START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 5

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 Openbaar Onderwijs in Limburg in de verdrukking!
Wie doet er wat aan?
In CBOO berichten is de laatste jaren veel aandacht voor het openbaar onderwijs is Limburg. Meestal gaat het daarbij om casussen, waarbij scholen, besturen en soms situaties in een bredere context worden beschreven. Langzamerhand begint echter een bepaald patroon zichtbaar te worden, dat duidelijk maakt, dat verzelfstandiging van openbaar onderwijsbestuur in het kader van decentralisatie van onderwijsbeleid mede door lokale politieke factoren op voor herkenbaar en krachtig gestimuleerd openbaar onderwijs niet goed uitpakt. In de eerste plaats is het de vraag of bestuurscommissies en stichtingen, die het bestuur van de Gemeenten hebben overgenomen zich ook volop inzetten om de openbare identiteit van hun scholen gestalte te geven en vanuit een situatie van eigen overtuiging en bestuurlijke kracht hun scholen de openbare pareltjes laten zijn in een nog steeds grotendeels confessioneel bestuurlijke omgeving.
Verder krijgt de neiging tot bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs in de uitvoering een richting, die niet werkt in het voordeel van het openbaar onderwijs. Op zoek naar fusiepartners hebben kleine openbare besturen de neiging om als kleine Calimerootjes aan te schurken tegen grote belendende confessionele besturen. Die maken met grote behendigheid gebruik van wat de Onderwijswetgeving sinds eind jaren’ 90 als nieuwe bestuursvorm biedt, nl. de Samenwerkingsstichting, waarbinnen scholen van verschillende denominaties, zoals RK en openbaar een plaats krijgen. Dat dergelijke operaties niet altijd vlekkeloos verlopen hebben de situaties rond SPOP en MOVARE in Z.O. Limburg en de manier waarop in de regio Venlo e.o. een RK school “openbaar” wordt gemaakt en dan toch onder een confessioneel bestuur blijft, wel bewezen. Zie CBOO bericht week 36 2007. Een belangrijk verschil tussen confessioneel bestuur en openbaar bestuur is, dat de eerste categorie zich behoorlijk autonoom gedraagt, ook naar de geledingen op de werkvloer toe, terwijl het openbaar onderwijsbestuur – men kan dat letterlijk nemen – een traditie van transparantie heeft en een verankering heeft in democratische besluitvorming met een duidelijke verantwoordingsplicht aan de publieke overheid.
De VOS/ABB als vereniging voor bestuur en management in het openbaar – en algemeen toegankelijk onderwijs neemt deze ontwikkelingen ook waar. Daarom biedt het via het ECOO = Educatief Centrum Openbaar Onderwijs Zie: http://www.vosabb.nl/dossiers/ECOO
een inspiratiebron voor bestuurders om de eigen rol als bestuurder van openbare scholen in bestuurlijke – en in de zin van identiteit waar te maken. Vooralsnog is het ECOO er als inspiratiebron voor openbaar onderwijs niet in geslaagd om alle krachtige maar eventueel kleine en overzichtelijke besturen met een identiteitsuitstraling voor openbaar onderwijs als zodanig overeind te houden. In Limburg is hun aantal onder de tien gezakt Dat is ronduit alarmerend als men bedenkt, dat de Overheid, de Gemeenten de taak hebben dat er voldoende openbaar onderwijs in de zin van grondwetsartikel 23 wordt aangeboden. De VOS/ABB kan het niet alleen. In een bijeenkomst van de GMR van SPOP = ( Bestuur openbaar primair onderwijs Parkstad) in Heerlen liet Algemeen Directeur Joep Derkx van de Openbare Stichting Akkoord uit Venlo e.o. zien, dat klein heel fijn… en ook haalbaar is, mits de krachten in het openbaar onderwijs maar gebundeld worden. Mede als resultaat van die bijeenkomst is de discussie over voor- en nadelen van aansluiting van een vrij klein openbaar onderwijsbestuur met 13 scholen bij een moloch van meer dan 50 niet - openbare scholen in Parkstad weer ontbrand.
Dat betekent dus, dat wanneer de werkvloer wordt geactiveerd er wel degelijk een bewustzijn is van en een behoefte aan openbaar onderwijs in zowel bestuurlijke – als in de zin van identiteit. Daarbij moet niet de rol van ouders, die voor hun kinderen openbaar onderwijs onder een transparant openbaar bestuur wensen over het hoofd worden gezien. Van die kracht die via MR/ GMR-en tot uiting kan komen moet gebruik worden gemaakt om besturen van Stichtingen voor openbaar onderwijs, die er nu nog zijn te herinneren aan de taak waarvoor ze in het leven zijn geroepen, nl. bestuur – en beheer van openbaar onderwijs en niets anders. De visitaties openbaar onderwijs van het CBOO, waarin alle geledingen van het openbaar onderwijs, ook bestuurders en ouders, vertegenwoordigd zijn leiden overal waar ze gehouden zijn tot enthousiasme van de deelnemers. Daarom zijn de werkzaamheden van de VOS/ABB via ECOO en die van het CBOO ten bate van het openbaar onderwijs d.m.v. visitaties complementair en versterkend aan elkaar. Als daar goed gebruik van wordt gemaakt kan openbaar basisonderwijs met eigen bestuurskracht in Limburg herkenbaar op de kaart blijven.
 Scholen van Akkoord! Primair Openbaar ontwikkelen Dagarrangementen.

Akkoord! Primair Openbaar, de stichting waarvan de openbare basisscholen in de regio Venlo deel uitmaken, is samen met haar partners volop bezig om zogenaamde Dagarrangementen in te richten. Akkoord! po werkt in Venlo samen met Wel.kom als kernpartner maar ook met andere instellingen wordt intensief samengewerkt.

Bij Dagarrangementen gaat het om een samenhangende structuur van jeugdvoorzieningen met een doorlopend aanbod van de 4 O’s – opvoeding, opvang, onderwijs, ontspanning - die nieuwe oplossingen biedt voor ouders om arbeid en zorg te combineren en tevens bijdraagt aan betere ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen.

In het afgelopen anderhalf jaar is er al veel bereikt.

  • De scholen hebben samen met de partners een visie opgesteld hoe de Dagarrangementen er in de toekomst uit moeten zien.

  • Er is een kwalitatief behoefte-onderzoek gedaan in de vorm van interviews met ouders en kinderen. Deze resultaten zijn gebruikt om de ontwikkeling naar de Dagarrangementen verder vorm te geven.

  • Er is bij verschillende scholen naschoolse opvang gerealiseerd. Ook is bij scholen de peuterspeelzaal geïntegreerd in de school.

  • Er zijn diverse combifuncties gerealiseerd in samenwerking met de partners.

  • Er zijn naschoolse activiteiten gerealiseerd voor alle kinderen.

Het aanbod aan naschoolse activiteiten wordt samen met partners ontwikkeld voor alle kinderen. Het zijn naschoolse activiteiten op het terrein van kunst & cultuur en momenteel worden er naschoolse activiteiten opgezet op het gebied van Sport& Spel. Bij de volgende stap kunnen nog naschoolse activiteiten opgezet worden op het gebied van Natuur& Techniek.
Op het gebied van naschoolse Sport&Spel activiteiten vindt er momenteel intensief overleg plaats tussen de afdeling Sport & Bewegen van de gemeente en het onderwijs/ opvang.
Een integratie van diverse projecten die nu vanuit verschillende instellingen worden opgezet, kan dan geïntegreerd gaan plaatsvinden ( o.a. Xie-je, schoolsport).

Als Dagarrangementen integraal worden gerealiseerd, dan zullen de ontwikkelingskansen van kinderen zeker vergroot worden. En het 1e doel vanuit de overheid om arbeid en zorg te combineren zal dan ook Gehaald worden.


VOOR MEER INFORMATIE:

Adri van Os
Coördinator Dagarrangementen Stichting Akkoord! po
T 077-3210002
E adri@akkoord-po.nl

W www.akkoord-po.nl

 Kadervergadering AVMO.
CBOO lidorganisatie AVMO, de openbare afdeling van de AOb heeft op woensdag jl. een kadervergadering gehouden. Belangrijk punt van bespreking was de stand van zaken rond de visitaties, die door het CBOO in openbare scholen worden gehouden. Ondermeer werd duidelijk gemaakt, dat het aantal aanvragen voor visitatie zo’n hoge vlucht neemt, dat het nodig is het aantal visitatoren openbaar onderwijs uit te breiden. Daartoe worden door het CBOO trainingen opgezet. Spontaan meldden zich ter vergadering een aantal kaderleden voor een training aan. In een volgend CBOO bericht wordt m.b.t. de verdere voortgang m.b.t. visitatie nadere informatie verstrekt. Deze is mede afhankelijk van besluitvorming daartoe in de CBOO bestuursvergadering van dinsdag 190208. AVMO brengt binnenkort weer een nieuwsbrief uit (Nr. 19) Daarin wordt uitvoerig ingegaan op beleid en besluitvorming van de RAV/AVMO vergadering van woensdag jl.