START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 36

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 SCHOOLJAAR 2009/2010

Het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO ziet het schooljaar 2009/2010 met vertrouwen tegemoet. De maatschappelijke discussie begrijpt steeds beter de integratiefunctie die het openbaar onderwijs kan en moet vervullen. Het draagvlak voor confessioneel onderwijs neemt af nu sommige islamitische en reformatorische scholen mensenrechten willen blijven schenden. Daarom is het belangrijk dat de grondwettelijke basisfunctie die het openbaar onderwijs heeft ook in onze belangenbehartiging een belangrijke rol blijft spelen. Ook moeten misverstanden worden weggenomen als zou het openbaar onderwijs geen aandacht mogen besteden aan geestelijke stromingen. Ook de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs moeten in openbare scholen meer zichtbaar worden. Het CBOO doet daarom op ons landelijke netwerk een beroep tot voorzetting van onze belangrijke taak tot samenwerking tussen alle geledingen in een openbaar onderwijs op menselijke maat!

Prof. Dr. R.A.P. Tielman/voorzitter CBOO
 AVMO Congres 2009

Het CBOO wil uitdrukkelijk herkenbaar OPENBAAR ONDERWIJS! Daarover geen misverstand!

Vandaar dat het op woensdag 4 november 2009 meewerkt aan het jaarlijks AVMO Congres, dat in 2009 als onderwerp heeft:
“De Vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs”.
Plaats : Utrecht - locatie Beatrixgebouw Jaarbeurs. Aanvang 14.00 uur.
Medewerking als spreker is reeds toegezegd door Mr. Drs. F.H.J.G.Brekelmans.,adviseur van de AOb en bestuurslid van de Nederlands Vereniging voor Onderwijsrecht

Meer informatie in AVMO Nieuwsbrief 33, die in de loop van september over dit onderwerp verschijnt.
 MET LEF EEN COHESIEVE SCHOOL ONTWIKKELEN


Burgerschap, sociale cohesie en levensbeschouwing zijn de kernwoorden uit een driejarig RAAK project waarin drie schoolbesturen voor het openbaar primair onderwijs (OPOA / Almelo, Primato / Hengelo en Consent / Enschede) samengewerkt hebben met de Hogeschool Edith Stein / Onderwijs Centrum Twente te Hengelo.
Tijdens dit project is er door studenten van de Hogeschool, samen met twee docenten en een lector, onderzoek gedaan naar de effecten van ‘Sociale Cohesie’ in openbare basisscholen.
Dit is op een narratieve manier in de vorm van een leergeschiedenis uitgevoerd. De leergeschiedenis is een vorm van kwalitatief onderzoek, waarbij gegevens volgens een specifieke strategie worden verzameld en verwerkt via het met elkaar verbinden van verschillende concepten.
In dit geval richt het onderzoek zich op de wijze waarop mensen vanuit hun situatie en perspectief de verandering vanuit het project ‘de Sociaal Cohesieve school’ binnen hun school verklaren en beredeneren. Het gaat daarbij om de individuele en subjectieve interpretatie van de situaties waarin leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiders zich bevinden en bevonden. Deze respondenten geven samen feedback op de kwaliteit van de leer- en veranderingsprocessen die tijdens het project in de scholen hebben plaats gevonden. De opbrengst van dit onderzoek biedt ook een reflectie op de projectactiviteiten.

Op 26 augustus j.l. is dit onderzoek in boekvorm aangeboden aan de besturen van de bij het project betrokken basisscholen (de Bonkelaar / OPOA; de Europaschool / Primato; het Stroink, de LaRes en de Prinsenschool / Consent). Daarnaast hebben alle aanwezigen (studentonderzoekers, leerkrachten en andere geïnteresseerden) een exemplaar ontvangen en is er – onder leiding van de beide docent-projectleiders – een verkennende discussie gevoerd aan de hand van een vijftal aanbevelingen die als conclusie zijn geformuleerd.
De resultaten van het onderzoek zowel als van de discussies zijn zeer interessant voor alle openbare basisscholen in het licht van teamontwikkeling en schoolontwikkeling. Ook voor opleidingen tot leerkracht openbaar basisonderwijs geeft het handvatten voor curriculumontwikkeling.

Het boekje zowel als de powerpoint met aanbevelingen en conclusies zijn te verkrijgen via de Hogeschool Edith Stein / OCT via:

Janine van de Linde linde@edith.nl

of
Sabine Pikkemaat pikkemaat@edith.nl


Voor meer informatie over het onderzoek of het pdf bestand "Met lef een cohesieve school ontwikkelen" kunt u een e-mail sturen aan genoemde mailadressen.
 Humanistisch vormingsonderwijs kampt met tekort aan leerkrachten!
Voor meer informatie kunt u aanklikken:
http://www.human.nl/?pg=nws&nwsid=3411

 VOORAANKONDIGING

HET EUROPEES PLATFORM NODIGT U UIT VOOR DE CONFERENTIE
‘Internationale leerroutes: onderwijs van wereldklasse!’

VRIJDAG 13 NOVEMBER 2009 - ORPHEUS APELDOORN


Internationale leerroutes: onderwijs van wereldklasse!
Internationaliseren vergroot de wereld en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is internationalisering een sterk profileringsinstrument voor een school. Maar hoe zorg je ervoor dat de verschillende internationaliseringactiviteiten op school een structurele plaats in het curriculum krijgen? Internationale leerroutes bieden scholen die mogelijkheid.

In internationale leerroutes spelen moderne vreemde talen en Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) een essentiële rol. Ook geven die leerroutes de mogelijkheid om onderwijsprogramma's in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs op elkaar af te stemmen. Leerlingen worden zo van het begin tot het einde van hun opleiding optimaal voorbereid op een internationale leer-, woon- en werkomgeving: onderwijs van wereldklasse!

Doelgroepen
1 Vmbo, havo en vwo
Voor met name schoolleiders, coördinatoren internationalisering en docenten die interesse hebben om internationalisering een structurele plaats in hun onderwijs te geven of hun kennis over internationale leerroutes willen verbreden.
2 Lerarenopleidingen
Voor vertegenwoordigers van lerarenopleidingen die aankomende docenten willen voorbereiden op het lesgeven op internationaliserende scholen voor voortgezet onderwijs, of zittende docenten hierin willen nascholen.
3 Basisscholen
Voor schoolleiders van basisscholen die hun leerlingen, in het kader van de doorlopende leerlijn, willen voorbereiden op internationale activiteiten in het voortgezet onderwijs.
4 Hoger onderwijs
Voor studentendecanen, coördinatoren internationalisering en andere geïnteresseerden uit het hoger onderwijs die, in het kader van de doorlopende leerlijn, kennis willen nemen van internationalisering en de internationale leerroutes in het voortgezet onderwijs.

Programma
Tijdens de conferentie wordt ingegaan op twee belangrijke internationale leerwegen: tweetalig onderwijs (tto, in Nederland ruim honderd scholen) en Europa als leeromgeving op scholen (Elos, in Nederland ruim dertig scholen). Daarnaast worden in negen workshops verschillende aspecten van internationalisering in het voortgezet onderwijs onder de aandacht gebracht, waaronder:
- de aansluiting met zowel het basisonderwijs als het vervolgonderwijs;
- de structurele aandacht voor moderne vreemde talen;
- en Europese en Internationale Oriëntatie (EIO).

Programma onder voorbehoud
10.00-10.30 uur Registratie en koffieontvangst
10.30-10.35 uur Welkomstwoord de heer J. Divis, directeur Europees Platform
10.35-10.50 uur Opening conferentie (spreker nog in aanvraag)
10.50-11.00 uur Inleiding thema en keynote spreker door de heer prof. dr. J.A. Bruijn, hoogleraar LUMC, Leiden en voorzitter Programmaraad Europees Platform
11.00-11.45 uur Mevrouw prof. dr. M.C. van der Wende - hoogleraar VU Amsterdam en Dean Amsterdam University College
11.45-12.00 uur Afsluiting plenaire gedeelte door:
- de heer drs. M. Stoker, voorzitter centrale directie van het Stedelijk College te
Eindhoven en voorzitter netwerk tto-scholen en
- de heer P. Thönissen, voorzitter centrale directie van het Charlemagne College in
Landgraaf en voorzitter Elos-netwerk
12.00-13.00 uur Lunch en informatiemarkt
13.00-14.00 uur Workshopronde 1 in workshopzalen
14.00-15.00 uur Workshopronde 2 in workshopzalen
15.15-16.00 uur Theatrale afsluiting: Boom Chicago
16.00-17.00 uur Netwerkborrel

Kosten
€ 90,- (inclusief btw) per deelnemer, inclusief lunch

Aanmelden
Via het bijvoegde aanmeldingsformulier bij de uitnodiging die u eind september ontvangt of via het aanmeldingsformulier dat u eind september op de website kunt vinden onder agenda. Zie hiervoor: http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?2248


Contact
Heeft u vragen over de conferentie? Neem dan contact op met Simone Spakman, per telefoon: 023 553 11 50 of per e-mail: spakman@epf.nl