START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 41

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 GELUKWENSEN CBOO VOOR VOS/ABB.
Het CBOO wenst de besturenorganisatie VOS/ABB geluk met het tienjarig bestaan. De jubileumuitgave "Over Openbaar Onderwijs" (met daarin zes kernwaarden van openbaar onderwijs) is een goede aanzet ter versterking van de openbare identiteit. Het is jammer dat de formulering van de vijfde kernwaarde "Van en voor de samenleving" wat vaag is uitgevallen. Gelukkig wordt in de toelichting wel duidelijk dat het (grond)wettelijk bevoegd gezag van al het openbaar onderwijs de (gemeentelijke) overheid is en blijft. Zoals bekend, hebben het CBOO en lidorganisatie AVMO er een speerpunt van gemaakt om deze levenslijn van het openbaar onderwijs scherp te bewaken. De VOS/ABB kan ook in de toekomst op deze kritische waakhondfunctie blijven rekenen!
 Visitatorentraining wederom groot succes!
Met de ervaringen van de eerste training in het achterhoofd heeft de CBOO bestuurscommissie visitatie op woensdag 081008 wederom een training gehouden voor potentiële visitatoren. Ook deze keer ging het om een hoogwaardig en kritisch gezelschap, deze keer zonder uitzondering afkomstig uit de wereld van het openbaar PO en VO. Voor de bestuurscommissie was het evengoed een leerproces als voor de aanwezige cursisten. Alice van Rooij, cursusleider en CBOO bestuurslid gaf dit ook duidelijk te kennen in haar afsluitende en evaluerende samenvatting . Afgesproken is, dat de cursisten thuis e.e.a. nog eens op zich laten inwerken en vervolgens als voor hen de vraag aan de orde is of visiteren iets voor hen is contact opnemen met het CBOO secretariaat om zich wel/niet aan te sluiten bij de reeds ontstane kring van CBOO visitatoren openbare identiteit.
 FUSIESTOP IN HET ONDERWIJS.
Het CBOO is zeer verheugd over de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen om een einde te maken aan de ongeremde fusiedrang in het onderwijs. De tekst luidt:
Gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er breed draagvlak is voor schaalverkleining in het onderwijs en dat de regering komt met een plan voor de menselijke maat; overwegende, dat desalniettemin schaalvergroting en fusies in het onderwijs aan de orde van de dag zijn;
verzoekt de regering in het plan voor de menselijke maat voorstellen te doenvoor een fusietoets in het onderwijs en tot die tijd een fusiestop in te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
 OPENBAAR ONDERWIJS TOURNEE.
Op verzoek van minister Plasterk organiseert het CBOO dit najaar een tournee door het hele land om het bevoegd gezag van openbare scholen er op te wijzen dat zij een einde moeten maken aan de toenemende homovijandigheid, ook in het openbaar onderwijs. Provincies en gemeenten worden daarvoor uitgenodigd. Mochten leden van het CBOO-netwerk een bijeenkomst bij willen wonen dan kunnen zij zich aanmelden bij CBOO secretaris Martien Hietbrink: info@cboo.nl.
De bijeenkomsten vinden plaats tijdens werklunches van 12 tot 13.30 uur in Den Haag (21/10), Breda (22/10), Heerlen (24/10), Haren (29/10), Zwolle (31/10), Almere (4/11), Velp (6/11), Haarlem (11/11) en Utrecht (14/11). Deelname is gratis. Bij deelname volgt uiteraard nauwkeurige informatie over tijdstip en locatie.