START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008               2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 2636 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2008                                                                                            WEEKBERICHT WEEK 7

 

Deze week vraag ik u aandacht voor het volgende:
 De kogel is door de kerk!!! Einde van zelfstandig openbaar onderwijs bestuur in ZO Limburg in zicht!
Mensen, die regelmatig CBOO berichten lezen hebben met grote regelmaat, misschien zelfs tot vervelens toe kennis genomen van de strijd om het al dan niet zelfstandig laten voortbestaan van openbaar onderwijs in de regio Parkstad (voorm. Oostelijke Mijnstreek) in ZO Limburg. In de onderwijsdiscussies, die momenteel op een aantal terreinen landelijk worden gevoerd lijkt het misschien een kleinigheid of scholen door een vrij klein verzelfstandigd bestuur van openbaar onderwijs worden bestuurd ( zoals in Parkstad SPOP) of deel uitmaken van een groot samenwerkingsbestuur, dat scholen van meerdere denominaties onder zijn hoede heeft. Voor de dagelijkse praktijk voor de mensen op de werkvloer maakt dat wel degelijk uit. Diegenen in de GMR van SPOP, die op dinsdag 120208 zorgden voor een meerderheidsbesluit, die overname van SPOP door MOVARE mogelijk zullen maken kunnen zich in de komende tijd gaan richten op de vraag of hun besluit leidt tot een positief resultaat voor alle betrokkenen en betere perspectieven voor allen. Dat laatste moet een ieder hopen. Het besluit om op te houden openbaar onderwijs in een eigen stichting te besturen is in ieder geval niet genomen na een proces van grote zorgvuldigheid in besluitvorming. Alles overheersend in de discussie over wel of niet overname door MOVARE was de vraag in hoeverre de werkgelegenheid voor het personeel van de SPOP scholen bij overname door de grote Samenwerkingsstichting MOVARE beter gegarandeerd zou worden of niet. Al het overige raakte daaraan ondergeschikt, zodat de vraag of zorgvuldig is gehandeld en juiste analyses zijn gemaakt bij het doen van een keuze velen in de regio maar amper leek en lijkt te interesseren. Van zorgvuldigheid kan wel alsnog sprake zijn. De voor het openbaar onderwijs van SPOP eindverantwoordelijke gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Onderbanken en Vaals moeten in Raadsvergaderingen nog goedkeuring verlenen aan de overname van SPOP door MOVARE. Daarbij zullen naar mag worden verwacht ondermeer de volgende vragen een rol spelen:

  • Hoe hard is de werkgelegenheidsgarantie, die aan het personeel is toegezegd door het College van Bestuur van MOVARE? Momenteel is er geen terugloop van werkgelegenheid aan de SPOP scholen, terwijl dat wel het geval is met een aantal niet openbare scholen van MOVARE.

  • In algemeen opzicht is deze garantie op de korte termijn een positieve ontwikkeling voor het personeel . Aangezien MOVARE ook confessionele scholen bestuurt lopen openbare scholen binnen afzienbare tijd het risico in een identiteitscrisis te geraken. De kwaliteit van de scholen kan ernstig onder druk komen te staan doordat m.n. het personeelsbeleid MOVARE-breed niet kan waarborgen dat de juiste leerkracht op de juiste school terecht komt. Het overgrote deel van de ouders kiest voor een openbare school niet om vervolgens door confessioneel georiënteerde leerkrachten les te krijgen. Het stellige idee dat iedereen les kan geven in het openbaar onderwijs omdat het geen specifieke eigen identiteit zou hebben is een redenatie die niet op gaat. Openbaar onderwijs staat voor een product waar behoefte aan is. De medewerkers die er voor zorgen dat het product openbaar onderwijs tot stand komt moeten daar met hart en ziel van doordrongen zijn.

  • Zijn de Statuten van het Samenwerkingsbestuur MOVARE zodanig geformuleerd, dat ze geen belemmering vormen voor een juridisch afgedekte overname van de SPOP scholen door MOVARE. Op het eerste gezicht zijn er in iedere geval problemen met artikel 17 lid 5 aanhef en onder h: 'De statuten voorzien in ieder geval in en een regeling omtrent de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in de regeling een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.' In de statuten (art. 7) vindt men daar bij de bepalingen over het College van Bestuur niet het nodige over. Wel staat daar het een en ander over bij de Raad van Toezicht (Rvt), maar een RvT is geen bestuur. Wat het laatstgenoemde betreft is opmerkelijk de ruime bevoegdheid van het lid van de RvT die is benoemd na overleg met de Bisschop van het het Bisdom (art. 10 lid 5). Zoals nu bepaald strekt zijn bevoegdheid zich ook uit tot aangelegenheden van beleid die de identiteit van het openbaar onderwijs kunnen raken (art. 8 lid 3 onder a). Dat is strijdig met de strekking van het bepaalde in artikel 17 Wpo inzake de positie van het openbaar onderwijs als overheidsonderwijs.

  • Is bij de informatieverstrekking aan de GMR van SPOP voldaan aan alle voorwaarden m.b.t. inhoud en termijnen, die bij dit soort overnames wettelijk zijn voorgeschreven, opdat een GMR als medezeggenschapsorgaan zijn werk normaal kan doen?

  • Is tijdens het proces van pakweg het laatste halfjaar zorgvuldig omgegaan met betrokken en verantwoordelijke personen? De indruk bestaat van niet. Zo heeft de GMR voorzitter van SPOP na ruim drie maanden nog geen reactie van zijn (SPOP) bestuur gehad op de solo actie van een kennelijk geëmotioneerd directeur van een van de scholen en heeft hij zelfs gemeend aangifte te moeten doen van bedreiging door deze functionaris.

  • Hoort het bij besluitvorming in het kader van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), dat los van het formele besluitvormingsproces SPOP directeuren op eigen initiatief lijsten laten rondgaan met verzoek om met naam en handtekening te kennen te geven dat men voor de overname van SPOP scholen door MOVARE is om aldus te bewerkstellingen, dat de druk op de GMR richting een positief besluit in de zin van overname van het openbaar onderwijs door MOVARE daardoor wordt vergroot?

  • Is het gezien de gang van zaken, eerst de verzelfstandiging van het gemeentelijk openbaar onderwijs naar een stichting SPOP, daarna een moeizaam en turbulent verlopen proces tot nu toe richting MOVARE niet een algehele doordenking van de vraag waard of gemeenten met het over de schutting kieperen van hun openbaar onderwijs op de goede weg zijn?

De discussie over governance in het onderwijs in de Vaste (Tweede) Kamercommissie Onderwijs van 060208 jongstleden maakt die discussie hoogst actueel. Het zou een goede zaak zijn als de betrokken SPOP gemeenten, maar ook de gemeente Landgraaf, dat reeds in een eerder stadium het eigen openbaar onderwijs overdroeg aan een rechtsvoorganger van MOVARE, dit soort zaken in het debat over toestemming voor het overdragen van het openbaar onderwijs van SPOP aan MOVARE betrekken. Voor de ouders van leerlingen, die voor hun kinderen openbaar onderwijs wensen, maar ook voor het SPOP personeel is een antwoord op deze vragen door hun gemeenteraden een belangrijke zaak. Het kan een voorbeeldfunctie vormen om te laten zien dat men uiteindelijk als gemeenten de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs neemt. De voor onderwijs belasting betalende burger heeft er in het kader van handhaving van Art. 23 van de Grondwet zelfs recht op!
 Parlementair onderzoek kwaliteit van het onderwijs. Een kleine collage.
Het CBOO heeft als netwerkorganisatie voor het openbaar onderwijs geen eigen standpunt ingenomen over het parlementair onderzoek van de Commissie Dijsselbloem, dat op 12 0208 werd gepresenteerd in Nieuwspoort. Dat wordt overgelaten aan de lidorganisaties, die deze kwestie ieder vanuit een eigen invalshoek bekijken. Hieronder een paar verwijzingen naar een samenvatting van het onderzoeksrapport en een paar commentaren.

Van regeringswege:
http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/februari/13/Eerste_reactie_op_rapport_Dijsselbloem


Door de AOb:

http://www.aob.nl/i.aspx?p=nws&a=6794


En wat opmerkelijke uitspraken in de Volkskrant: