START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 17

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 


"Wie kan ik nog vertrouwen?"

Van 25 april tot 17 mei is een tentoonstelling ingericht in de Centrale Bibliotheek Deventer i.s.m. COC IJsselstreek De tentoonstelling belicht de vervolging en het verzet van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de hand van persoonlijke getuigenissen, unieke foto’s en documenten;te bezichtigen tijdens openingsuren van de bibliotheek. De toegang is gratis.

Opening op zaterdag 25 april om 16.00 uur. Door G.A.J. Berkelder (wethouder Gemeente Deventer)

In de expositieperiode worden ook vier films vertoond. Meer informatie daarover via: agendakleinekeizerin@obdeventer.nl

 


De Handel en Wandel van onderwijsbesturen.

Momenteel is er ook veel aandacht voor het gedrags- en handelingspatroon van besturen in het onderwijs. Tegen de achtergrond van het Wetsvoorstel Governance in het onderwijs, dat klaar ligt voor behandeling in de Tweede Kamer geen verwonderlijke zaak. De SP Tweede Kamerleden Van Dijk en Smits hebben daaromtrent de volgende vragen gesteld:

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Smits (SP) aan de minister van OC&W over de groeiende macht van schoolbesturen.

 1. Wat is uw reactie op het artikel “Het bestuur? Daar zit de school niet op te wachten”? (1)

 2. Deelt u de mening dat de invoering van de lumpsumfinanciering (in 1996 in het VO) oorzaak is voor de toegenomen overhead en het verschil in overhead tussen schoolbesturen? Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van de kosten voor overhead van schoolbesturen sinds de invoering van de lumpsumfinanciering?

 3. Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat leden van het bestuur van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid Oost Utrecht studiereizen maken naar New York en Rome, terwijl er op schoolniveau bezuinigd moet worden? Zo ja, bent u bereid om hierover met de scholen en het bestuur in gesprek te gaan en de Kamer hierover te informeren?

 4. Deelt u de mening dat het onwenselijk is en niet bijdraagt aan de transparantie dat in het Jaarverslag van schoolbesturen niet precies is terug te vinden wat de taken zijn van de schoolbesturen? Kunt u uw antwoord toelichten?

 5. Waarom is de lijst van Bureau Berenschot van besturen met de minste en meeste overhead niet openbaar? Bent u bereid erop aan te dringen dat dit onderzoek wel openbaar wordt? Zo neen, waarom moet informatie van publiek bekostigde instellingen geheim blijven?

 6. Bent u bereid heldere richtlijnen op te stellen rond de afdracht en de taken van schoolbesturen, mede omdat een aantal besturen weigert te zeggen hoe het budget wordt besteed? Zo ja, wanneer komt u met voorstellen? Zo neen, hoe voorkomt u een gebrek aan transparantie en hoe voorkomt u dat schoolbesturen het budget inzetten voor zaken die niets toevoegen aan het onderwijs?

 7. Hoeveel mensen zijn geen onderwijspersoneel, maar wel in dienst van het bovenschools management of het schoolbestuur? Kunt u een uitsplitsing maken voor basis- en voortgezet onderwijs? Hoe was dit voor de invoering van de lumpsumfinanciering?

 8. Hoe verklaart u dat de bestuurskosten in het onderwijs ver uit elkaar liggen, namelijk tussen de 2 en 15 procent in het voortgezet onderwijs en tussen de 0,6 en 10 procent in het basisonderwijs? Hoe verklaart u dat dit geen verband houdt met het aantal scholen dat onder het bestuur valt? (2)

 9. Wat zijn de gemiddelde overhead kosten van een bestuur (procentueel)? Kunt u een uitsplitsing maken voor basis- en voortgezet onderwijs? Hoe was dit voor de invoering van de lumpsumfinanciering?

 10. Hoe garandeert u dat het budget voor scholen daadwerkelijk bij scholen terecht komt, gezien de uitspraak van een basisschooldirecteur: “Hoeveel geld je kunt besteden hangt er dus vanaf of ik goedkeuring krijg voor mijn plannen”? En wat onderneemt u tegen de uitspraak van een MR-lid over de ondoorzichtigheid van geldstromen: “Door die vaagheid heeft het bestuur natuurlijk alle controle”?

 11. Steunt u de oproep van de Algemene Onderwijsbond, die zegt dat er een maximum moet worden gesteld aan het bedrag dat schoolbesturen jaarlijks inhouden van hun scholen voor de kosten van staf, ondersteuning en gezamenlijk beleid? Zo ja, wanneer komt u met voorstellen? Zo neen, wat gaat u doen tegen de groeiende ergernis onder het onderwijspersoneel en de Medezeggenschapsraden, dat zegt: “wij willen zeggenschap over ons geld”? (3)

 12. Wat is volgens u een legitiem argument dat bij een schoolbestuur ongeveer 20% van de mensen een bedrijfsauto heeft, terwijl leraren daar geen aanspraak op kunnen maken? Wat draagt dit bij aan het primaire proces?

 13. Deelt u de mening dat scholen door de decentralisatie en lumpsumfinanciering niet méér autonomie hebben gekregen, omdat het bovenschools management de plaats van de overheid heeft ingenomen? Zo ja, is hiermee een belangrijke doelstelling van de decentralisatie mislukt? Zo neen, wat is uw reactie op de uitspraak van basisschooldirecteur Rooijakkers dat er “kleine Zoetermeertjes ontstaan”?

 14. Deelt u de mening dat scholen, indien zij dat wensen, uit hun bestuur moeten kunnen stappen? Kunt u uw antwoord toelichten?

(1) NRC Handelsblad 10 april 2009
(2) Management en Bestuur, Onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs, ITS, 2006
(3) Onderwijsblad nummer 7, 11 april 2009

Informatie over beantwoording van deze vragen volgt.
 Nieuws van het Europees Platform voor het Onderwijs.

2 persberichten

Persbericht I
Plaats: Amsterdam/ De Ronde Venen
Datum: 17 april 2009

Koninklijke eer voor Wolter Blankert.

Op 17 april rond 18.00 uur heeft Wolter Blankert, Europeaan, wonende in Vinkeveen, een Koninklijke onderscheiding toegekend gekregen. De heer Blankert is gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het versiersel behorende bij deze onderscheiding werd opgespeld door locoburgemeester Jan van Breukelen van de Gemeente De Ronde Venen in de Koepelkerk in Amsterdam. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdienste voor het uitdragen van de Europese gedachte binnen het onderwijs.

Wolter Blankert (65) was één van de drie grondleggers van het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs waar thans ruim zestig mensen werkzaam zijn. Wolter Blankert heeft in 1982 de zekerheid van een baan in het onderwijs opgegeven om vorm en inhoud te geven aan een Europese en internationale oriëntatie in het onderwijs. Hij is aan het Europees Platform verbonden geweest van 1982 tot aan zijn pensionering in 2009. Voor korte tijd als vrijwilliger en vervolgens als werknemer. Hij heeft deze activiteiten met name uitgevoerd in zijn functie als hoofd van de afdeling Nationale en Bilaterale Programma’s.

Zijn verdiensten worden erkend, door niet alleen samenwerkende instellingen en overheden in binnen- en buitenland, maar ook door een breed netwerk van scholen. De heer Blankert heeft gedurende zijn gehele loopbaan bij scholen, leraren en leerlingen aandacht gevraagd voor de betekenis van de Europese en internationale samenwerking. Deze inzet heeft geleid tot het bevorderen van leerlingenuitwisselingen, studiebezoeken, schoolpartnerschappen en tal van andere vormen van internationalisering. Deze reguliere activiteiten werden uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid en met immer oog voor persoonlijk detail. Door zijn afdeling werd en wordt de heer Blankert op handen gedragen.

Het bijzondere is dat Wolter Blankert zijn activiteiten niet alleen in werktijd uitvoerde, maar ook in de avonduren, weekenden en zelfs in vakanties. Hij heeft tijdens talloze conferenties en andere bijeenkomsten leraren toegesproken en een serie publicaties geschreven. Ook begeleidde hij vele studiebezoeken naar talloze Europese landen, maar ook naar Zuid-Afrika, Marokko en Turkije.

Zijn bezigheden hebben tot op heden invloed op de docenten en daarmee op de leerlingen. Zijn stimulerende lezingen hebben honderden docenten beïnvloed in hun werk op de scholen, terwijl zijn publicaties nog heel lang na zijn pensionering zullen worden gebruikt. Hij is voor de leraren in Nederland die Europees en internationaal georiënteerd zijn een voorbeeld van inzet, creativiteit, betrokkenheid en humor.

Wolter Blankert; met kennis, inzet en humor (inter)nationale muren slechten
 


 

Persbericht 2
Plaats: Haarlem
Datum: 20 april 2009

Een hoofdrol voor Comenius.
 

Van 20 april tot en met 9 mei viert Europa de ‘Comeniusweek’. In alle 31 landen die deelnemen aan Comenius – onderdeel van het Leven Lang Leren programma (LLP) – zijn in deze periode activiteiten gepland. Het Europees Platform organiseert in Nederland een
posterontwerpwedstrijd waarmee leerlingen een rol kunnen winnen in een promotiefilm. In Nederland zijn duizenden leerlingen betrokken bij Europese uitwisseling binnen de Comenius Schoolpartnerschappen.


Comeniusweek in Nederland.
In het kader van Comeniusweek houdt het Europees Platform een ontwerpwedstrijd voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De leerling die zijn of haar internationale ervaringen het best weet uit te beelden op een poster, mag meespelen in een promotiefilm voor het LLP in Nederland. Op de poster moet een plaats ingeruimd zijn voor Mobi, de mascotte voor grensoverschrijdende mobiliteit in het kader van een Leven Lang Leren. Ook voor alle Comenius- en eTwinningscholen is er een wedstrijd: meld gedurende de Comeniusweek jezelf of een collega aan bij eTwinning en win deelname aan een Europese
eTwinningbijeenkomst dit najaar.

Comeniusweek in Europa.
Het algemene thema voor de Comeniusweek is het Europees Jaar van Creativiteit en Innovatie. De Europese Commissie heeft een website gelanceerd om de verschillende activiteiten in de deelnemende landen aan te kondigen en er verslag van te doen.
 

Meer informatie:
Comeniusweek in Nederland: www.europeesplatform.nl

Comeniusweek in Europa: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1206_en.htm