START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 49

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Pleidooi voor bekostiging leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs niet alleen een kwestie van het openbaar onderwijs!
In CBOO bericht week 48 is bij de berichtgeving over het pleidooi voor bekostiging leraren godsdienst- en humanistisch onderwijs bij veel lezers de indruk ontstaan, dat dit een kwestie is van het openbaar onderwijs ondanks de onder het bericht staande noot, dat er ook andere ondertekenaars zijn. Het CBOO secretariaat heeft daar terecht van verschillende kanten opmerkingen over gekregen, vandaar dat hier integraal de volledige tekst van het op deze kwestie betrekking hebbende Persbericht en de Petitie aan de TK Vaste Kamercommissie voor Onderwijs wordt weergegeven, zodat een juist beeld ontstaat over wie bij het initiatief betrokken zijn. Dat VOO directeur Rob Limper de Petitie namens de deelnemende organisaties aanbiedt betekent dus geenszins, dat het een VOO zaak is.

PERSBERICHT
Den Haag, 25 november 2008

Pleidooi voor bekostiging leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs

Het is hoog tijd dat de overheid ook leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (gvo en hvo) op openbare basisscholen gaat betalen. Die oproep doen twintig samenwerkende organisaties voor gvo en hvo in een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. De organisaties roepen de Tweede Kamer op om de rijksbekostiging van leraren gvo en hvo te regelen bij de behandeling van de begroting 2009 van het ministerie van OCW.

In de wet is geregeld dat het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht voor hun kinderen lessen godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te vragen op openbare basisscholen. Daarnaast geven deze lessen mede vorm aan het pluriforme karakter van het onderwijs en dragen ze bij aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Leraren die gvo en hvo verzorgen zijn niet in dienst van de school en ontvangen geen regulier salaris.
Meestal ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding van de verschillende levensbeschouwelijke organisaties waaraan zij verbonden zijn, die hiervoor soms worden gesubsidieerd door gemeentebesturen. Deze subsidies nemen echter vanwege bezuinigingsoverwegingen al jaren af.

Net als andere leraren moeten leraren gvo en hvo voldoen aan de bekwaamheidseisen van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO). Daarom werken de samenwerkende organisaties voor gvo en hvo hard aan de professionalisering van leraren, die nodig is om hen aan de eisen van de wet BIO te laten voldoen. Deze inspanning is echter alleen zinvol als er ook uitzicht is op een deugdelijke bekostiging van leraren. Als de overheid aan leraren gvo en hvo dezelfde eisen stelt als aan andere docenten, volgt daaruit dat ze hen ook net als andere docenten moet bekostigen.

______________________________________________
NOOT VOOR DE REDACTIE: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurn de Vries (CIO, tel. 033 4720477 of 06 44556133) of Nico Stuij, (Humanistische Alliantie, tel. 06 20977714).

De tekst van de Petitie, die in het Persbericht wordt genoemd volgt hieronder
 

25 November 2008
Petitie rijksbekostiging leraren G/HVO
Wie A zegt moet ook B zeggen

Aan de vaste commissie voor Onderwijs
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hooggeachte dames en heren,

De Samenwerkende organisaties constateren dat

 

  • het ruimte bieden voor het volgen van Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (G/HVO) op openbare basisscholen mede vorm geeft aan het pluriforme karakter van het openbaar onderwijs en bijdraagt aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse samenleving;

  • het moet gaan om kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarop terecht de wet BIO van toepassing is verklaard;

  • zonder rijksbekostiging het van kracht worden van de Wet BIO echter als effect zal hebben dat het GVO en HVO de facto op de openbare basisscholen een dode letter wordt in de wet;

  • uw Kamer na het tot stand komen van de wet BIO al enkele stappen heeft gezet om tot structurele bekostiging te komen;

  • uw Kamer bij de vorige begrotingsbehandeling een amendement heeft aangenomen dat het mogelijk heeft gemaakt het G/HVO te voorzien van een kwaliteitsimpuls;

  • kwaliteitsverhoging echter niet beklijft, als de noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken;

  • er geen (grond)wettelijke bezwaren bestaan tegen rijksbekostiging.
    en verzoeken de Tweede Kamer

  • structurele financiering van leraren Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs op openbare basisscholen op te nemen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zodat dit onderwijs behouden blijft, aan kwaliteit wint en de wet BIO voor de groep betrokken leerkrachten daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Namens de samenwerkende organisaties,
R. Limper
Directeur VOO

De samenwerkende organisaties zijn:
• CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
• Stichting HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs)
• HV (Humanistisch Verbond)
• CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid)
• ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie)
• SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond)
• IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken)
• PKN (Protestantse Kerk in Nederland)
• RKK (Rooms Katholieke Kerk)
• AOb (Algemene Onderwijsbond)
• Besturenraad
• CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs)
• Hindoe Raad Nederland
• NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap)
• LVHVO (Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs)
• CNV Onderwijs
• VBS/NABS (Vereniging Bijzondere Scholen/ Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad)
• VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs)
• VOS/ABB (Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen)
• de Humanistische Alliantie
 Advies Onderwijsraad maakt de tongen los!

De Onderwijsraad heeft op vrijdag 281108 het lang verwachte advies over schaalgrootte en fusietoets in het onderwijs uitgebracht. Zie hiervoor:
http://www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/persbericht_de_bestuurlijke_ontwikkeling_van_het_nederlandse_onderwijs.pdf

+
http://www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/samenvatting_de_bestuurlijke_ontwikkeling_van_het_nederlandse_onderwijs.pdf

+
http://www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/de_bestuurlijke_ontwikkeling_van_het_nederlandse_onderwijs.pdf


Daarop is gereageerd door een aantal organisaties, zoals:
De AOb:

 http://www.aob.nl/i.aspx?p=nws&a=7282


De VOS/ABB:
http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/item/artikel/14009/1/


CBOO lidorganisatie AVMO:

http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief2603122008.pdf


Het kabinet Balkenende:
http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/november/28/Kabinet_wil_fusietoets_in_het_onderwijsSER voorzitter Rinnooy Kan in de Volkskrant (samenvatting):

'Onderwijs moet worden gedecentraliseerd'
( ontleend aan Novum) - Scholen moeten hun geld meer van lokale overheden krijgen. Daarvoor pleiten voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Alexander Rinnooy Kan en kroonlid Louise Fresco maandag in een ingezonden stuk in de Volkskrant.
Basisscholen kunnen hun geld wat hen betreft van gemeenten krijgen; het voortgezet onderwijs moet worden gefinancierd door de provincies. Alleen onderwijs aan hogescholen en universiteiten moet nog rechtstreeks nationaal worden bekostigd vinden het SER-lid en Rinnooy Kan, die zaterdag voor het tweede achtereenvolgende jaar tot meest invloedrijke Nederlander werd gekozen door de Volkskrant.
Met die decentralisatie komt de politieke verantwoordelijkheid over het onderwijs volgens de briefschrijvers zo dicht mogelijk bij de direct betrokkenen te liggen. Ook moet het regionaal en lokaal maatwerk bevorderen, stellen ze.
Rinnooy Kan en Fresco pleiten voor een tweede schoolstrijd. De eerste leidde tot een gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Nu moet een nieuwe schoolstrijd ingaan om de gevolgen van de opkomst van internet en van de globalisering te ondervangen. Door internet is de vaardigheid om te leren mogelijk belangrijker dan de kennis zelf. Globalisering roept volgens het tweetal de vraag op of focussen op een nationale identiteit, zoals met een nationale canon, wel verstandig is.
Met name de SER voorzitter brengt weer een element in de discussie terug, die uit het zicht dreigde te raken, nl. dat het de overheid is die faciliteert en dus ook zeggenschap moet hebben over de besteding van publiek geld.
Het CBOO spreekt zich vooralsnog niet uit over de kwestie. In de bestuursvergadering van het CBOO van dinsdag 161208 zal aan de hand van een overzicht van “gehoorde stemmen” van gedachte worden gewisseld en worden bezien of de in het CBOO vertegenwoordigde geledingen ook inzake het Onderwijsraad advies voornoemd tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen en dat uitdragen.