START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 26

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 


Openbaar onderwijs in Brede School Enschede (ingezonden mededeling)

OBS Het Bijvank onderdeel van Brede school Het Bastion.

Op vrijdag 17 april verhuisden de kinderen en het team van Obs Het Bijvank naar de nieuwe Brede school Het Bastion aan Het Bijvank 111. De reacties van kinderen, ouders en personeel zijn eensluidend: ‘wat is het hier mooi geworden’.
Vergeleken met het gebouw aan Het Leunenberg is het contrast erg groot met de nieuwe school met 9 klaslokalen en verwerkingsruimten, digitale borden, nieuw meubilair, een speellokaal, personeelskamer, ruimte voor de schoolassistente, een orthotheek, spreekruimte voor externen en vooral niet te vergeten het gymlokaal in de school.  Daarnaast is er op de bovenste etage een ICT lokaal ingericht. Het digitale lokaal is helemaal van deze tijd. De kinderen vanaf groep 5 krijgen daar digitale lessen, deze worden verzorgd door een eigen ICT leerkracht van de school. Onze kinderen beheersen enorm veel computervaardigheden als zij de school verlaten.

 

 

Het is vrij uniek dat een woningcorporatie, zoals in ons geval Domijn, een Brede school bouwt. De eerste plannen van voor de Brede school stammen al van zo’n 13 jaar geleden. Het was een langdurig, intensief, maar mooi proces.
Op de plek waar in augustus 2007 nog de oude basisschool Het Bijvank stond, staat nu de Brede school Het Bastion.
Heel speciaal zijn de 14 appartementen boven de school. In de nieuwe Brede school Het Bastion zijn twee basisscholen gehuisvest, namelijk wij, de Openbare basisschool ‘Het Bijvank’ en de Katholieke basisschool ‘De Windroos’.
Daarnaast zijn in het gebouw de Buitenschoolse kinderopvang Het Bastion (SKE), Alifa verzorgt de peuterzaal en andere welzijnsactiviteiten voor de bewoners in de wijk te vinden. Het is heel fijn voor de kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, dat zij niet meer met de taxi worden opgehaald, maar de BSO direct naast de deur hebben.

De afdeling sport van de DMO, gemeente Enschede exploiteert de gymzaal die midden in het gebouw is geplaatst. Dit is een werkelijk waar fantastisch groot gymlokaal voorzien van allemaal nieuwe sportfaciliteiten.

De samenwerking met alle gebruikers is zeer intensief, maar vooral inspirerend. We werken al samen als ‘Brede scholen Wesselerbrink’, maar om samen in één gebouw te huisvesten, zorgt ervoor dat de samenwerking nog groter is en kan worden in de toekomst. Denk aan het organiseren van gezamenlijke sportdagen, naschoolse activiteiten, etc. De kinderen komen elkaar nu niet alleen in de buurt tegen, maar ook op het schoolplein. Dit vraagt om een bepaalde discipline. Kinderen leren namelijk om te gaan met verschillende culturen. Onze visie van Openbaar onderwijs (iedereen is welkom ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras of andere kenmerken) sluit daar heel mooi bij aan.

Wilt u meer weten? Kom gerust een keer langs, u kunt altijd een afspraak maken. Klik voor meer informatie op onze website: www.hetbijvank.nl

Ellen Rouwenhorst, directeur van Obs Het Bijvank
 CBOO bestuur wil krachtige voortzetting visitaties.

Op dinsdag 090623 vergaderde het CBOO bestuur over de actuele stand van zaken in het openbaar onderwijs. Twee thema’s vormden de hoofdmoot. M.b.t. CBOO visitaties openbaar onderwijs aan PABO’s en aan openbare PO – en VO scholen werden de plannen en acties voor het schooljaar 2009 - 2010 ontvouwd. Zeer binnenkort onderneemt het DB/CBOO daartoe weer initiatieven naar schoolbesturen/management. Daarnaast werd in het thematische gedeelte van de vergadering de AVMO nota over een mogelijke nieuwe bestuursvorm “de openbare vereniging” onder de loep genomen. Na een korte toelichting op de nota door Martien Hietbrink - die daartoe even het petje opzette van AVMO voorzitter - werd in 2 discussierondes duidelijk, dat het CBOO bestuur een prachtige afspiegeling is van alle “actoren”in het openbaar onderwijs. Bestuurders, schoolleiders , vertegenwoordigers van ouders, van uit de PABO wereld en van het IKOS, die in het CBOO bestuur vertegenwoordigd zijn pakten ieder vanuit de invalshoek de nota aan. Die was met opzet door AVMO vanuit een personeelsstandpunt opgesteld met stellingnames, die een levendige discussie uitlokten. Het doel, nl. te bewerkstellingen dat de actoren met elkaar in gesprek blijven over de vraag hoe besluitvorming in de openbare school tot stand komt en wie daarbij zijn betrokken werd volkomen bereikt. Het gesprek toonde nog weer eens aan, dat het CBOO het enige netwerk openbaar onderwijs is, waar alle geledingen in het openbaar onderwijs, die ertoe doen rechtstreeks vertegenwoordigd zijn en permanent met elkaar in gesprek zijn.
 Boekpresentatie Ouders en School – u kunt er nog terecht!!!
Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO) heeft nieuwe website geopend (herhaling)!

Jaarlijks sluit op 1 november de mogelijkheid om als onderwijsinstellingen onderzoeksaanvragen in te dienen bij de KPC groep. Deze onderzoeken hebben ten doel bij te dragen aan inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het onderwijs, maar vooral ook ondersteunend te zijn voor werkers in de scholen zonder dat hen dat geld kost. Sinds jaar en dag bestaat de mogelijkheid om via het CBOO te laten adviseren en vragen in te dienen. Meer informatie hierover is te vinden op de vernieuwde KLOO website: www.kortlopendonderzoek.nl