START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 44

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Openbare scholen Parkstad gecertificeerd.

Een goede school is een school die doet wat ze belooft. Men noemt dat ook wel kwaliteit. Openbare scholen kennen tal van kwaliteiten en een daarvan is het gegeven dat ze openbaar zijn. Een externe instantie, het CBOO (Contact Bevordering Openbaar Onderwijs), heeft vorig schooljaar 7 scholen in Parkstad, de Harlekijn, Caroussel, Speurneus, Theo Thijssen, Tovercirkel, Trampoline en de Robbedoes uit Vaals, onderzocht op de mate waarin ze de openbare identiteit waarmaken. In gesprekken met ouders, leerkrachten en directie is gezocht naar de kern van openbaar onderwijs. Respectvol omgaan met alle betrokken, openheid, rekening houden met verschillen. Verschillen zien als een uitdaging om het onderwijs vorm te geven. Het democratisch gehalte is een hoeksteen in het openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is van de leerkrachten en ouders. Samen geven ze vorm aan de opvoeding en de wijze waarop kinderen leren te functioneren in een complexe, multiculturele samenleving.

Op 24 oktober werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in Motel Van der Valk de visitatierapporten gepresenteerd door de voorzitter van het CBOO, professor dr. Rob A.P. Tielman. Onder grote belangstelling van directies, leerkrachten en een delegatie van het schoolbestuur van de 7 OBS-en, MOVARE werden de certificaten uitgereikt. De certificaten kennen een “geldigheidsduur” van de planperiode van het schoolplan, dus tot 2011. Om het gesprek over identiteit regelmatig plaats te laten vinden zullen scholen na afloop hernieuwd bezocht worden. Uiteraard ontdekte de commissie verbeterpunten. Zo blijven en houden scholen de uitdaging om hun openbaar onderwijs steeds te verbeteren. Voor een uitgebreide fotoreportage kunt u hier klikken.

Voor meer informatie over het visiteren van openbare scholen op de openbare identiteit in primair – en voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met CBOO secretaris Martien Hietbrink tel 030 – 2989167 of mailen: info@cboo.nl

 

Klik hier voor de fotopresentatie.
 


Van de VOS/ABB website:
"VOS/ABB directeur Hooghiemstra in discussiepanel AVMO Congres"

http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/13938/1/


Leraren dreigen met massale staking.
Leraren in het voortgezet onderwijs leggen 19 november massaal het werk neer als de werkgeversorganisatie VO-raad niet bereid is het onderhandelaarsakkoord te tekenen. Lees meer...


Staatssecretaris reageert op vragen over openbaar Amstelveen College!

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over schaalvergroting en het voornemen om het Amstelveen College onder te brengen bij een groot schoolbestuur.

 1. Wat is uw oordeel over het voornemen van de gemeente Amstelveen om het Amstelveen College na verzelfstandiging onder te brengen bij de Stichting Dunamare, een scholengroep met 22 scholen en ruim 12.000 leerlingen?
  Antwoord:
  Het voornemen is nog onderwerp van overleg en besluitvorming in een proces waarin gemeenteraad en medezeggenschapsraad een essentiële rol hebben. Het is in eerste instantie aan de betrokkenen zelf om een oordeel te vormen over de meerwaarde van deze voorgenomen overdracht. Er is voor mij op dit moment dan ook geen reden er een inhoudelijk oordeel over te vormen. Wel wil ik benadrukken dat ik het belangrijk vind dat een dergelijk besluitvormingsproces zorgvuldig wordt vormgegeven en dat de belanghebbenden in en rondom de school effectief betrokken worden. In de Wet medezeggenschap scholen (WMS) zijn daarvoor kaders gesteld. In artikel 10h van de WMS is  bij het besluit tot overdracht of fusie van de school voorzien in een instemmingbevoegdheid voor de medezeggenschapsraad. Voor het geval een medezeggenschapsraad zijn instemming onthoudt voorziet de wet in een procedure met een landelijke geschillencommissie waarbij alle scholen verplicht zijn aangesloten. Tegen de uitspraak van deze commissie kan de raad ten slotte nog in beroep gaan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
   

 2. Wat is uw reactie op de zorgen van de 'Groep Ouders van Leerlingen' van het Amstelveen College, die zich afvraagt wat de meerwaarde is van deze fusie voor leerlingen en andere betrokkenen, als het Amstelveen College de 23e school wordt van een scholengroep met ruim 12.000 leerlingen?
  Antwoord:
  Ik begrijp de zorgen van deze ouders. Ik heb begrepen dat de ouders hun bezwaren inmiddels schriftelijk en mondeling aan de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt. Daarmee hebben zij hun bezwaren juist geadresseerd.
  Overigens is hier geen sprake van een scholenfusie. De school blijft zelfstandig voortbestaan, maar gaat over naar een ander reeds bestaand bevoegd gezag.
   

 3. Kunt u garanderen dat democratische inspraak en het openbare karakter van de school behouden blijven, gezien het feit dat Dunamare een samenwerkingsbestuur is met een Raad van Toezicht die zijn eigen leden benoemt? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo neen, hoe gaat u democratische controle op dit schoolbestuur bereiken?
  Antwoord:
  Zoals ik heb aangegeven in het antwoord op vraag 1 gelden wettelijke kaders die de democratische inspraak op een school waarborgen. In het voortgezet onderwijs zijn verschillende voorbeelden van besturen die scholen met een openbare en een bijzondere signatuur onder zich hebben, waarbij de instellingen naar tevredenheid hun eigen identiteit
  kunnen behouden. Een dergelijk samenwerkingsbestuur heeft op grond van artikel 53c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) als statutair doel mede het geven van openbaar onderwijs. Op grond van hetzelfde artikel
  oefenen de gemeenteraden van de gemeenten waarin de openbare scholen zijn gelegen toezicht uit. De manier waarop is in de statuten van de stichting bepaald. In combinatie met andere bepalingen van de WVO levert dit
  voldoende garanties op voor het openbaar karakter van de school.
   

 4. Deelt u de mening dat bij dit soort fusies en schaalvergroting een onwenselijke afstand wordt gecreëerd tussen bestuur en personeel? Zo ja, wat gaat u daartegen ondernemen? Zo neen, hoe verhoudt zich dit tot de uitspraak van de minister die zegt dat de schaalvergroting onmiskenbaar is doorgeschoten?
  Antwoord: Hoewel de afstand tussen het bestuur en het personeel binnen een grootschalig geheel groter kan zijn dan binnen een kleinschaliger organisatie, hoeft dit niet het geval te zijn. Daarnaast hoeft het niet doorslaggevend te zijn als het gaat om de kwaliteit van de relatie. Ook in scholen die onder een groot bestuur vallen kan de relatie goed zijn,
  terwijl de relatie in éénpitters niet per definitie als goed te kwalificeren valt. De vormgeving van deze relatie is de
  verantwoordelijkheid van het bestuur. Als de kwaliteit van deze relatie te wensen overlaat, kan het bestuur hierop door de medezeggenschapsraad worden aangesproken.
   

 5. Deelt u de mening dat voor deze ingrijpende beslissing aantoonbaar draagvlak van leraren, ouders en leerlingen vereist is? In hoeverre is het draaglak in dit geval voldoende aanwezig? Op welke concrete gegevens baseert u dat?
  Antwoord:
  Bij een ingrijpende beslissing als een fusie of overdracht is draagvlak onder leraren, ouders en leerlingen vereist. Hiervoor zijn in de WMS dan ook de nodige voorzieningen getroffen, zoals informatierecht, instemmingbevoegdheid. Het is in deze situatie van een overdracht van een openbare school uiteindelijk een zaak van de gemeenteraad om, samen met de betrokkenen, tot een besluit te komen.
   

 6. Bent u bereid om voorstellen te doen om (bestuurlijke) schaalvergroting tegen te gaan, zoals invoering van een fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs? Zo ja, wanneer komt u met voorstellen? Zo neen, waarom niet?
  Antwoord:

  Zoals tijdens de algemene politieke beschouwingen is toegezegd zullen de bewindslieden van OCW nog voor de begrotingsbehandeling komen met een brief over de menselijke maat in het onderwijs. In deze brief gaan wij ook
  nader in op de fusietoets.
   

 7. Bent u bereid een oproep te doen aan gemeenten en schoolbesturen om geen nieuwe fusies te initiëren en uit te voeren, zolang nieuw landelijk beleid uitblijft? Zo neen, waarom niet?
  Antwoord: Zoals onder vraag 6 is aangegeven spreken wij binnen afzienbare tijd over dit onderwerp in de volle breedte. U heeft mij tijdens de procedurevergadering van uw Kamer verzocht om scholen te informeren over de aangenomen motie van de leden Jasper van Dijk en Depla. Het lijkt mij zorgvuldiger om eerst met u in debat te gaan over dit onderwerp en vandaar uit tot heldere conclusies en daaraan verbonden maatregelen te komen.


LAATSTE OPROEP - AVMO Congres 2008 - hebt u zich al aangemeld??
Datum: woensdag 5 november 2008
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs - zaal 4.17 - Jaarbeursplein 6 - 3521 AL  Utrecht

Programma

10.30 Algemene vergadering AVMO
12.30 Lunch
13.30 Ontvangst congresgasten
14.00

Over het thema ‘De toestand van het openbaar onderwijs en de positie van de leraar daarin’ houdt mr. dr. P. Huisman, stafmedewerker van de Onderwijsraad een inleiding. Aansluitend wordt door AVMO een aantal stellingen n.a.v. het Congresthema gepresenteerd. Die worden vervolgens voorgelegd ter becommentariëring voorgelegd aan drie genodigden van openbare onderwijsorganisaties

Deelnemers aan het gesprek zijn:

 • Drs. Th. Hooghiemstra, directeur VOS/ABB

 • Prof. dr. R.A.P. Tielman, voorzitter CBOO

 • R. Limper, directeur VOO

 • Drs. M. Hietbrink, voorzitter AOb/AVMO

16.30 N.a.v. het gesprek tussen de ‘kopstukken’ uit het openbaar onderwijs wordt de discussie onder leiding van dagvoorzitter en secretaris van AOb/AVMO A.B. Rooijakkers voortgezet en zal deze leiden tot een aantal conclusies.
Afsluitend presenteert het AVMO-bestuur aan de aanwezigen, inclusief de media een ‘Declaratie’ met daarin verwoord een serie aanbevelingen, die moeten leiden tot initiatiefwetgeving die de huidige onduidelijke situatie waarin het openbaar onderwijs momenteel verkeert, verheldert.
16.30 Afsluitende borrel (het AVMO-bestuur houdt een persconferentie)

Hebt u zich nog niet aangemeld? Geen nood!!!
Klik hier nog even voor het aanmeldingsformulier dan wordt een plaats voor u vrijgehouden!