START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 14

 


Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 “Afscheid van openbaar onderwijs??”


Het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing 1994 heeft geleid tot een groot aantal veranderingen in de onderwijswereld. Autonomie van de scholen was het uitgangspunt. Dat is in veel gevallen geworden “ Autonomie van de schoolbesturen” De expansiedrift van de schoolbesturen maakte de bestaande Wetgeving inzake de verdeling in openbaar – en bijzonder onderwijs al gauw tot een knellend keurslijf. Dat was te verhelpen. Uit de wereld van met name het Bijzonder Onderwijs kwamen onderwijsjuristen met een unieke vondst – het Samenwerkingsbestuur - . Eind Negentiger jaren leidde dit tot bijbehorende wetgeving, die door regering en parlement werd overgenomen. Daarmee waren de remmen los voor verdere bestuurlijke schaalvergroting. De vraag of het “primaire proces daarmee is gediend is was daarbij amper aan de orde. Rapporten als dat van Rinnooy Kan en Dijsselbloem waren nodig om daar weer belangstelling voor te vragen. Dat zal echter weinig helpen als men niet het fundament van het duaal stelsel in de gaten houdt.
Als de Nederlandse politiek en samenleving serieus van mening is dat dat in stand moet worden gehouden is de inrichting van wetgeving over “samenwerkingsbesturen”voor handhaving van het karakter van Bijzonder – en Openbaar onderwijs al dubieus te noemen. Helemaal ongeloofwaardig wordt het als men komt met de zgn. samenwerkingsschool als oplossing voor het probleem van de te kleine schooltjes op het platteland. Het is niet met droge ogen vol te houden te verklaren, dat in zo’n school de materiële kenmerken van het openbaar onderwijs ten volle tot hun recht komen. En passant wordt ook de rechtspositie van het personeel van de openbare school – de ambtenarenstatus verdwijnt dan – fundamenteel veranderd, alhoewel dat vaak wordt gebagatelliseerd. We leven in tijden van een kredietcrisis, waarbij waar dat kan bezuinigd moet worden. Als kleine scholen in stand moeten worden gehouden en dat moet ,wil het platteland leefbaar blijven, is het van tweeën één : of de laatste school is een openbare school of men heft het duaal stelsel af en beperkt zich tot de fundamentele vraag hoe men onderwijs wil besturen en het primaire proces aansturen.

Voor meer informatie over het Wetsvoorstel heeft de VOS/ABB uitstekende informatie op de website:
http://www.vosabb.nl/openbaar-onderwijs/item/artikel/14270/86/


Martien Hietbrink
AVMO voorzitter
 Herhaling aankondiging!!!!
Symposium Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS).

De koepelorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs houdt met medewerking van lidorganisatie AOb/ABO en het CBOO op 15 april 2009 van 13.30 tot 16.30 uur haar jaarlijks symposium. Het onderwerp betreft onder de titel "Verantwoord Vernieuwen"de vijf traditionele vernieuwingsrichtingen die in ons land met een aanzienlijk scholenbestand vertegenwoordigd zijn, te weten: Dalton, Freinet, Jenaplan, Montessori en de Vrije Scholen en gaat met name over de betekenis en de meerwaarde van deze vernieuwingsstromingen voor het reguliere onderwijs.
Zij zijn alles aangesloten bij het vernieuwingsnetwerk SOVO. Na een algemene inleiding door Mw. A. Zwart, consulent van het APS voor deze scholen en voorafgaand aan de forumbespreking is er gedurende een belangrijk deel van de middag gelegenheid om kennis te maken met deze vijf stromingen van het vernieuwingsonderwijs.
Deze themabijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Vredenburg te Utrecht.

Het programma ziet er als volgt uit:
VERANTWOORD VERNIEUWEN
Symposium woensdag 15 april 2009

13.30   uur ONTVANGST/WELKOM
13.45   INLEIDING “VERANTWOORD VERNIEUWEN” - Mevr. Annemarie Zwart, consulente bij het APS te Utrecht
14.15   ONDERWIJSVERNIEUWERS AAN HET WOORD
           Vijf voorbeelden van vernieuwingsonderwijs in carrouselvorm
           A. Montessori onderwijs
           B. Jenaplan onderwijs
           C. Dalton onderwijs
           D. Freinet onderwijs
           E. Vrije school onderwijs

15.45   PLENAIR DEBAT - Annemarie Zwart en onderwijsvernieuwers beantwoorden vragen
16.30   AFSLUITING - Borrel en een hapje

In de zaal krijgen de genoemde onderwijsvernieuwingsbewegingen de gelegenheid in een stand een aantal element uit hun onderwijs te tonen, toe te lichten en met u in gesprek te gaan.
Het symposium “VERANTWOORD VERNIEUWEN” staat onder leiding van Anton Kotte

Degenen, die dit CBOO bericht alleen op internet lezen kunnen deze NABS documenten ontvangen door een e-mailbericht te sturen naar het CBOO secretariaat: info@cboo.nl ze worden dan per ommegaande toegestuurd.
 Uitnodiging werkveldconferentie leraren.

De Wet BIO bepaalt dat werkgevers leraren de mogelijkheid moeten bieden hun bekwaamheid te onderhouden. In het kader van deze wet zijn voor leraren vanaf 1 augustus 2006 wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen van kracht.

Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) hoort graag van u als ervaringsdeskundige welke mogelijkheden voor het ontwikkelen van bekwaamheden er zijn binnen uw school. Wij nodigen u daarom uit om samen met ons én andere leraren uit het po, vo en mbo in gesprek te gaan tijdens onze

Werkveldconferentie.
‘Leraren en bekwaamheidseisen: de praktijk in de school!’

Datum: dinsdag 26 mei 2009
Tijd: 16.00 uur - 19.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur)
Plaats: Amersfoort

Wat en hoe?
De staatssecretaris van OC&W heeft het LPBO gevraagd een uitspraak te doen over de werking van de bekwaamheidseisen in de praktijk van het onderwijs. Om hieraan gevolg te kunnen geven organiseren wij deze conferentie voor leraren, waar ook in kleine groepen wordt gesproken over hoe scholen en leraren invulling geven aan het werken met de bekwaamheidseisen.

Het doel van het LPBO is een realistisch beeld te schetsen van de ervaringen uit de praktijk. In dit kader besteden wij o.a. aandacht aan:

  • (meer en minder) succesvolle verhalen over de werking van de bekwaamheidseisen in de praktijk;

  • de vraag hoe scholen en leraren omgaan met bekwaamheidseisen;

  • de vraag of de huidige bekwaamheidseisen de leraar voldoende ondersteuning geven of dat ze juist vragen om verbetering of aanpassing.

Na afloop bieden wij u een geheel verzorgde broodmaaltijd aan.

Waar?
De conferentie wordt gehouden in Regardz Berghotel Amersfoort (www.regardz.nl). Het hotel is zowel per auto als met het openbaar vervoer prima te bereiken. De reiskosten voor de bijeenkomst zijn uiteraard voor onze rekening.

Aanmelding.
Graag horen wij van u of u aanwezig wilt zijn. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aanmeldingsformulier. Wij wijzen u in het bijzonder ook op onze vervangingskostenregeling.

Het aanmeldingsformulier ontvangen wij bij voorkeur vóór donderdag 7 mei 2009 per e-mail, fax of post van u retour. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u nadere informatie over de bijeenkomst. Omdat wij uw deelname zeer op prijs stellen ontvangt u na afloop van de bijeenkomst een urenvergoeding van in totaal € 140,00.

Wij hopen u te zien op 26 mei aanstaande

Voor meer informatie klik hier of een aanmeldingsformulier.