START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 11

 


Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 SAMENWERKING IN HET OPENBAAR ONDERWIJS.

Het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO heeft met instemming kennis genomen van het persbericht over de beoogde samenwerking tussen VOS/ABB en VOO. Sinds de oprichting van het CBOO in 1963 streeft het CBOO naar samenwerking tussen alle organisaties in het openbaar onderwijs. Daarom is het jammer dat in het persbericht van VOS/ABB en VOO niets wordt gezegd over de samenwerking met andere organisaties in het openbaar onderwijs, zoals AOb/AVMO en het CBOO, Zo zijn op 5 februari 2009 in het kantoor van de VOO in Almere daarover een aantal afspraken gemaakt:

  1. Het CBOO beschouwt AOb/AVMO, VOO en VOS/ABB als de ‘grotere spelers’ in het openbaar onderwijs. Het CBOO stelt zich aanvullend op zonder af te doen aan de gewenste gelijkwaardige behandeling van elkaar.

  2. Indien zich ad hoc situaties voordoen is snelle afstemming gewenst opdat eventueel wat verschillende manieren van aanpak niet als contraproductief uitwerken. Als de publiciteit gezocht wordt of de landelijke politiek benaderd wordt ligt het primaat bij AOb/AVMO, VOO, VOS/ABB, tenzij anders wordt afgesproken.

  3. Wat de accreditaties van de ‘openbare’ PABO’s betreft, zijn de VOS/ABB en de VOO hiervoor verantwoordelijk. Het CBOO treedt op als gelijkwaardige gesprekspartner. AOb/AVMO wil als werknemersorganisatie niet hierbij betrokken worden.

  4. Het lopende visitatieproject wordt voortgezet door CBOO. Bestaande afspraken met besturen en scholen worden gehonoreerd. Het CBOO is voornemens om over enige tijd inhoud en vorm te evalueren zo mogelijk te verbeteren. Daarbij zullen kritische geluiden van derden worden meegenomen.

  5. Wat de keuzevakken G/HVO betreft, houdt het CBOO zich bezig met de randvoorwaardelijke toetsing van de curricula. VOO en VOS/ABB richten zich op de implementatie in de praktijk.

  6. Het CBOO participeert op verzoek van minister Plasterk in de alliantie homo-emancipatiebeleid waarbij de AOb als hoofdaannemer dienst doet. VOS/ABB zal een drietal pilots bij scholen VO van de grond proberen te krijgen en VOO verleent desgewenst hand en spandiensten via de communicatiemiddelen.

  7. Wat de ontwikkeling van de openbare identiteit betreft, heeft iedere organisatie een eigen verantwoordelijkheid waarbij zoveel mogelijk wordt afgestemd. Gezamenlijk wordt er naar gestreefd om meer jongeren in het openbaar onderwijs aan te spreken. Algemene kernwaarden van het openbaar onderwijs staan centraal.

  8. VOS/ABB en VOO plannen een campagne om het image van het openbaar onderwijs te verbeteren.
    Het CBOO blijft zich inzetten voor een samenwerking in het openbaar onderwijs tussen alle geledingen zonder wie dan ook uit te sluiten.

Prof. Dr. R.A.P. Tielman - voorzitter CBOO

De verklaring van de CBOO voorzitter is een reactie op een persbericht van de VOS/ABB en de VOO, ontleend aan de website van de VOS/ABB: http://www.vosabb.nl/openbaar-onderwijs/actueel/item/artikel/14202/81/

CBOO lidorganisatie AOb/AVMO heeft reeds eerder op dit persbericht gereageerd: http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief2810032009.pdf
 Tijd voor onderwijs wordt slecht gebruikt.

Dit is de titel van een brochure, uitgegeven door de vereniging “Vrienden van het Gymnasium, waarin J.C Traas puntjes op de i zet, waar de Commissie Dijsselbloem dat in haar rapport “ Tijd voor Onderwijs” nalaat!! Traas , momenteel redacteur van Amphora, het tijdschrift van voornoemde vereniging, is al decennia zeer actief commentator van ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs en schreef daar veel over. Zo was hij begin ‘jaren ’70 één van de eersten, die in NGL Weekblad in messcherpe analyses de nadelen van de “middenschool” onder de aandacht bracht, die in die periode door toenmalig minister van onderwijs Jos van Kemenade werd aangeprezen. In “ Tijd voor onderwijs wordt slecht gebruikt” wordt niet alleen het spoor teruggevolgd en worden fouten opgespoord , maar ook stelt hij vast, dat sinds de publicatie van het Rapport Dijsselbloem nog bijna niets is gedaan om de aangetoonde gebreken te herstellen. Het is echter niet alleen een brochure met kritiek! Traas geeft ook aan welke maatregelen nodig zijn om het herstel mogelijk te maken. Op de website http://www.gymnasiumnu.nl/ is vermeld, hoe u de brochure kunt bestellen.

Van harte aanbevolen!!!
 Herhaling aankondiging!!!!
Symposium Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS).

De koepelorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs houdt met medewerking van de AOb/ABO en het CBOO op 15 april 2009 van 13.30 tot 16.30 uur haar jaarlijks symposium. Het onderwerp betreft onder de titel "Verantwoord Vernieuwen"de vijf traditionele vernieuwingsrichtingen die in ons land met een aanzienlijk scholenbestand vertegenwoordigd zijn, te weten: Dalton, Freinet, Jenaplan, Montessori en de Vrije Scholen en gaat met name over de betekenis en de meerwaarde van deze vernieuwingsstromingen voor het reguliere onderwijs.
Zij zijn alles aangesloten bij het vernieuwingsnetwerk SOVO. Na een algemene inleiding door Mw. A. Zwart, consulent van het APS voor deze scholen en voorafgaand aan de forumbespreking is er gedurende een belangrijk deel van de middag gelegenheid om kennis te maken met deze vijf stromingen van het vernieuwingsonderwijs.
Deze themabijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Vredenburg te Utrecht.