START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 22

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 CBOO Visitatie openbare Consent scholen Enschede gaat van start!
Niets staat de start van CBOO visitaties openbaar onderwijs op de 34 OBS-en van de openbare Stichting Consent in Enschede nu nog in de weg. Het CBOO secretariaat kreeg hierover bericht. Er treedt nu een overleg fase in, waarbij ondermeer samen met de coördinerend begeleider van Consent een rooster wordt opgesteld, zodat de scholen zich goed kunnen voorbereiden. Het CBOO secretariaat neemt contact op met de opgeleide visitatoren die al in de startblokken staan. Over de verdere gang van zaken worden regelmatig meldingen gedaan.
 Ontleend aan Geo d.d. 09.05.27
Gemeente breekt fusiebesprekingen primair onderwijs af.

Epe - 27-05-2009 Op donderdag 14 mei 2009 besloot het College van B&W van de gemeente Epe het voorstel tot bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar primair onderwijs op de Veluwe terug te nemen. Dit betekent dat de beoogde bestuurlijke krachtenbundeling tussen de stichting Openbaar Primair Onderwijs Epe (STOPO) en de stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe (St. PrOo) voorlopig geen doorgang vindt. Het bestuur van de STOPO beraadt zich op zijn toekomst.
Sinds circa anderhalf jaar zijn de schoolbesturen van Epe en Harderwijk met elkaar in gesprek over een mogelijke krachtenbundeling; dit resulteerde in maart 2008 in een intentieverklaring waarin beide verklaarden te willen toewerken naar een duurzame vorm van samenwerking. Vanaf dat moment is de gemeente Epe (vanwege haar rol als toezichthouder voor het openbaar onderwijs) via het daartoe ingerichte Convenantsoverleg bij voortduring op de hoogte gehouden van de vorderingen. Dit leidde uiteindelijk tot de behandeling van het fusievoorstel ‘bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs’ in de commissievergadering van 22 april 2009, waar gemeentebestuurders hardop lof en waardering uitspraken voor het bestuur van de STOPO en het voorstel rijp achtten voor besluitvorming in de raad van 14 mei.


Gemeentebestuur niet bereid toezicht over te dragen.
Enkele weken daarna echter gaf de Regioraad (orgaan van de Regio Noord-Veluwe waaraan de gemeenten het toezicht op haar openbaar onderwijs hebben overgedragen) te kennen, niet te kunnen instemmen met de wijze waarop het gemeentebestuur van Epe het ‘toezichthouderschap’ op het openbaar onderwijs wil inrichten; de gemeente Epe is namelijk niet bereid onderdelen van dat toezichthouderschap over te dragen aan een gemeenschappelijk orgaan. Een toezegging van de gemeente Epe hiertoe een officieel verzoek in te dienen, had de Regioraad echter niet ontvangen.
Het bestuur van de STOPO heeft vervolgens intensief overleg gepleegd met de gemeente Epe, hetgeen ertoe leidde dat de behandeling van het voorstel tot bestuurlijke schaalvergroting in de raadsvergadering van 14 mei 2009 met vertrouwen tegemoet kon worden gezien. Aanvankelijk leek dit vertrouwen gerechtvaardigd, maar uiteindelijk resulteerde kritiek van de VVD in het raadsbrede standpunt dat de gemeenteraad vooralsnog geen enkele bevoegdheid wenst over te dragen aan de Regioraad van de Regio Noord-Veluwe.


Fusiebesprekingen gestaakt.
De besturen van zowel STOPO als St.PrOo menen dat dit standpunt verdere fusiebesprekingen volstrekt zinloos maakt: een bestuurlijke bundeling is niet mogelijk zonder dat het wettelijk toezicht geregeld is. Per onmiddellijke ingang hebben de schoolbesturen dan ook hun werkzaamheden, ten behoeve van een gezamenlijke toekomst, gestaakt. Eén conclusie is daarbij voor beide helder: het ware voor iedereen prettiger geweest, als het gemeentebestuur van Epe zich vooraf op dit soort fundamentele inzichten zou hebben bezonnen…
 

Schoolbestuur Epe beraadt zich op toekomst.
De STOPO beraadt zich inmiddels serieus op zijn toekomst. Dit is de derde maal dat een beoogde fusie door toedoen van het gemeentebestuur van Epe strandt; in 2004 en 2005 waren de fusiebesprekingen met de schoolbesturen uit respectievelijk Zutphen/ Warnsveld/ Voorst/ Brummen en Heerde/ Olst-Wijhe/ Raalte eenzelfde lot beschoren. Dat is des te opmerkelijker, omdat de gemeente bij raadsbesluit juist zelf aandringt op een dergelijke fusie c.q. bestuurlijke krachtenbundeling.

Het voorgaande bericht toont aan, dat gemeenten zich kennelijk met het uitzicht van behandeling van het Wetsvoorstel Governance in het onderwijs opnieuw aan het beraden zijn op hun rol als toezichthouder voor het openbaar onderwijs. Op de valreep kan dat nog interessant worden.
 


 

Godsdienstige wetten gaan niet boven de Grondwet.
CBOO voorzitter Prof. Dr. R.A.P. Tielman geeft over dit onderwerp zijn visie, te vinden op de website van het Humanistische Alliantie.
Zie: http://www.human.nl/?pg=nws&nwsid=1898