START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 12

 


Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Wetsvoorstel Goed bestuur in het in Onderwijs is fundamentele keuze!

Na een lange procedure is het Wetsvoorstel Goed Bestuur in het onderwijs op de agenda voor behandeling in de Tweede Kamer (TK) geplaatst. Zie http://static.ikregeer.nl/pdf/KST127155.pdf

Dit Wetsvoorstel regelt een aantal wijzigingsvoorstellen van ondermeer de Wet Op het Primair en het Voortgezet Onderwijs. Het lijkt er daarbij op, dat in het PO en het VO de deur wijd open wordt gezet voor het Raad van Toezicht Model en mandatering aan Colleges van Bestuur als aansturingmechanismen in het onderwijs, ook voor het openbaar onderwijs. Zie resp. de blz. 4 en 13 van het Wetsvoorstel. Het is van belang, dat de TK zich goed realiseert, wat dat kan gaan betekenen voor de feitelijke procesgang in de scholen en de consequenties ervan voor de ontplooiingsmogelijkheden van het onderwijspersoneel als professionals.
CBOO lidorganisatie AOb/AVMO werkt momenteel aan een nota, waarin een andere aansturing van (openbaar) onderwijs wordt uitgewerkt.
AVMO voorzitter Martien Hietbrink heeft over zowel een concept van de AVMO Nota als over voornoemd Wetsvoorstel op 190309 een gesprek gehad met een SP vertegenwoordiging in de TK. In een aparte AVMO Nieuwsbrief, die in week 13 wordt verspreid wordt over het gesprek en de daarbij getrokken conclusies en gemaakte afspraken meer informatie verschaft.
 CBOO bestuur bespreekt actuele situatie openbaar onderwijs.
Op dinsdag 240309 komt het CBOO bestuur bijeen. Recentelijk zijn de ver(stand)houdingen tussen VOS/ABB,VOO, AOb/AVMO en het CBOO in een stroomversnelling geraakt. Aan de hand van beschikbare gegevens zal het AB/CBOO zich uit spreken over de te volgen koers t.o.v. de intensief samenwerkende VOS/ABB en VOO en tegelijkertijd bepalen welke consequenties e.e.a. heeft voor de doelstellingen en werkzaamheden van het CBOO. Daarnaast wordt gesproken over de visitatietrajecten aan PABO’s, die modules openbaar onderwijs verzorgen. In het kader hiervan zal ook de stellingname van het CBOO in het afsluitend overleg van PABO docenten inzake een Code Openbaar Onderwijs op 270309 aan de orde komen.
 


Herhaling aankondiging!!!!
Symposium Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS).

De koepelorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs houdt met medewerking van de AOb/ABO en het CBOO op 15 april 2009 van 13.30 tot 16.30 uur haar jaarlijks symposium. Het onderwerp betreft onder de titel "Verantwoord Vernieuwen"de vijf traditionele vernieuwingsrichtingen die in ons land met een aanzienlijk scholenbestand vertegenwoordigd zijn, te weten: Dalton, Freinet, Jenaplan, Montessori en de Vrije Scholen en gaat met name over de betekenis en de meerwaarde van deze vernieuwingsstromingen voor het reguliere onderwijs.
Deze themabijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Vredenburg te Utrecht.
Apart aangehecht bij de per e-mail rond gezonden versie van dit CBOO bericht treft u aan:
• Een uitnodigingsbrief
• Het programma
• Een routebeschrijving naar de locatie
• Een inschrijfformulier

Degenen, die dit CBOO bericht alleen op internet lezen kunnen deze NABS documenten ontvangen door een e-mailbericht te sturen naar het CBOO secretariaat: info@cboo.nl ze worden dan per ommegaande toegestuurd.