START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 39

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Een gemiste kans?

Op 8 en 9 september jl. vergaderde de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel Goed Bestuur in het onderwijs. Commentaren op het feit gaan in 2 richtingen.
In de eerste plaats is er vanuit met name confessionele onderwijsbestuurlijke kring het geluid te horen, dat een Wetsvoorstel dat ingrijpen van de overheid op het terrein van de zelfstandige onderwijsbesturen nog verder regelt dan nu het geval is, overbodig is. Er wordt bij gezegd, dat met een een dergelijk overheidsoptreden ook de grens wordt opgezocht van wat m.b.t. de vrijheid van onderwijs is geregeld tijdens de Onderwijspacificatie van 1917. Het Onderwijsblad nr. 14 van de AOb legt op blz. 6 onderaan een ander accent. Onder het kopje Sluiting slechte school wordt mogelijk worden wat details gegeven over de vraag hoe een paar Kamerleden en Staatssecretaris S. Dijksma bijvoorbeeld aankijken tegen de termijn alvorens een kwalitatief zwakke school mag worden gesloten en welke criteria daarbij in het geding zijn. Het roept vragen op, waarom het AOb Onderwijsblad geen aandacht besteedt aan een voor de AOb leden minstens zo belangrijke vraag, nl. of de regelingen m.b.t. bestuur en toezicht van schoolbesturen, zoals die in het Wetsvoorstel staan verwoord een uitgemaakte zaak zijn of niet. Het CBOO heeft er in de bestuursvergadering van juni jl. uitvoerig over gesproken. De vraag is nl. of Bestuur en Toezicht, zoals die bij verzelfstandige besturen in het Wetsvoorstel zijn geregeld ook van toepassing moet zijn op het openbaar onderwijs. CBOO lidorganisatie AOb/AVMO heeft er een nota over geschreven , waarvan de kern is dat moet worden onderzocht of een “openbare vereniging”, waar personeel van de scholen deel van uitmaakt haalbaar is. Wie AVMO Nieuwsbrief 33 leest constateert, dat de Tweede Kamerleden, die bij de behandeling van het Wetsvoorstel en een week daarvoor bij het debat over de stand van zaken in het openbaar primair onderwijs betrokken waren wel in deze mogelijkheid zijn geïnteresseerd en met de Staatssecretaris van mening zijn, dat een onderzoek naar de mogelijkheid van een “vereniging”, die personeel in het openbaar onderwijs weer “mede- eigenaar”van het onderwijs maakt de moeite waard is. Het CBOO ondersteunt die visie en verleent dan ook medewerking aan het AVMO Congres 2009, waarin dit thema centraal staat. Het is verheugend, dat een aantal Kamerleden medewerking heeft toegezegd.
Zie verder: http://www.aob.nl/doc/AVMOnieuwsbrief33_11sept2009.pdf

 Bijeenkomsten Innovatie Impuls Onderwijs.

Uit SBO Nieuwsbrief Jaargang 3 nummer 8
Ruimte en ondersteuning voor scholen die innovatief organiseren!
Het primair en voortgezet onderwijs staat voor een grote uitdaging: hoe handhaven we de kwaliteit en zorgen we dat de werkdruk niet toeneemt wanneer een groot aantal leraren als gevolg van de vergrijzing het onderwijs verlaat?
Meer op http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/index.php?id=3822
 


Doe mee met de MOVISIE Diversiteitsprijs 2009!
Thema 'Seksuele diversiteit... Hoe anders mag je zijn?'

Movisie nodigt u uit om mee te dingen naar de MOVISIE Diversiteitsprijs 2009. Deze prijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het thema van 2009 is 'Seksuele diversiteit... Hoe anders mag je zijn?'
Voor meer informatie of aanmelding http://a.1y.nl/s/v.php?eHp3VzNNKzA2UCVtYE4lOVkyQGBDSnN8ew