START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 50

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Organisaties openbaar onderwijs op maandag 151208 in Utrecht bijeen.
Tijdens het Congres, dat CBOO lidorganisatie AOb/AVMO op 051108 organiseerde kwam na een inleiding van Onderwijsraad beleidsmedewerker Mr. Dr. P. Huisman een discussie op gang tussen Theo Hooghiemstra, directeur VOS/ABB, Rob Tielman voorzitter CBOO, Rob Limper directeur VOS/ABB en Martien Hietbrink in zijn rol als voorzitter van AOb/AVMO. Na afloop van het Congres zijn de agenda’s getrokken en is een afspraak gemaakt om het gesprek voort te zetten op maandag a.s. Hooghiemstra zal daarbij het voortouw nemen in die zin, dat hij komt met een agendavoorstel. Het is de bedoeling om te inventariseren op welke terreinen voornoemde organisaties met elkaar kunnen samenwerken. Gegeven de actualiteit van dit moment met o.a. het uitkomen van het Advies van de Onderwijsraad inzake Schaalgrootte, een fusietoets en medezeggenschap is er genoeg om over te praten. Over het resultaat van het gesprek zal ongetwijfeld voor de Kerstvakantie meer bekend worden.
 Algemeen Bestuur CBOO maakt balans op!
Een dag na voornoemd gesprek komt het CBOO bestuur bijeen om de actuele zaken te bespreken en de consequenties af te wegen van het gesprek met de VOS/ABB en VOO, alsmede lidorganisatie AOb/AVMO.
Aan de orde komen verder o.a. :
• Reactie op Advies Onderwijsraad. CBOO stellingname?
• Stand van zaken openbaar primair – en voortgezet onderwijs per regio in Nederland.
• Stand van zaken visitatietrajecten PO,VO en PABO’s.
 Spreiding onderwijsvoorzieningen.
Steeds duidelijker wordt, dat het er wel degelijk toe doet wie met publiek geld het onderwijs aansturen. In de zijlijn naar aanleiding van het Advies van de Onderwijsraad inzake schaalgrootte en fusietoets stellen Rinnooy Kan (SER voorzitter) en Mevr. Fresco ( lid SER) ondermeer het volgende aan de orde:
” Het is de vraag van wie ons onderwijs eigenlijk is. "Op grond van artikel 23 van de Grondwet zijn de ouders de baas over de inhoud van ons onderwijs", verklaren Rinnooy Kan en Fresco. Naast de ouders noemen Rinnooy Kan en Fresco als betrokken partijen de leraren, de scholen, de lokale gemeenschap en de leerlingen zelf. "De vraag is nu hoe de verantwoordelijkheid voor ons onderwijs over alle betrokken partijen verdeeld moeten worden".
"Als een onderwijsinstelling de relatie met deze vijf groepen goed op orde heeft, kan de huidige verantwoording aan de rijksoverheid heel goed vervangen worden door een passende horizontale verantwoording. Een school die goede resultaten boekt op de landelijke eindtermen kan van de rijksoverheid een onderwijslicentie ontvangen voor een aantal jaren. De geldstroom kan dan verregaand gedecentraliseerd worden, bijvoorbeeld naar de gemeente voor het primaire onderwijs en de provincie voor het secundaire onderwijs. Alleen het tertiaire onderwijs wordt dan nog rechtstreeks nationaal bekostigd", aldus Rinnooy Kan en Fresco in de Volkskrant. “
De inkt van het artikel is amper droog of in Zuid Limburg doet zich een situatie voor, die de vraag waar de overheid staat/moet staan urgent maakt. In een brief van een groep verontruste ouders van het VO Rolduc College te Kerkrade staat ondermeer het volgende:
Op dinsdag 27 oktober 2008 maakte de onderwijsstichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg haar plannen bekend met betrekking tot de toekomst van haar scholen. Tot ieders grote verbazing werd wereldkundig gemaakt dat Kerkrade, een stad met 48.000 inwoners, haar volwaardig voortgezet onderwijs zou verliezen en dat het eens zo trotse College Rolduc moet verdwijnen en plaats dient te maken voor een nieuwe fusieschool met een school uit de gemeente Landgraaf.
Bij het proces van besluitvorming is gebleken dat het bestuur van de onderwijsstichting zich helemaal niets heeft aangetrokken van de mening van het maatschappelijk middenveld, de ouders of de betrokken gemeenten. Er is onder strikte geheimhouding van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een proces van besluitvorming ingezet waardoor heel Kerkrade een besluit lekker door de keel is geduwd. Iets wat gedwongen door de keel naar beneden gaat laat altijd een vieze smaak achter. Zo ook het proces van besluitvorming in deze zaak.
Voor verzonden protestbrieven over deze casus hier klikken.
Betrokkenen hebben een website geopend, die uitvoerig informatie verschaft en de gelegenheid biedt de zaak tegen de achtergrond van de “ Rinnooy Kan” visie op de zeggenschap over geldstromen in het onderwijs nog eens tegen het licht te houden.
www.redcollegerolduc.nl.