zien dat het Einstein Lyceum zich kan meten met de betere scholen. Als schoolleider kan je daar alleen maar van dromen. Het is een topprestatie van een topteam, waarbij naast interne inspanningen, de steun van deelgemeente, gemeenten en andere externe ondersteuners dit mogelijk heeft gemaakt. Dat geldt ook voor de ouders en de leerlingen die bewust meedachten in het gehele traject.’

Het Einstein Lyceum maakt structureel gebruik van feedback van ouders en leerlingen en zet de adviezen om in actiepunten. Mede dankzij deze feedback van ouders kon de school zo'n grote omslag in zo'n korte tijd maken. Jongejans: 'Ik herinner me een ouderraadavond in 2007. Wethouder Geluk bevroeg de ouders intensief en doordringend op het verbetertraject. Toen ouders uitlegden waar we mee bezig waren, wist ik dat we ons op de goede weg bevonden. Ik had de antwoorden op de vragen, die Geluk stelde, niet beter kunnen beantwoorden!'
Ook de wethouder onderwijs in Albrandswaard, de heer Backbier, en portefeuillehouder onderwijs in Hoogvliet, mevrouw Cornelissen, bleven de school stimuleren en bevragen. Op deze manier droegen zij bij aan het succes van nu. Het unieke Rotterdamse intensieve schoolontwikkelingstraject (ISO) was daarbij erg belangrijk, omdat het de school mogelijk maakte de ingezette veranderingen te versnellen.

Jongejans meldt dat de school nog niet klaar is: 'Wij zijn nog geen modelschool en het kan altijd beter. Daar blijven we aan werken. Wij willen een Montessori VO-school zijn die topkwaliteit levert'.
De onderwijsinspectie heeft daar geen twijfels over en spreekt nadrukkelijk haar vertrouwen uit. Bestuurder Jan Rath: 'Het Einstein Lyceum levert een topprestatie en daar kan heel Hoogvliet en Albrandswaard trots op zijn!

NB: rector Louis Jongejans is bestuurslid van het CBOO!
 CNV Onderwijsorganisaties worstelen met Grondwetsartikelen 1 en 23.
CNV Onderwijs heeft een open brief gestuurd aan Harry van der Molen en Geert Meijering van het CDJA. Aanleiding zijn hun opvattingen over de vermeende vrijheidsbedreiging van het bijzonder onderwijs. CNV Onderwijs bestrijdt hun opvatting dat reformatorische scholen in het kader van die vrijheid de mogelijkheid zouden moeten hebben homoseksuele leerkrachten te weigeren.

De tekst van de brief:
Beste Harry en Geert,
Verrast en verbaasd hebben wij kennisgenomen van jullie artikel in het Nederlands Dagblad van 25 september onder de titel 'CDA moet vrijheid van onderwijs nú redden'. Verrast, omdat we de strekking van jullie betoog eerder van de kant van de jongerenorganisaties van de ChristenUnie of de SGP hadden verwacht. Verbaasd, omdat wij hadden gedacht dat jullie als open en kritisch denkende politieke jongerenorganisatie meer oog zouden hebben voor de positie van het onderwijspersoneel in het bijzonder onderwijs.

Uiteraard is ook voor CNV Onderwijs de vrijheid van onderwijs een groot goed dat gekoesterd moet worden. Vanuit onze worteling in de christelijk sociale beweging is dit voor ons een historische opdracht. Tegelijk staat CNV Onderwijs voor de belangen van de werknemers in het onderwijs. De 'Visienota (homo)seksualiteit' van de VGS maakt duidelijk dat in het reformatorisch onderwijs deze vrijheid wringt met de persoonlijke levenssfeer van de leraar. Ik ben echter van mening dat er in het bijzonder onderwijs geen ruimte is voor actieve of passieve discriminatie of uitsluiting van onderwijspersoneel op basis van seksuele geaardheid. Het geeft geen pas als de schoolleiding tot achter de voordeur van het personeel bepaalt hoe het liefdesleven moet worden ingericht!

Jullie stellen in je artikel dat we leven 'in een democratische rechtstaat waarin de verschillende grondrechten tegen elkaar worden afgewogen.' In die afweging zou geen elk grondwetsartikel van meer waarde zijn dan een ander. Blijkbaar is in jullie eigen afweging artikel 23 wel van meer waarde gebleken dan artikel 1, aangezien jullie de vrijheid van onderwijs stellen boven het beginsel van non-discriminatie uit artikel 1.

CNV Onderwijs is van mening dat ook voor het reformatorisch onderwijs de vrijheid van onderwijs, inclusief een eigenstandig benoemingsbeleid, gehandhaafd moet worden. Maar dat betekent niet dat daarmee andere wetgeving die evenzeer voortvloeit uit onze grondwet van ondergeschikt belang is. Ook het reformatorisch onderwijs heeft zich te houden aan de bepalingen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling en andere relevante wettelijke kaders.

CNV Onderwijs nodigt het CDJA dan ook uit voor een gesprek waarin de afweging tussen de vrijheid van onderwijs en de positie van homoseksuele mannen en vrouwen in het bijzonder onderwijs centraal staat.
Met vriendelijke groet,

Michel Rog,
Voorzitter CNV Onderwijs