START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 27

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Wil de VOO nog OPENBAAR onderwijs handhaven?

De Vereniging voor openbaar onderwijs organiseert op woensdag 18 november 2009 een congres met als thema “school”. Een tipje van de sluier wordt al opgelicht. Zie hiervoor: http://www.voo.nl/page/Symposium_School

Het filmpje op de homepage van de VOO geeft ook een indicatie m.b.t. het antwoord op voornoemde vraag.
Zie: http://www.voo.nl/


OORDEELT U ZELF!

 Het CBOO wil uitdrukkelijk wel herkenbaar OPENBAAR ONDERWIJS! Daarover geen misverstand!

Vandaar dat het op woensdag 4 november 2009 meewerkt aan het jaarlijks AVMO Congres, dat in 2009 als onderwerp heeft:
De Vereniging “als bestuursvorm” in het openbaar onderwijs.
Plaats : Utrecht - locatie Beatrixgebouw Jaarbeurs. Aanvang 14.00 uur.
Meer informatie in AVMO Nieuwsbrief 33, die eind augustus over dit onderwerp verschijnt.
 Meer draagvlak voor homo-emancipatie op scholen nodig.


Ruim 60% van de schooldirecteuren van middelbare scholen weet niet of er draagvlak is voor homo-emancipatie op hun school of ze weten zeker dat het niet zo is. Deze conclusie komt uit het onderzoek Mooie woorden, dat Empowerment samen met de landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie (waarvan het CBOO deel uit maakt) deed naar de aandacht voor homo-emancipatie in het voortgezet onderwijs. Er is met name gevraagd naar tien criteria waarvan bekend is dat ze bijdragen aan een homovriendelijke sfeer op school. Het onderzoek richtte zich op locatiedirecteuren en zorgcoördinatoren.

De meeste schoolleiders zeggen homodiscriminatie te willen tegengaan en daarop een visie te hebben. Tegelijkertijd geven zij daaraan veel minder uitvoering, vooral niet als men homoseksualiteit expliciet zou moeten benoemen. Schoolleiders gaan er vaak vanuit dat positieve aandacht voor homoseksualiteit door het personeel vanzelf gaat omdat het door hen gezien wordt als integraal onderdeel van algemeen veiligheidsbeleid. Op het draagvlak voor een homospecifieke aanpak binnen de school en op de openlijkheid van leerlingen en docenten hebben schoolleiders nauwelijks zicht.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat schoolleiders weinig zicht hebben op de werkvloer en de situatie van homos, lesbiennes en biseksuele, hebben ze op dit moment ook weinig behoefte aan advies en vinden ze specifieke aandacht vaak niet nodig. Dit pleit daarom voor een sensitieve benadering en vergroting van het draagvlak op scholen, zoals die ook al plaatsvindt in Nijmegen en Amsterdam. Ook moet onderzocht worden welke vormen van belonen, corrigeren en voorlichting op scholen het beste werkt, omdat van het huidige aanbod niet duidelijk wat effectief is om beter gedrag van jongeren te bevorderen.
 SLO actief op gebied van Burgerschap.
In de hieronder staande brief wordt duidelijk hoe de SLO dat aanpakt!

Datum:  22 juni 2009

Betreft:  implementatie actief burgerschap en sociale integratie
 

Geachte mevrouw/heer,

Met deze brief informeer ik u over de werkzaamheden van SLO op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarnaast bevat deze brief een verzoek tot het aanleveren van informatie voor het digitale implementatie-instrument waaraan SLO momenteel werkt.

In De staat van het onderwijs, het onderwijsverslag over 2007/2008 constateert de inspectie dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs nog te wensen over laat: “Scholen weten dat ze een wettelijke taak hebben tot bevordering van burgerschap en hebben die in veel gevallen opgepakt. Van een uitgewerkte eigen visie en een vertaling daarvan in een samenhangend aanbod is veel minder sprake. Scholen benoemen vooral globale doelen, zonder dat duidelijk is welke kennis, houding of vaardigheid de school bij leerlingen bereiken wil.”

SLO wil bijdragen aan het oplossen van dit implementatieprobleem door het onderwijs te ondersteunen met de visieontwikkeling, het bepalen en uitwerken van doelen en het komen tot een planmatige aanpak. Kernwoorden hierbij zijn: informeren, structureren en inspireren. De belangrijkste producten, diensten en activiteiten van SLO zijn:

 • Het kaderleerplan "een basis voor burgerschap" (2006). Een heruitgave verschijnt medio 2009.

 • Een leerplankundige uitwerking voor het praktijkonderwijs "praktisch burgerschap" (2006).

 • Het zelfevaluatie-instrument "maatschappelijk verantwoord" (2009).

 • Een voorstel voor een kernleerplan "Het ontwikkelen van een kernleerplan Actief burgerschap en sociale integratie voor het algemeen vormend onderwijs" (2009).

 • Leermiddeleninventarisaties (leermiddelenplein.nl).

 • Leermiddelenanalyses "burgerschapsvorming in leermiddelen PO" (2008).

 • Handreiking "leren omgaan met culturele diversiteit".

 • Website met informatie over relevante leermiddelen rond burgerschap voor VSO ZML scholen.

 • Het deelnemen in het ontwikkel- en onderzoeksproject "scholenpanels.nl".

 • Het ondersteunen van scholen bij het inventariseren en ontwikkelen van een planmatig aanbod.

 • Het driemaandelijks uitbrengen van een nieuwsbrief "jonge burgers".

 • Het organiseren van landelijke conferenties.

Momenteel werkt SLO aan een instrument om de implementatie van burgerschap op scholen te ondersteunen. De doelgroepen zijn onderwijsgevenden en schoolleiders. Het `handboek' krijgt een digitale vorm en zal fungeren als een routeplanner voor zowel beleidsaspecten zoals visie, doelen en invoering, als praktische uitwerkingen zoals een overzicht van materialen, inspirerende voorbeelden en planmatige aanpakken. Om de verschillende functies van het instrument waar te kunnen maken is het van belang dat ook niet-slo producten op de site een plaats krijgen. Het kan hierbij gaan om een beschrijving of een link.
Het resultaat van een routeplanner voor actief burgerschap en sociale integratie wordt op 11 november gepresenteerd tijdens de derde landelijke conferentie burgerschap.
 

Ons verzoek aan u betreft het leveren van een bijdrage aan dit instrument. Dit verzoek bestaat uit drie zaken:

 1. Het aanleveren van informatie over producten en diensten van uw instituut die een plaats kunnen krijgen in het implementatie instrument. U kunt dit doen door het bijgevoegde schema in te vullen en voor 1 september retour te zenden naar o&a-mt@slo.nl.

 2. Het deelnemen aan een expertmeeting over dit instrument op 25 (ochtend) september, locatie Utrecht. Indien u geïnteresseerd bent kunt u dit kenbaar maken door voor 1 september een e-mail te verzenden naar o&a-mt@slo.nl.

 3. Het bijdragen aan de landelijke conferentie burgerschap die SLO organiseert op 11 november in Den Haag. U kunt zich hiervoor opgeven via de link in de nieuwsbrief 'jonge burgers'.

In het instrument worden eerder door SLO ontwikkelde ordeningen toegepast. Daarbij gaat het om de inhoudelijke domeinen: democratie, participatie en identiteit en de plaats in het curriculum: vak, vakoverstijgend, schoolniveau, buitenschools. Uitwerkingen hiervan zijn opgenomen in het leerplankader en het kernleerplan, beide zijn te vinden op www.slo.nl onder maatschappelijke thema's.
In de bijlage, die u kunt opvragen bij m.langenberg@slo.nl, is een opzet van het instrument opgenomen waar de onderdelen in benoemd zijn waar uw product of dienst geplaatst kan worden. Met vragen kunt u terecht bij de SLO medewerker Mieneke Langberg 0534840238.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens de projectgroep,
Jeroen Bron
 Even Pauze!!!!
In de regio Noord Nederland begint voor het PO aan het einde van deze week de zomervakantie . In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Midden - en Zuid Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2008 -2009 verschijnt. Dat betekent niet dat gedurende 2 maanden het CBOO secretariaat gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl of m@hietbrink.org of GSM 030 – 2989167 en wordt u b.g.g. z.s.m. teruggebeld. Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende, die zich afspelen in juli en/of augustus 2009 zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en zal in de PR sfeer, indien relevant onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2009 toe!

Het eerstvolgende CBOO bericht wordt verzonden aan het einde van week 35.