START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 40

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 


40 jaar HVO in het openbaar onderwijs.

Op maandag 21 september is met een studiedag Zin in Kunst voor vakdocenten HVO en belangstellenden gevierd dat 40 jaar geleden voor het eerst op enkele openbare basisscholen ouders konden kiezen voor humanistisch levensbeschouwelijk onderwijs in plaats van godsdienstonderwijs (GVO). Dit jubileum valt samen met rijksbekostiging van dit vormingsonderwijs met ingang van het schooljaar 2009-2010. De verwachting is dat in de nabije toekomst hierdoor meer HVO kan worden aangeboden. De vraag naar HVO is beduidend groter dan het aanbod. Om hierin te kunnen voorzien, zijn meer vakdocenten nodig dan nu beschikbaar is. Het aantal deelnemers aan de deeltijdopleiding is al behoorlijk gegroeid in vergelijking met het vorige jaar. Voor groepsleraren basisonderwijs die ook vakdocent HVO willen worden, start een verkorte opleiding in januari 2010.

Als voorwoord in het jubileumboekje schreef Nico Stuij, directeur Stichting HVO:

‘Voorbij de kaders… is de titel van een van de workshops en een inspirerend boek. Hij doet mij denken aan Geen grenzen aan mensen…van Hivos, de humanistische zusterorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Niet voor niets ondersteunt Hivos kunstenaars in vele ontwikkelingslanden. Voor ontwikkeling is zelfbewustzijn, verbeelding en moed nodig. Dat vormt het vertrekpunt van humanistisch levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Humanisme is een ideaal dat mensen uitnodigt individueel en sociaal te groeien en zichzelf te overstijgen in tal van opzichten. Voorbij de grenzen die uitsluiten en ontmenselijken. Voorbij de grenzen die mensen zelf aanleggen door vastgeroeste gewoonten en belemmerende overtuigingen. Voorbij angst en vrees voor de onbekende ander. Voorbij de oppervlakkige oordelen en vooroordelen.

Vakdocenten HVO geven het ideaal van humanisme door aan hun leerlingen. Wat zij met hun vakmanschap overdragen is te typeren als sociale levenskunde Zij werken in een humanistische vrijplaats in de openbare school. Een vrijplaats waar verbeelding vrij spel heeft. Stichting HVO is ook zelf een vrijplaats waar voorbij de kaders gedacht en gewerkt wordt en zal blijven worden.

Alle betrokkenen en belangstellenden wens ik op deze plaats duurzame verbeeldingskracht toe en de moed daarmee het leven zin en vorm te geven.’
 


Amsterdamse school trekt zelf stekker eruit.
Deze foute titel staat boven een bericht, dat ontleend is aan nu.nl
Bij even verder lezen blijkt dat het een overkoepelend schoolbestuur is, dat die beslissing neemt en niet de school zelf. Overigens roept het bericht wel de nodige vragen op:

  1. Hoe is het mogelijk, dat de school jaren slecht kan presteren zonder dat een schoolbestuur meer doet dan schuiven met personeel?

  2. Wat zijn de gevolgen voor de buurt als een schoolbestuur van een openbare basisschool, die publiek geld beheert en mag besteden besluit om die openbare school te sluiten? Is dat een van overheidswege genomen besluit?

  3. Wie is de bron van de volgende uitspraak: Volgens de Inspectie van het Onderwijs komt het zelden voor dat een bestuur zelf besluit een school te sluiten omdat het onderwijs niet goed is. Meestal wordt er in dat geval gekozen voor een fusie met een andere onderwijsinstelling. Scholen gaan meestal alleen uit zichzelf dicht als er bijvoorbeeld sprake is van een tekort aan leerlingen.

  4. Is een fusie met een andere onderwijsinstelling de remedie voor een kwaliteitsprobleem?

Het zijn allemaal vragen die heel goed passen in de “Goed Bestuur”discussie tijdens het AVMO Congres op 4 november a.s.

Voor het nu.nl bericht kunt u aanklikken: http://www.nu.nl/algemeen/2091411/amsterdamse-school-trekt-zelf-stekker-eruit.html

 AVMO Congres 2009 krijgt steeds meer vorm en inhoud.
Het Congres van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO, waaraan het CBOO ook dit jaar weer logistiek bijdraagt is nu in de steigers gezet. TK leden van PvdA, CDA en SP hebben toegezegd inhoudelijk te zullen bijdragen. Helaas is Alexander Pechtold van D 66 wegens gewichtige zaken elders verhinderd te komen. Met de VVD vindt nog afstemmingsoverleg plaats. VOS/ABB secretaris R. van der Veen heeft meteen spontaan zijn medewerking toegezegd. Ook zijn komst en bijdrage zijn zeer interessant, omdat daarmee duidelijk wordt in hoeverre er een “werkgever – werknemer” tegenstelling in het openbaar onderwijs bestaat en in hoeverre de VOS/ABB bereid is mee te denken over de “vereniging” in het openbaar onderwijs, waarvan ook onderwijspersoneel lid kan zijn. Enige jaren geleden heeft de VOS/ABB zelf het idee van de vereniging bestudeerd, dit n.a.v. een artikel van NVOR voorzitter prof. Mr. Dr. D .Mentink (NVOR = Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht)
In dat artikel geeft Mentink ondermeer aan, dat Grondwetsartikel 23 ook voor het openbaar onderwijs de vereniging als bestuursvorm niets in de weg legt. AOb bestuursadviseur Mr. Drs. F. Brekelmans – ook NVOR bestuurslid – zal dat aspect als inleider ook zeker onder de loep nemen. Cruciaal is of er bij de Tweede Kamer de politieke wil is om die mogelijkheid te bestuderen. Staatssecretaris S. Dijksma heeft op 2 september jl in de Vaste Kamercommissie Onderwijs namens Min OC&W de toezegging gedaan de mogelijkheid daartoe te bestuderen en er bij AOb/AVMO op terug te komen.
Het is van groot belang, dat vanuit alle geledingen van het openbaar onderwijs vertegenwoordigers in groten getale naar dit AVMO Congres komen, omdat daar duidelijk wordt hoe de politieke vlag er wat betreft de kansen voor een vereniging voor openbaar onderwijs bij hangt.
Meer informatie kunt u lezen in AVMO Nieuwsbrief 33 (http://www.aob.nl/doc/AVMOnieuwsbrief33.pdf). Daarin staat ook hoe u zich kunt aanmelden.