START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 42

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 


CBOO Bestuurscommissie visitaties bijeen.

Deze CBOO bestuurscommissie heeft voor het schooljaar 2009 – 2010 de lijnen uitgezet. Als grote klus is er in ieder geval de visitatie van 33 openbare basisscholen van de Stichting Consent te Enschede, een project, dat zal worden gespreid over 3 jaren. Daarnaast zit een aantal visitatie aanvragen in de pijplijn. Het enthousiasme voor de visitaties is groot. Ook in het VO zijn er openbare scholen inmiddels in voor een CBOO visitatie openbare identiteit. Dat neemt niet weg, dat ook nieuwe aanmeldingen uit het openbaar VO zeer welkom zijn . Met name uit MR-en kan daartoe het initiatief worden genomen. De verhouding PO/VO is niet in evenwicht. Tot nu toe melden zich meer openbare PO – dan VO scholen voor visitatie aan De uitvoering van visitatie blijkt in de praktijk soms een taaie materie te zijn. Dat komt, omdat de besluitvorming in de schoolorganisatie over een groot aantal schijven loopt – wel democratisch, maar ook tijdrovend. De opgeleide CBOO visitatoren ontvangen spoedig een brief, waarin zij uitvoerig over de stand van zaken worden ingelicht. M.b.t. het visitatieoverleg voert het DB van het CBOO binnenkort overleg met vertegenwoordigers van een aantal PABO’s. Daarover binnenkort meer in een CBOO weekbericht.
 


Persbericht van HVO
Training Spirit in de School.

Op woensdag 11 november a.s. van 15.00-17.00 uur vindt in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de training Spirit in de School. Deze training is gericht op basisscholen en biedt handvatten om de visie van een school op een inspirerende manier te koppelen aan het dagelijks werk van leraren. Bewustwording van waarden, kwaliteiten, overtuigingen, drijfveren, identiteit en de koppeling naar de praktijk komen hierin aan bod. Een schoolteam dat met elkaar de waarden en de visie van de school uitdraagt, creëert een krachtige schoolcultuur.

Het traject voor basisscholen is een samenwerking van HVO en APS. HVO vanuit zijn expertise in waarden- en identiteitsontwikkeling, APS vanuit zijn expertise in schoolontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op http://www.hvo.nl/HVO/news/Voorlichtingsbijeenkomst+training+Spirit+in+de+school.htm

 


 

Najaarsconferenties Europees Platform
Conferentie ‘Internationalisering werkt’
3 november 2009 – Conferentiecentrum Engels, Rotterdam

Het Nationaal Agentschap van het Europese programma Een Leven Lang Leren (LLP) organiseert dit najaar een grote landelijke conferentie in het kader van een Leven Lang Leren. Deze conferentie is gericht op alle onderwijssectoren en alle subprogramma’s van LLP: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci en Grundtvig.

Wilt u weten waarom volgens de Europese Commissie het gehele onderwijs onder te brengen is in één programma? Bent u benieuwd in hoeverre de raakvlakken van de verschillende subsidieprogramma’s voor u van nut kunnen zijn bij het opzetten van projecten, het vormgeven van uw instellingsbeleid of het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden?

Op 3 november a.s. krijgt u antwoord op deze vragen. Daarnaast kunt u praktische presentaties en workshops verwachten over programmaonderdelen die direct van toepassing zijn op het werk aan een onderwijsinstelling.

Programmaboekje:
Via de volgende link vindt u het programmaboekje en de link naar het aanmeldingsformulier: www.postdigital.nl/internationalisering/programma.pdfRegistratie en kosten:
Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Agentschap, www.na-lll.nl.  Hier kunt u zich ook inschrijven voor de conferentie. De kosten voor deelname bedragen vijftig euro, inclusief consumpties en catering.
 Conferentie internationale leerroutes: onderwijs van wereldklasse!
Vrijdag 13 november 2009 – Orpheus, Apeldoorn

Internationaliseren vergroot de wereld en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is internationaliseren een sterk profileringinstrument voor een school. Maar hoe zorg je ervoor dat de verschillende internationaliseringactiviteiten op school een structurele plaats in het curriculum krijgen? Internationale leerroutes bieden scholen die mogelijkheid.

In internationale leerroutes spelen moderne vreemde talen en Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) een essentiële rol. Ook geven die leerroutes de mogelijkheid om onderwijsprogramma's in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs op elkaar af te stemmen. Leerlingen worden zo van het begin tot het einde van hun opleiding optimaal voorbereid op een internationale leer-, woon- en werkomgeving: onderwijs van wereldklasse!

Voor wie:

1 Vmbo, havo en vwo
Voor met name schoolleiders, coördinatoren internationalisering en docenten die interesse hebben om internationalisering een structurele plaats in hun onderwijs te geven of hun kennis over internationale leerroutes willen verbreden.

2 Lerarenopleidingen
Voor vertegenwoordigers van lerarenopleidingen die aankomende docenten willen voorbereiden op het lesgeven op internationaliserende scholen voor voortgezet onderwijs, of zittende docenten hierin willen nascholen.

3 Basisscholen
Voor schoolleiders van basisscholen die hun leerlingen, in het kader van de doorlopende leerlijn, willen voorbereiden op internationale activiteiten in het voortgezet onderwijs.

4 Hoger onderwijs
Voor studentendecanen, coördinatoren internationalisering en andere geïnteresseerden uit het hoger onderwijs die, in het kader van de doorlopende leerlijn, kennis willen nemen van internationalisering en de internationale leerroutes in het voortgezet onderwijs.

Programma
Tijdens de conferentie wordt ingegaan op twee belangrijke internationale leerwegen: tweetalig onderwijs (tto, in Nederland ruim honderd scholen) en Europa als leeromgeving op scholen (Elos, in Nederland ruim dertig scholen). Daarnaast worden in negen workshops verschillende aspecten van internationalisering in het voortgezet onderwijs onder de aandacht gebracht, waaronder:
• de aansluiting met zowel het basisonderwijs als het vervolgonderwijs;
• de structurele aandacht voor moderne vreemde talen;
• en Europese en Internationale Oriëntatie (EIO).

 

10.00-10.30 uur Registratie en koffieontvangst
10.30-10.35 uur Welkomstwoord de heer J. Divis, directeur Europees Platform
10.35-10.50 uur Opening conferentie
10.50-11.00 uur  Inleiding thema door de heer prof. dr. J.A. Bruijn, hoogleraar LUMC, Leiden
en voorzitter Programmaraad Europees Platform
11.00-11.45 uur Mevrouw prof. dr. M.C. van der Wende – hoogleraar VU Amsterdam en
Dean University College Amsterdam
11.45-12.00 uur Afsluiting plenaire gedeelte door:
  • de heer drs. M. Stoker, voorzitter centrale directie van het Stedelijk College te Eindhoven en voorzitter netwerk tto-scholen en
  • de heer P. Thönissen, voorzitter centrale directie van het Charlemagne College in Landgraaf en voorzitter Elos-netwerk
12.00-14.45 uur Lunch en informatiemarkt
12.45-13.45 uur Workshopronde 1
14.00-15.00 uur Workshopronde 2
15.15-16.00 uur Theatrale afsluiting: Boom Chicago
16.00-17.00 uur Netwerkborrel

 

Kosten
€ 90,- (inclusief btw) per deelnemer, inclusief lunch

JA, ik kom naar de conferentie
Meld u dan aan via het aanmeldformulier.Mededeling.
Wegens de herfstvakantie verschijnen er in de weken 43 en 44 geen CBOO weekberichten.
Het DB van het CBOO wenst u een prettige welverdiende herfstvakantie met mooi weer toe!