START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51

Op deze website kunt u weekberichten vanaf 2008 teruglezen. Ons archief gaat echter terug tot 2003. Berichten uit de jaren 2003 tot en met 2007 kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar: info@cboo.nl


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 51

 


Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 


Op de valreep!

PERSBERICHT
18 december 2008


Ruimte voor godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen gewaarborgd.

De overheid gaat vanaf het schooljaar 2009/2010 leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (gvo en hvo) op openbare basisscholen net als andere docenten bekostigen. Twintig samenwerkende organisaties voor gvo en hvo hebben daar jarenlang voor geijverd. Het gaat om facultatieve lessen onder schooltijd aan kinderen van wie de ouders daarom vragen.

Net als andere leraren moeten leraren gvo en hvo voldoen aan de bekwaamheidseisen van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO). De samenwerkende organisaties werken hard aan de professionalisering van leraren, die nodig is om hen aan deze eisen te laten voldoen. Tegenover deze investering van leraren komt nu een deugdelijke bekostiging te staan. Wij zijn zeer verheugd dat hiermee het voortbestaan van kwalitatief hoogwaardig gvo en hvo op openbare basisscholen is gewaarborgd.
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde donderdag een amendement op de Onderwijsbegroting 2009 van de leden J.J. van Dijk (CDA), Kraneveldt (PvdA) en Slob (ChristenUnie). Daarmee komt geld beschikbaar om leraren gvo en hvo op dezelfde voet als andere docenten te betalen.
Leraren die gvo en hvo verzorgen, ontvangen nu meestal een vrijwilligersvergoeding van de verschillende levensbeschouwelijke organisaties waaraan zij verbonden zijn. Die krijgen hiervoor soms subsidie van gemeentebesturen. Deze subsidies nemen echter uit bezuinigingsoverwegingen al jaren af.

Het belang van gvo en hvo.
In de wet is geregeld dat het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht voor hun kinderen lessen godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te vragen op openbare basisscholen. Deze facultatieve lessen onder schooltijd geven mede vorm aan het pluriforme karakter van het onderwijs en dragen bij aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse samenleving.

NOOT VOOR DE REDACTIE: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurn de Vries (CIO, tel. 033 4720477 of 06 44556133) of Nico Stuij (Humanistische Alliantie, tel. 06 20977714).

De samenwerkende organisaties zijn:
• CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
• Stichting HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs)
• LVHVO (Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs)
• HV (Humanistisch Verbond)
• de Humanistische Alliantie
• CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid)
• SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond)
• ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie)
• IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken)
• PKN (Protestantse Kerk in Nederland)
• RKK (Rooms Katholieke Kerk)
• Hindoe Raad Nederland
• NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap)
• AOb (Algemene Onderwijsbond)
• CNV Onderwijs
• VOS/ABB (Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen)
• CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs)
• VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs)
• Besturenraad
• VBS/NABS (Vereniging Bijzondere Scholen/ Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad

 CBOO en Onderwijsraad.
In de vergadering van dinsdag jl. heeft het CBOO bestuur uitvoerig het advies van de Onderwijsraad inzake schaalgrootte en fusietoets besproken. Vanuit de vertegenwoordigde geledingen werden verschillende nuances aangebracht bij het Advies. Er komt dus geen CBOO commentaar. Lidorganisatie AOb/AVMO heeft dat in een eigen commentaar in Nieuwsbrief 26 al wel gedaan.

CBOO breed waren alle bestuursleden het er over eens, dat de door Rinnooy Kan ( SER voorzitter)aan de orde gestelde noodzakelijke balans in invloed van ouders, onderwijspersoneel, schoolbesturen, de lokale gemeenschap en de leerlingen van groter belang is dan het stellen van criteria voor schaalgrootte en een fusietoets.
 Tot slot!!!!!
Het jaar 2008 loopt ten einde. Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden aan het einde van week 2 in 2009.

Het DB/CBOO wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2009 toe!