START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 10

 


Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Hogeschool Edith Stein Hengelo (HES/OCT) krijgt CBOO Identiteitscertificaat!
In de PABO van HES/OCT wordt al jaren zeer intensief aandacht besteed aan de vormgeving van modules identiteit openbaar onderwijs. Een apart identiteitscentrum “ Henk Pronk Identiteitscentrum” ( HPIC) is ingebed in een “Studielandschap”, waar studenten, die kiezen voor het openbaar onderwijs wegwijs worden gemaakt in de identiteit daarvan. Vanwege de voorbeeldfunctie van HES/OCT is in CBOO berichten op gezette tijden aandacht besteed aan ontwikkelingen aldaar. Najaar 2005 werd als pilot door het CBOO een eerste PABO visitatie uitgevoerd door een visitatiecommissie o.l.v. CBOO voorzitter Prof. Dr. R.A.P. Tielman. Door een communicatiestoornis heeft het lang geduurd , voordat het tot een definitief eindoordeel kwam, dat leidt tot een toekenning van een certificaat. Voordeel is (aanvankelijk uiteraard onbedoeld) dat de meest recente waarnemingen m.b.t. het identiteitswerk van HES/OCT in een eindoordeel konden worden betrokken. In een brief aan HES/OCT motiveert de CBOO commissie haar besluit tot toekenning van een certificaat als volgt:
De commissie bestaande uit de dames A. van Rooij en A. Verhagen – Nobel, alsmede de heer J.H.O. Grönloh en ondergetekende, was unaniem van oordeel, dat HES/OCT met een PABO waar bij uitstek en met grote deskundigheid vorm wordt gegeven aan het inhoudelijk aanbrengen van een “openbaar onderwijs attitude” zonder meer in aanmerking dient te komen voor het nu z.s.m. toekennen van een CBOO certificaat openbaar onderwijs aan PABO’s. Daartoe is de rapportage voornoemd wederom doorgenomen en is rekening houdend met het gegeven, dat er sprake is van een groeimodel geconstateerd, dat aan de algemene criteria voor visitatie openbaar onderwijs, zoals die in 2005 met instemming van ondermeer de VOS/ABB zijn geformuleerd, is voldaan. Daarom kan ik tot mijn genoegen melden, dat het besluit is genomen aan HES/OCT een CBOO Certificaat voornoemd toe te kennen.

Bevestiging van de juistheid van het besluit voor de commissie de presentatie van HES/OCT docente mevr. J. van de Linde. De toelichting daarbij luidt als volgt:
Het CBOO is extra overtuigd geraakt van de noodzaak op korte termijn alsnog een certificaat uit te reiken n.a.v. de voordracht die
HES/OCT docente Janine van de Linde op woensdag 280109 heeft gehouden voor leden en kader van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO over de mede door haar ontwikkelde methode inzake identiteitsontwikkeling openbaar onderwijs.
Zie hiervoor 2e onderwerp van: http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief2713012009.pdf


Het CBOO secretariaat wacht een reactie op de brief af die is verzonden naar HES/OCT. Aan de concrete uitreiking van het certificaat zal door het CBOO in afstemming met HES/OCT de (terechte) positieve aandacht worden besteed.
 Persbericht van de Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS).
Den Haag, 4 maart 2009.

De koepelorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs houdt met medewerking van de AOB/ABO en het CBOO op 15 april 2009 van 13.30 tot 16.30 uur haar jaarlijks symposium. Het onderwerp betreft onder de titel "Verantwoord Vernieuwen"de vijf traditionele vernieuwingsrichtingen die in ons land met een aanzienlijk scholenbestand vertegenwoordigd zijn, te weten: Dalton, Freinet, Jenaplan, Montessori en de Vrije Scholen en gaat met name over de betekenis en de meerwaarde van deze vernieuwingsstromingen voor het reguliere onderwijs.

Zij zijn alles aangesloten bij het vernieuwingsnetwerk SOVO. Na een algemene inleiding door Mw. A. Zwart, consulent van het APS voor deze scholen en voorafgaand aan de forumbespreking is er gedurende een belangrijk deel van de middag gelegenheid om kennis te maken met deze vijf stromingen van het vernieuwingsonderwijs.

Deze themabijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Vredenburg te Utrecht.

Aanmelding kan geschieden via E-mail: mleget@vbs.nl.


 Perikelen openbaar onderwijs in Amstelveen.
In Amstelveen buigt men zich over de vraag hoe het openbaar voortgezet onderwijs in de toekomst bestuurlijk moet worden vormgegeven. Daarbij gaat het natuurlijk niet om de te kiezen bestuursvorm alleen, maar moet de discussie worden gezien in de context van schaalvergroting en de manier hoe de aansturing van het onderwijs in de 2 locaties van het Amstelveen College (AC) http://www.amstelveencollege.nl in de toekomst vorm wordt gegeven en welke richting men in de toekomst uitgaat. Vanaf 2006 koerste de toenmalige Bestuurscommissie ex. Art. 83 van het AC in vliegende vaart naar een fusie in een groot conglomeraat van 23 scholen onder een Samenwerkingsbestuur Dunamare met bestuursbureau in Haarlem. Van transparantie richting de Gemeenteraad laat staan de MR van het AC was geen sprake. Dat was de reden, dat de Raadscommissie Burgers & Samenleving voor deze turbo gedragslijn op 151008 een stokje stak en de Wethouder van onderwijs de heer D. Veenboer de opdracht gaf een onderzoek te laten doen naar de gewenste toekomst van het AC, te beginnen met een onderzoek naar de gewenste bestuursvorm voor het AC en eventueel pas daarna naar schaalvergroting. Uitdrukkelijk werd vermeld, dat ook de MR van het AC een duidelijk rol moet krijgen en dat er in de school breed draagvlak voor het te kiezen beleid moet zijn. Daartoe werd een Stuurgroep opgericht, waar ook een ouder en een personeelslid van de MR zijn opgenomen. De indruk bestaat dat o.l.v. onafhankelijk voorzitter O. Nieman gekozen wordt voor nauwgezette stap voor stap aanpak.

Het hele proces wordt nauwkeurig gevolgd, opdat het hopelijk mogelijk is eind mei 2009 de conclusie te trekken, dat hier sprake is van een voorbeeld van “ Good Practice”, die voor de aanpak van vergelijkbare beleidszaken elders in den lande tot voorbeeld kan strekken.