START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 43

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Uitreik CBOO certificaat OBS Comenius Apeldoorn.

Begin 2008 is in Apeldoorn openbare basisschool Comenius gevisiteerd. Doel van deze visitatie was het in kaart brengen van de wijze waarop de openbare identiteit van de school wordt waargemaakt. Het CBOO gaat op het gebied van de identiteit naast de scholen staan en geeft vanuit een collegiale insteek een beeld van hoe de kwaliteit m.b.t. identiteit is. Uit de visitatie, die landelijk ingezet wordt, blijkt dat de bezochte openbare scholen hun identiteit ten volle waarmaken. Er is aandacht voor de verschillen tussen de individuele leerling, men gaat op een respectvolle manier met leerlingen, ouders en met elkaar om en er is openheid over de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven. Het zijn scholen voor en door de samenleving. Iets wat in de huidige pluriforme samenleving meer en noodzakelijk is. Het is de kracht en kwaliteit van openbaar onderwijs dat men niet alleen belooft een goede openbare school te zijn, maar het ook daadwerkelijk is !

Op donderdag 30 oktober om 15.30 vindt in het bijzijn van leerkrachten, directie en bestuurders een feestelijke uitreik van twee CBOO certificaten plaats. Dan ontvangt de OBS Comenius uit handen van CBOO secretaris M. Hietbrink in de school, Buys Ballotstraat 62 te Apeldoorn het certificaat document behorende bij het visitatierapport, waarin de kwaliteiten van de school zijn beschreven. Daarnaast is de CBOO visitatiecommissie tot de conclusie gekomen, dat de Stichting Leerplein 055 voor openbaar primair onderwijs met in de gemeente Apeldoorn 31 basisscholen, op uitstekende wijze geslaagd is de openbare basisscholen op de kaart te zetten en te houden en dat op een democratische en inzichtelijke manier te realiseren. Vandaar dat het CBOO besloten heeft ook aan de algemeen directeur van Leerplein 055 een certificaat openbare identiteit uit te reiken.
Bekeken wordt of na deze eerste pilot meer openbare basisscholen van Leerplein 055 worden gevisiteerd.
 Voorbereiding NABS–ABO symposium van start.
Het Organisatieteam NABS/ABO symposium 2009 m.m.v. het CBOO komt op woensdag 29 oktober a.s. van 15.30 tot 17.00 uur bijeen in het AOb gebouw in Utrecht.
Het thema is:
positieve aandacht voor traditionele onderwijsvernieuwers en hun pedagogisch didactische concepten.
Het symposium wordt gehouden op woensdag 15.04.09, vermoedelijk in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht van 14.00–16.30 uur. Noteert u alvast in uw agenda, dat u op voornoemde datum en tijd het NABS/ABO symposium wilt bijwonen.
 ONDERZOEKSAANVRAGEN IN HET ONDERWIJS.  Laatste mogelijkheid!!!!!!!!

Zowel de KPC groep als de SLO bieden de mogelijkheid voor onderzoeksvragen betreffende het onderwijs.
Die kunt u rechtstreeks indienen, maar ook via het secretariaat van het CBOO: info@cboo.nl

Let op: Sluitingstermijn is 1 november 2008.

Met beide instituten onderhoudt het CBOO intensief contact, zodat contact/aanvragen via het CBOO laagdrempelig zijn.

Als u onderstaande links aanklikt wordt u het verschil IN HET TYPE ONDERZOEKSVRAGEN duidelijk gemaakt.
U kunt dan zelf bepalen welke van de twee instituten voor u de beste mogelijkheden biedt voor aanvragen en het meest aansluit op de wensen van uw openbare PO - of VO school.

http://www.kpcgroep.nl/kennisOnLine/artikelen/index.asp?ArticleID=615&SubjectID=33&ThemeID=0  &
http://www.slo.nl/organisatie/overmissie/veldaanvragen/

 


AVMO Congres 2008 - hebt u zich al aangemeld??
Datum: woensdag 5 november 2008
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs - zaal 4.17 - Jaarbeursplein 6 - 3521 AL  Utrecht

Programma

10.30 Algemene vergadering AVMO
12.30 Lunch
13.30 Ontvangst congresgasten
14.00

Over het thema ‘De toestand van het openbaar onderwijs en de positie van de leraar daarin’ houdt mr. dr. P. Huisman, stafmedewerker van de Onderwijsraad een inleiding. Aansluitend wordt door AVMO een aantal stellingen n.a.v. het Congresthema gepresenteerd. Die worden vervolgens voorgelegd ter becommentariëring voorgelegd aan drie genodigden van openbare onderwijsorganisaties

Deelnemers aan het gesprek zijn:

  • Drs. Th. Hooghiemstra, directeur VOS/ABB

  • Prof. dr. R.A.P. Tielman, voorzitter CBOO

  • R. Limper, directeur VOO

  • Drs. M. Hietbrink, voorzitter AOb/AVMO

16.30 N.a.v. het gesprek tussen de ‘kopstukken’ uit het openbaar onderwijs wordt de discussie onder leiding van dagvoorzitter en secretaris van AOb/AVMO A.B. Rooijakkers voortgezet en zal deze leiden tot een aantal conclusies.
Afsluitend presenteert het AVMO-bestuur aan de aanwezigen, inclusief de media een ‘Declaratie’ met daarin verwoord een serie aanbevelingen, die moeten leiden tot initiatiefwetgeving die de huidige onduidelijke situatie waarin het openbaar onderwijs momenteel verkeert, verheldert.
16.30 Afsluitende borrel (het AVMO-bestuur houdt een persconferentie)

Hebt u zich nog niet aangemeld? Geen nood!!!
Klik hier nog even voor het aanmeldingsformulier dan wordt een plaats voor u vrijgehouden!