START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 13

 


Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 
Aan     : Alle besturen en directies van openbare basisscholen
CC       : GMR’s en MR’s van openbare basisscholen, leraren GVO en HVO, uitvoerende organisaties GVO/HVO
Betreft  : Godsdienstig en Humanistisch VormingsOnderwijs (GVO/HVO) vanaf 2009/2010
Datum  : Utrecht, 13 maart 2009

Geachte mevrouw, mijnheer,

Rijksfinanciering voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO) vanaf 1 augustus 2009

Op 18 december 2008 heeft de Tweede Kamer een amendement op de begroting van het Ministerie van OCW aangenomen dat rijksfinanciering van het GVO/HVO mogelijk maakt per 1 augustus 2009. Per schooljaar is hiervoor een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd.

Het zijn de organisaties van humanistische, protestantse, islamitische, katholieke, hindoeïstische en joodse huize die het GVO/HVO mogelijk maken. In deze brief informeren de genoemde organisaties u over de mogelijkheden om GVO/HVO op uw school (scholen) te laten aanbieden met betrekking tot het komende schooljaar (2009/2010). Als gevolg van de landelijke financiering verandert namelijk een aantal zaken ten aanzien van de organisatie van het GVO/HVO.

1. Eén loket voor de scholen.
Door de komst van de landelijke financiering creëren de uitvoerende organisaties van GVO en HVO een gezamenlijk en centraal loket voor de scholen: het Dienstencentrum G/HVO. Bij dit centrale loket kan GVO/HVO voortaan worden aangevraagd. Tevens beslist het Dienstencentrum G/HVO over de toewijzing van de ingediende aanvragen.

Daarnaast zal elk van de uitvoerende G/HVO-organisaties werkgever worden voor haar eigen leraren GVO of HVO. Dat wil zeggen, elk van deze organisaties bepaalt zelf welke leraar GVO of HVO aan welke school wordt gekoppeld evenals dat zij ook de inhoud van de lessen zelf blijven bepalen. Het Dienstencentrum G/HVO verzorgt enkel de gezamenlijke, denominatief neutrale taken.

Vanwege de gewenste neutraliteit van de openbare school wordt de organisatie van het GVO/HVO verzorgd door de eerder genoemde organisaties. De rol van de school ten opzichte van GVO/HVO is die van gastheer (een plek voor GVO/HVO in het lesrooster en een verwarmd en verlicht lokaal), waarmee de GVO/HVO-organisaties vanzelfsprekend een goede samenwerkingsrelatie willen (blijven) onderhouden. Tevens verzoeken wij de scholen ons te helpen bij het inventariseren van de behoefte naar GVO/HVO onder de ouders.

2. Mogelijkheden en onmogelijkheden met 10 miljoen euro.
Het bedrag van 10 miljoen euro lijkt toereikend om het huidige aantal groepen dat GVO/HVO ontvangt te continueren. Wellicht is zelfs een beperkte groei mogelijk van het aantal groepen dat GVO/HVO kan ontvangen. Het bedrag kan echter onvoldoende blijken om de vraag naar GVO/HVO volledig te dekken. Daarom is door de gezamenlijke GVO/HVO-organisaties de keuze gemaakt om in eerste instantie voorrang te geven aan de aanvragen van scholen waar ook het huidige schooljaar (2008/2009) reeds GVO/HVO wordt verzorgd.

In bijlage 1 treft u de specifieke regels aan voor de aanvraag van GVO/HVO in 2009/2010.
In de bijlage erna treft u het aanvraagformulier voor GVO/HVO in 2009/2010 aan.
In bijlage 3 is een modelbrief ten behoeve van de inventarisatie onder de ouders (verzorgers) opgenomen. Deze kan door elke school op maat worden aangepast en als basis dienen bij de inventarisatie onder de ouders naar hun behoefte en voorkeur voor GVO of HVO.
In bijlage 4 is een model inventarisatieformulier, in te vullen door de ouders (verzorgers), opgenomen. Ook deze brief kan op maat worden aangepast.

3. Nadere informatie.
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vele vragen leven bij u. Hiervoor verwijzen wij naar onze website en ons e-mail-adres:

Dienstencentrum G/HVO
website : www.gvoenhvo.nl
e-mailadres : info@gvoenhvo.nl


Uw aanvraagformulier kunt u opsturen.

Wij hopen dat we erin slagen een goede samenwerkingsrelatie met u te behouden dan wel op te bouwen.

Met vriendelijke groet,
namens de gezamenlijke uitvoerende organisaties van GVO en HVO

J.P. de Vries
voorzitter bestuur Dienstencentrum G/HVO

uitvoerende organisaties van GVO en HVO (per 1 maart 2009):
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-O i.s.m. IKOS, protestants veld)
Humanistisch VormingsOnderwijs (HVO, humanistisch veld)
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO, islamitisch veld)
Rooms-Katholieke Kerk Nederland (RKK, katholiek veld)
Hindoeraad Nederland (HRN, hindoeïstisch veld)
Joodse kerkgenootschappen (joods veld)

 BIJLAGE 1.
Aanvraag- en toewijzingsprocedure GVO/HVO 2009/2010.


1. Procedure voor openbare basisscholen waar ook in 2008/2009 lessen GVO of HVO worden verzorgd.

Aanvraag en toewijzing.

 1. wij nodigen u uit om vóór 1 mei 2009 een aanvraag voor GVO/HVO in 2009/2010 in te dienen bij het Dienstencentrum GVO/HVO (zie het bijgaande aanvraagformulier);

 2. aanvragen voor scholen waar dit schooljaar (2008/2009) lessen GVO en/of HVO plaatsvinden, zullen als eerste gehonoreerd worden;

 3. het aantal groepen GVO/HVO per school dat gehonoreerd kan worden, zal in 2009/2010 niet noemenswaardig kunnen afwijken van het aantal groepen dit schooljaar (budgetbeperking). Hierop zullen de aanvragen getoetst worden;

 4. na 1 mei 2009 zullen de aanvragen beoordeeld worden en kunnen de uitvoerende organisaties van GVO/HVO vaststellen welke leraren aan welke scholen gekoppeld kunnen worden;

 5. uiterlijk medio juni 2009 zullen wij elke school het resultaat van de aanvraag laten weten.
  (Verplichte) inventarisatie van de behoefte naar GVO/HVO onder ouders.

 6. wettelijk gezien zijn het de ouders van de leerlingen die de behoefte aan GVO/HVO bepalen (Wet op het Primair Onderwijs, artikelen 50 en 51);

 7. aan de scholen vragen wij daarom of u wilt helpen deze behoefte in kaart te brengen (de behoefte aan GVO/HVO in het algemeen en de keuze voor welke vorm van GVO/HVO in het bijzonder) en vervolgens of u de daadwerkelijke aanvraag voor GVO/HVO wilt insturen naar het Dienstencentrum G/HVO;

 8. desgevraagd (maar niet op voorhand) dient de school haar aanvraag te kunnen onderbouwen middels de aanmeldingsformulieren van de ouders; een schriftelijke inventarisatie naar de behoefte van de ouders is derhalve noodzakelijk;

 9. niet voor alle scholen is een leraar van elke gewenste denominatie beschikbaar. De praktijk van het komende schooljaar zal in deze in grote lijnen aansluiten op het huidige schooljaar. Om aan de ouders alleen vormen van G/HVO aan te bieden waarvoor een leraar van de betreffende denominatie beschikbaar is, verzoeken wij de scholen hierover tevoren contact op te nemen met de huidige leraren G/HVO of de organisaties die daar achter staan;
  10. de wijze van inventariseren onder de ouders is vrij en kan waarschijnlijk in de meeste gevallen op de wijze geschieden zoals dit in het verleden ook plaatsvond. Het criterium is wel dat de ouders hebben kunnen kiezen: tussen al of geen GVO/HVO voor hun kinderen en uit de mogelijkheden die de uitvoerende G/HVO-organisaties lokaal kunnen bieden.

Aanvullende toewijzingscriteria.
Om zoveel mogelijk leerlingen te laten profiteren van GVO/HVO hanteren wij voorlopig een aantal uitgangspunten bij het honoreren van aanvragen. Ingeval de vraag naar GVO/HVO de budgettaire mogelijkheden overstijgt, kunnen één of meer criteria worden aangepast. Voorlopige criteria:
 

 1. groepen dienen een minimum omvang van 10 leerlingen te hebben;

 2. vanaf 23 leerlingen mogen groepen gesplitst worden (maar splitsing is niet verplicht);

 3. waar mogelijk dienen groepen van één levensbeschouwelijke denominatie gecombineerd te worden tot een maximum van 22 leerlingen;

 4. bij het combineren van groepen behoeft alleen gekeken te worden naar dezelfde of aansluitende leerjaren; combinatiegroepen met meer dan 1 jaar leeftijdsverschil worden niet aanbevolen;

 5. bovenstaande criteria gelden per school(gebouw).

Uitzonderingen
Bovenstaande uitgangspunten zijn richtlijnen. In redelijkheid zullen uitzonderingen mogelijk zijn.2. Procedure voor openbare basisscholen waar in 2008/2009 GEEN lessen GVO of HVO worden verzorgd.

Als gevolg van het gelimiteerde budget voor GVO en HVO (10 mln euro per jaar) kunnen wij als gezamenlijke zendende instanties niet op voorhand alle aanvragen voor GVO en HVO honoreren. De keuze is gemaakt dat alle openbare basisscholen een aanvraag voor GVO/HVO kunnen indienen, maar dat eerst de aanvragen van scholen worden gehonoreerd waar ook het huidige schooljaar (2008/2009) GVO of HVO wordt verzorgd.

Wanneer budgetruimte resteert na de toewijzing van groepen aan de huidige scholen met GVO/HVO, dan zal een aantal scholen (die dat heeft aangegeven middels het bijgaande aanvraagformulier) worden benaderd om vast te stellen of men het komende schooljaar alsnog GVO/HVO op het rooster wil plaatsen.
We verzoeken de school dan wel een enquête onder de ouders te houden om de behoefte aan GVO/HVO te kunnen onderbouwen.

Aanvraagprocedure.

 1. wij nodigen u uit om vóór 1 mei 2009 een aanvraag voor GVO/HVO in 2009/2010 in te dienen (zie het bijgaande aanvraagformulier);

 2. u kunt een aanvraag doen voor 2 (twee) opeenvolgende leeftijdsgroepen van uw school;

 3. een behoefte-inventarisatie onder de ouders is in dit stadium nog niet verplicht;

 4. na 1 mei 2009 zullen de aanvragen beoordeeld worden;

 5. uiterlijk medio juni 2009 zullen wij elke school het resultaat van de aanvraag laten weten.

Aanvullende toewijzingscriteria.

Om zoveel mogelijk leerlingen te laten profiteren van GVO/HVO hanteren wij voorlopig een aantal uitgangspunten bij het honoreren van aanvragen. Ingeval de vraag naar G/HVO de budgettaire mogelijkheden overstijgt, kunnen één of meer criteria worden aangepast. Voorlopige criteria:

 1. groepen dienen een minimum omvang van 10 leerlingen te hebben;

 2. vanaf 23 leerlingen mogen groepen gesplitst worden (maar splitsing is niet verplicht);

 3. waar mogelijk dienen groepen van één levensbeschouwelijke denominatie gecombineerd te worden tot een maximum van 22 leerlingen;

 4. bij het combineren van groepen behoeft alleen gekeken te worden naar dezelfde of aansluitende leerjaren; combinatiegroepen met meer dan 1 jaar leeftijdsverschil worden niet aanbevolen;

 5. bovenstaande criteria gelden per school(gebouw).

Uitzonderingen.
Bovenstaande uitgangspunten zijn richtlijnen. In redelijkheid zullen uitzonderingen mogelijk zijn.

 


    BIJLAGE 2
    Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO)
    Aanvraag 2009 / 2010 (per school een apart formulier invullen s.v.p.)

 

    1.      Gegevens school

naam school

 

naam directeur school

 

straat en huisnummer

 

postcode

 

plaats

 

gemeente

 

telefoonnummer

 

e-mail-adres

 

 

    2.      GVO- en HVO-groepen in 2008/2009 (huidige schooljaar)

  nr

 groepsnummer
(1,2,3,4,5,6,7,8 of comb.

 levensbeschouwelijke richting G/HVO-groep
(PC / RK / Isl. / HVO / Hindoe / Joods / comb.)

  aantal leerlingen

  naam G/HVO-leraar

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

PC = protestants-christelijk                               HVO = humanistisch
RK = Rooms-katholiek                                      Hindoe = hindoeïstisch
Isl. = islamitisch                                                 Joods = Joods

comb. = combinatie, gaarne specificeren


 1.      Aanvraag GVO/HVO in 2009/2010 (komende schooljaar) 

Naam school

 

 Aangevraagde groepen 2009/2010

 nr

 groepsnummer

levensbeschouwelijke richting G/HVO-groep(PC / RK / Isl. / HVO / Hindoe / Joods / comb.)

aantal leerlingen G/HVO-groep.

 voorkeursdag / -dagdelen
(honorering is mede afhankelijk van de mogelijkheden van de leraren).

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

PC = protestants-christelijk                   HVO = humanistisch
RK = Rooms-katholiek                          Hindoe = hindoeïstisch
Isl. = islamitisch                                     Joods = Joods
comb. = combinatie, gaarne specificeren

Aanvraag versturen naar:
Dienstencentrum G/HVO
Antwoordnummer 2971
3500 VM  UTRECHT

Nadere informatie via: info@gvoenhvo.nl


BIJLAGE 3, MODEL
Brief voor ouders, door school zelf op maat aan te passen - (elektronisch beschikbaar via www.gvoenhvo.nl)

Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO)
Aanmeldingsformulier voor ouders / verzorgers


Geachte heer, mevrouw,

Op onze school bestaat de mogelijkheid dat uw kind (kinderen) het komende schooljaar het vrijwillige keuzevak godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (resp. GVO of HVO) kan (kunnen) volgen.

GVO en HVO bieden de leerlingen een mogelijkheid te werken aan hun eigen levens-beschouwelijke vorming. Het biedt ouders (verzorgers) een extra kans hun kind kennis te laten maken met een bepaalde levensovertuiging dan wel deze zelf te laten ontwikkelen op een manier die aansluit bij uw eigen (levensbeschouwelijke) voorkeur.

GVO en HVO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de openbare school en de lessen worden dan ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door vakleerkrachten van de GVO- en HVO-organisaties. Onze school is dus gastheer voor GVO/HVO. De lessen vinden 1 x per week binnen schooltijd plaats, duren 3 kwartier en zijn voor u kosteloos.

Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen, vragen wij u dit aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij
……………………………… (groepsleerkracht / leraar G/HVO / administratie school) en wel vóór ……………(datum)


In onze school kunnen wij de volgende vormen van GVO of HVO aanbieden: (door school zelf te preciseren)
• protestants-christelijk vormingsonderwijs (PC)
• humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
• islamitisch vormingsonderwijs (IVO)
• rooms-katholiek vormingsonderwijs (RK)
• hindoeïstisch vormingsonderwijs (HIN)
• joods vormingsonderwijs (JOODS)
• combinatie van ….

Voorbehoud: het doorgaan van de lessen G/HVO is wel afhankelijk van de belangstelling.
Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl

Met vriendelijke groet,
………………………………
(naam directeur)


Directeur OBS ………

 BIJLAGE 4, MODEL
Aanmeldingsformulier ouders, door school zelf op maat aan te passen
(elektronisch beschikbaar via www.gvoenhvo.nl/invulformulier ouders)
 

Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO)
Aanmeldingsformulier 2009/2010 voor ouders en verzorgers

Hierbij geeft

naam    ouder (verzorger)      : ………………………………………………………………………………

adres                                       : ………………………………………………………………………………

postcode                                : …………      woonplaats          : …………………………………………

de volgende kinderen op voor deelname aan GVO of HVO in het schooljaar

2009/2010 op de ………………………………………………………………. (naam school):

  

 

deelnemende kinderen

 

is leerling van groep

 

gewenste levensbeschouwelijke richting
(kiezen uit PC / HVO / IVO / RK / HIN / JOODS / anders, te weten …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening         ………………………………………………………………….                                                         


Hetero-Homo Onderwijsalliantie start onderzoek naar homovriendelijkheid scholen.

Op 23 maart ontvingen alle middelbare scholen in Nederland een brief van de Hetero-Homo Onderwijsalliantie met het verzoek deel te nemen aan een onderzoek naar hoe homovriendelijk zij zijn. CBOO is partner in de Alliantie. De scholen worden bevraagd over 10 punten waaraan zij zouden moeten voldoen als zij een prettig leefklimaat bieden voor homoseksuele en lesbische leerlingen en docenten. Daarnaast kunnen zij hun behoeften aangeven.

Tien criteria.
De tien punten zijn tot stand gekomen op basis van eerder onderzoek naar wat werkt om scholen daadwerkelijk meer veilig en prettig te maken voor homoseksuele en lesbische leerlingen en werknemers. De school zou onder meer aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit in haar veiligheidsbeleid, in de lessen en in de begeleiding van homo/lesbische en homovijandige leerlingen. Nog belangrijker is dat scholen direct optreden bij negatief gedrag en daarbij vermelden dat homodiscriminatie niet getolereerd wordt door de school. Bijvoorbeeld als de school toestaat dat leerlingen elkaar uitschelden voor 'homo', geeft zij daarmee een duidelijk signaal dat de school homovriendelijkheid onbelangrijk vindt. De tien criteria zijn te vinden op www.empower-ls.com.

Onderzoek.
De Alliantie bestaat uit CBOO, de onderwijsbonden AOb en CNV Onderwijs, COC Nederland en Empowerment (kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs). De Alliantie heeft opdracht van Minister Plasterk om scholen en landelijke netwerkorganisaties te stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van homoseksuelen in het onderwijs.

De resultaten van het onderzoek worden in de zomer gepresenteerd. Over de resultaten zal door CBOO worden overlegd met de wethouders onderwijs in gemeenten die van Minister Plasterk extra geld hebben gekregen voor homo-emancipatie (de zogenaamde koplopergemeenten). Zij kunnen met deze cijfers hun beleid aanscherpen.

In 2011 zal het onderzoek herhaald worden om te bepalen welke effecten het beleid heeft gehad. Ook zal dan worden bekeken of de aanpak van gemeenten een extra impuls heeft gegeven aan de homovriendelijkheid van scholen.

Met vriendelijke groeten,
Peter Dankmeijer

Empowerment Lifestyle Services

kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs
Vinkenstraat 116-a
1013 JV Amsterdam
06 53 862 958
http://www.empower-ls.com

 


"Het weten waard vanuit Apeldoorn"

http://www.leerplein055.nl/CM/PAG000007868/Externe-nieuwsbrief-Leerplein055-maart-2009.html?id=ADR000005054&source=PAG000007868