START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 24

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Behandeling Wetsvoorstel Governance in het onderwijs in TK uitgesteld!!!
Besluitvorming over de manier waarop onderwijs in de toekomst decentraal en verregaand autonoom wordt bestuurd komt wel steeds dichterbij, maar is uitgesteld. Het ziet ernaar uit, dat het voorstel niet op 090622 aan de orde komt, maar in week 27 (29 juni t/m 3 juli). Later zal voor de zomervakantie niet meer gaan, omdat de Tweede Kamer per 3 juli 2009 op zomerreces gaat! De AOb werkt aan een uitvoerig antwoord op alle aspecten van het Wetsvoorstel, met name die welke geen denominatief karakter hebben. Momenteel is er contact met politieke partijen opgenomen en worden met het zicht op behandeling van het wetsvoorstel in de VKC ook gesprekken gevoerd met onderwijswoordvoerders in de VKC en/of zijn die aanstaande. Ten AOb kantore wordt momenteel ook hard gewerkt aan de uiteindelijk bewerking van een korte versie van de AVMO Nota, waarin het voorstel wordt gedaan te komen tot een bestuursvorm “openbare vereniging” . Naar verwachting komt de uiteindelijke versie in het begin van week 25 ter beschikking. Dan worden ook de media ingeschakeld. Via een extra AVMO Nieuwsbrief nr. 32 wordt u tijdig op de hoogte gesteld.
 PERSBERICHT

SVGK verbijsterd over advies Raad van State
“Homo’s worden tweederangsburgers”

BEST- De SVGK, Stichting Vrienden van de Gay Krant, is verbijsterd over het uitgelekte advies van de Raad van State inzake de positie van homoseksuele leerkrachten in het bijzonder onderwijs.

Voorzitter Henk Krol: “Als regering en Kamer dit advies overnemen en tot wetgeving verheffen, dan wordt vrijheid van godsdienst gesteld boven Artikel 1 van onze grondwet. Feitelijk wordt daarmee discriminatie van homoseksuelen per wet geregeld en worden lesbiennes en homo’s tweederangs burgers in dit land.”

Hij kan zich niet voorstellen dat regeringspartij PvdA hiermee akkoord gaat.
”De partij heeft immers al vertrouwen verloren bij de homokiezer. Onder de Gay Krant-lezers in hun aanhang bijvoorbeeld in amper twee jaar tijd met bijna tweederde afgenomen. Maar het is eveneens onvoorstelbaar dat CDA en CU ermee zullen instemmen. De weerstand tegen het bijzonder onderwijs zal immers enorm toenemen en daar zijn deze partijen niet mee gediend.”

Krol pleit voor verdere scheiding tussen staat en godsdienst. “De brief die minister Ronald Plasterk onlangs over dit onderwerp naar de Kamer stuurde, biedt daartoe een goed startpunt. We moeten om ons heen kijken. In veel andere landen zijn scholen openbaar, gelijk voor iedereen. Elke leerling krijgt op dezelfde soort school gelijke lessen en er is volop plaats voor godsdienstonderwijs, als daar – op vrijwillige basis – behoefte aan bestaat.”

“Die kant moeten we op, en niet naar een legalisering van discriminatie. Onder het mom van vrijheid van onderwijs wil de Raad van State het bijzonder onderwijs nog meer mogelijkheden bieden om kinderen af te zonderen van de pluriforme, hedendaagse maatschappij. Zo zorg je voor een tweedeling als het gaat om waarden- en normenoverdracht.”

“De vrijheid van onderwijs is een grondrecht dat werd verwoord in 1848. Onze grondwet is van 1983, heel wat recenter. Inmiddels is het 2009, het wordt tijd dat die twee rechten wat beter op elkaar worden afgestemd. De brief van minister Plasterk is daar een betere eerste aanzet toe dan het advies van de Raad van State.”

Meer info: (0499) 39 10 00 / 06 53 58 41 00 - redactie@GK.nl -www.GK.nl

 Christenleraar mag worden geweerd uit openbare school!
(ontleend aan http://www.humanistischverbond.nl/)

10 juni 2009

Er is veel ophef over een via het Nederlands Dagblad uitgelekt, nog vertrouwelijk, advies van de Raad van State over de mogelijkheid van christelijke schoolbesturen om homoseksuele leraren te ontslaan. Wel moet volgens de Raad dan duidelijk zijn dat de specifieke eisen die de school stelt aan het gedrag van de leraar kunnen worden herleid tot de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school.

Nog niet is uitgelekt dat de Raad van State vanuit het gelijkheidsbeginsel een interessante parallel schijnt te trekken naar het openbaar onderwijs. De grondslag van het openbaar onderwijs is volgens de Wet op het primair onderwijs en van de Wet op het voortgezet onderwijs als volgt:

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

Naar verluidt is de Raad, in een door het ND niet gepubliceerd deel van het advies, van mening dat openbare scholen christelijke docenten mogen weren “als die zich ook buiten de instelling duidelijk in strijd met de grondslag van de instelling gedragen”. Ook deze schoolbesturen hebben volgens de Raad vanzelfsprekend het recht “expliciete loyaliteit te vragen van hun medewerkers”. Het enkele feit dat de leraar het christelijk (of enig ander) geloof aanhangt kan daarbij geen reden zijn hem of haar niet in het openbaar onderwijs te benoemen. Het komt immers de pluriformiteit van de school juist ten goede als het lerarenkorps ook pluriform is samengesteld. Bovendien zullen de meeste gelovige leraren hun specifieke geloofsopvattingen voor zichzelf houden en hun leerlingen daarmee niet steeds confronteren. Anders wordt het echter als het geloof een orthodox karakter heeft en niet alleen een innerlijke overtuiging is, maar de leraar er ook openlijk
uiting aan geeft. Bijvoorbeeld door zichtbare kerkgang, het vanaf de openbare weg zichtbaar bidden of het demonstratief strikt in acht nemen van de zondagsrust. Ook een specifieke wijze van kleden of het lidmaatschap van orthodoxe politieke partijen kan een indicatie zijn voor het schoolbestuur. Over de in dit verband ook wel eens opgeworpen vraag naar de benoembaarheid van deze categorie gelovigen in de openbare dienst in het algemeen schijnt de Raad van State zich in dit advies niet uit te spreken.

Ik hoop dat de integrale tekst van het advies van de Raad van State snel wordt gepubliceerd, zodat we de discussie niet op de onvolledige en gekleurde berichten in het Nederlands Dagblad hoeven te voeren.

Column Rein Zunderdorp voorzitter Humanistisch Verbond
 Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO) heeft nieuwe website geopend!
Jaarlijks sluit op 1 november de mogelijkheid om als onderwijsinstellingen onderzoeksaanvragen in te dienen bij de KPC groep. Deze onderzoeken hebben ten doel bij te dragen aan inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het onderwijs, maar vooral ook ondersteunend te zijn voor werkers in de scholen zonder dat hen dat geld kost. Sinds jaar en dag bestaat de mogelijkheid om via het CBOO te laten adviseren en vragen in te dienen. Meer informatie hierover is te vinden op de vernieuwde KLOO website: www.kortlopendonderzoek.nl