START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 45

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Uitreik certificaat OBS Comenius in Apeldoorn.

Begin 2008 is in Apeldoorn door het CBOO, Contact Bevordering Openbaar Onderwijs openbare basisschool Comenius gevisiteerd. Doel van deze visitatie was het in kaart brengen van de wijze waarop de openbare identiteit van de scholen wordt waargemaakt. Het CBOO gaat op het gebied van de identiteit naast de scholen staan en geeft vanuit een collegiale insteek een beeld van hoe de kwaliteit m.b.t. identiteit is.

 

 

Op donderdag 30 oktober om 15.30 vond in het bijzijn van leerkrachten, directie en bestuurders een feestelijke uitreik van twee CBOO certificaten plaats. Directeur H. van der Most van de OBS Comenius ontving uit handen van CBOO secretaris drs. M. Hietbrink in de school, het certificaat document behorende bij het visitatierapport, waarin de kwaliteiten van de school zijn beschreven.

Daarnaast is de CBOO visitatiecommissie tot de conclusie gekomen, dat de Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Apeldoorn Leerplein 055 op uitstekende wijze geslaagd is de openbare basisscholen op de kaart te zetten en te houden en dat op een democratische en inzichtelijke manier.


Vandaar dat het CBOO besloten heeft ook aan het bestuur van Leerplein 055 een certificaat openbare indentiteit uit te reiken. Daarom ontving ook algemeen directeur van Leerplein 055 Drs. O. Meulenbeek uit handen van de CBOO secretaris een certificaat openbare identiteit.
 AVMO Congres brengt actoren openbaar onderwijs bij elkaar!

AOb/AVMO, lidorganisatie van het CBOO organiseerde op woensdag 5 november een jaarcongres over schaalvergroting in het onderwijs. In een gezelschap van experts debatteerden de leden over de gevolgen van fusies in het onderwijs. Ze stonden stil bij consequenties voor de bestuurscultuur, de identiteit van scholen, controle op de besteding van gelden en de gevolgen van schaalvergroting voor leraren en leerlingen. De bijeenkomst werd afgetrapt door Dr. Mr. Pieter Huisman, onderzoeker van de Onderwijsraad. De verdere discussie stond onder leiding van AVMO-secretaris Adri Rooijakkers. Hij leidde een debat met:

 • Drs. Th. Hooghiemstra, directeur VOS/ABB,

 • Prof. dr. R.A.P. Tielman, voorzitter CBOO ,

 • R. Limper, directeur VOO,

 • Drs. M. Hietbrink, voorzitter AOb/AVMO.

Voorafgaand aan het debat nam de AV een verklaring aan over de schaal en de identiteit van het openbaar onderwijs. Deze wordt met een toelichtende voorbrief naar de minister van onderwijs en de staatssecretarissen voor primai- en voortgezet onderwijs i.a.a. de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.
Meer informatie over het AVMO Congres en conclusies daaromtrent ontvangt u binnenkort via AVMO Nieuwsbrief 23.
 Ook de SP laat zich niet onbetuigd in de discussie over fusies!

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart en mevrouw Dijksma over de voortgaande (bestuurlijke) fusies in het onderwijs.

 1. Wat is uw oordeel over het feit dat er momenteel tientallen (bestuurlijke) fusies gaande zijn in het onderwijs, ondanks de breed aangenomen motie om een tijdelijke fusiestop in te stellen (Motie 31135-11)? (1)

 2. Bent u bereid om een gezaghebbend moreel appél te doen op de schoolbesturen om (bestuurlijke) fusies tijdelijk stop te zetten? Zo nee, waarom voert u de motie niet uit, terwijl er groot draagvlak is om een pas op de plaats te maken met fusies in het onderwijs?

 3. Hoe oordeelt u over de conclusies van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Onderwijsraad, die stellen dat bij grotere besturen of ‘eenheden’, de afstand tussen leerlingen, ouders en personeel en de besturen van de onderwijsinstellingen groter wordt en dat hun invloed op het reilen en zeilen van de organisatie afneemt? (2)

 4. Deelt u de mening dat, gezien de ‘ongewenste effecten op de keuzevrijheid van deelnemers en ouders, op het bestuur van onderwijsorganisaties en op de sociale cohesie binnen de opleidingen’, de regering principieel stelling moet nemen om (bestuurlijke) schaalvergroting tegen te gaan en de keuze voor of tegen schaalvergroting niet kan overlaten aan medezeggenschapsraden en gemeenten? Kunt u uw antwoord toelichten? (3)

 5. Hoe oordeelt u over de opvatting van emeritus professor Mentink, die constateert dat de ‘externe keuzevrijheid’ voor ouders vanwege de schaalvergroting onder druk staat en dat ‘de vraag in het geding is in hoeverre er sprake is van een wettelijk gegarandeerd pluriform onderwijsaanbod binnen de gemeente of regio’? (4)

 6. Vindt u het, in het licht van de wettelijke garantie voor een pluriform onderwijsaanbod, aanvaardbaar dat er in het mbo en het hbo regio’s zijn ‘met nog maar één of twee aanbieders’? (5)

 7. Deelt u de mening van de Onderwijsraad dat de formele kanalen, zoals de medezeggenschapsraden, ‘niet altijd veel invloed verschaffen’? (6) Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot uw schrijven dat het in eerste instantie aan de betrokkenen zelf is om een oordeel te vormen over de meerwaarde van de voorgenomen bestuurlijke overname? Zo nee, op welke concrete bewijzen is uw standpunt gebaseerd? (7)

 8. Wat zijn, gezien uw begrip voor de zorgen van de ouders (8), uw concrete aanvullende maatregelen om te voorkomen ‘dat de positie van verschillende betrokkenen in het onderwijs zwakker wordt’? (9)

 9. In hoeverre is bestuurlijke schaalvergroting voor u onwenselijk, gezien de conclusie van de Onderwijsraad dat bestuurders en managers soms de neiging hebben naar schaalvergroting te streven voor hun aanzien en carrière en niet omdat dat beter is voor het onderwijs? (10)

 10. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om per school en per schoolbestuur een maximum aantal leerlingen vast te stellen of een maximum percentage van de leerlingen in het voedingsgebied van de school? Kunt u uw antwoord toelichten?

 11. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om een bovengrens van leerlingen per school en per schoolbestuur als deugdelijkheidseis in de wet op te nemen, vergelijkbaar met de Lager-onderwijswetten van 1878 en 1920? (11)

 12. Bent u bereid een kleinschaligheidsbonus in te stellen voor kleine schoolbesturen en kleine scholen, als een financiële stimulans om besturen kleinschalig te houden en besturen te stimuleren uit een groter bestuurlijk verband te stappen? Kunt u uw antwoord toelichten?

 13. Deelt u de mening dat deregulering en autonomievergroting bestuurlijke fusies en scholenfusies in de hand werken, omdat scholen financiële risico’s willen afdekken en hopen op meer professionaliteit om aan hun grote verantwoordelijkheden te kunnen voldoen? Zo ja, wat gaat u ondernemen om deze ontwikkeling te keren om zodoende daadwerkelijk (bestuurlijke) schaalverkleining te realiseren?

 14. Kunt u reageren op het door mij geleverde overzicht met 26 lopende fusies? Wilt u onderzoeken hoeveel andere fusies er lopen? (1)

 15. Heeft u inmiddels een tekst voor de website van uw ministerie gemaakt, waarin u scholen informeert over de motie rondom de fusietoets en fusiestop? Zo nee, hoe kunt u voorbijgaan aan dit verzoek van de vaste commissie voor onderwijs?

De SP doet deze vragenlijst vergezeld gaan van een aantal bijlagen, ondermeer een lijst met 26 lopende fusies. Daarvoor kunt u hier klikken.