START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 46

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 CBOO blijft wegen voor samenwerking zoeken.
In de op 10 november jl. gehouden bestuursvergadering van het CBOO is gesproken over ondermeer de volgende zaken;

  1. Hoe kan tussen de organisaties voor het openbaar onderwijs sprake van samenwerking zijn? Turbulentie is er in die kring momenteel meer dan genoeg. Lidorganisatie AOb/AVMO enerzijds en VOS/ABB anderzijds staan in de kwestie “de vereniging als bestuursvorm” lijnrecht tegenover elkaar. Omdat deze organisaties ieder een geleding in het openbaar onderwijs vertegenwoordigen en het CBOO daarentegen in het bestuur mensen uit alle geledingen heeft ligt het voor de hand, dat het CBOO het voortouw neemt om de samenwerkingskar weer vlot te trekken. Afgesproken is, dat CBOO voorzitter Rob Tielman daarbij persoonlijk de regie in handen neemt.

  2. Visitaties aan PABO’s. Ook in deze kwestie is er een wereld te winnen. In de eerste plaats blijkt niet altijd duidelijk te zijn, dat het CBOO geen enkel bezwaar heeft tegen het uitreiken van diploma’s openbaar onderwijs. Dat hoort bij het accreditatietraject, dat de VOO op het punt het punt van ontwikkeling openbare identiteit met een aantal PABO’s heeft afgesproken en waarvoor een diploma openbaar onderwijs kan worden verworven. Iets anders is visitatie zoals het CBOO in het primair- en voortgezet onderwijs en op PABO’s uitvoert. Daarbij gaat het om een vrijwillige meting door een externe niet belanghebbende organisatie – in dit geval het CBOO, die niet handelt in opdracht van een bestuur van een onderwijsinstelling, maar dat volkomen onafhankelijk doet aan de hand van duidelijke criteria vanuit de pluriforme invalshoek die het CBOO eigen is. Misverstanden rond het onderscheid accreditatie/visitatie kwamen aan de orde in overleg, dat het CBOO heeft gevoerd met PABO vertegenwoordigers identiteit in Arnhem.

Het is de bedoeling dat in februari 2010 nog eens duidelijk in de kring van PABO vertegenwoordigers door CBOO voorzitter Rob Tielman e.e.a. wordt besproken. Dat kan dan vervolgens leiden tot nieuwe CBOO visitaties aan PABO’s. Dit past geheel in de afspraken, die het CBOO ruim een half jaar geleden met ondermeer de VOO heeft gemaakt in overleg te Almere.
 VOS/ABB over het AVMO Congres 2009.
In AVMO Nieuwsbrief 35 en het eerstvolgende nummer van het Onderwijsblad van de AOb wordt uitvoerig aandacht aan het AVMO Congres 2009 besteed. De VOS/ABB, die naar het Congres als spreker secretaris R. van der Veen afvaardigde, is daarin al voor gegaan. Voor een sfeertekening vanuit VOS/ABB perceptie zie: http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14727/14
 PABO Arnhem is “Dialoogpabo” (ontleend aan brochure identiteit openbaar onderwijs).
Hiermee wordt bedoeld dat deze PABO de studenten een dialogische houding aan wil leren, onder andere met betrekking tot levensbeschouwelijke pluriformiteit. Studenten leren nadrukkelijk om een eigen identiteit te ontwikkelen en deze identiteit in dialoog te brengen met anderen, binnen en buiten de leeromgeving van de pabo. Open staan voor de mening of identiteit van de ander en de bereidheid om van die ander te willen leren of, door de ontmoeting met de ander, de eigen identiteit aan te scherpen, is hierbij de basishouding.
Meer informatie en contact

Voor vragen over dit nascholingsaanbod kunt u contact opnemen met Kitty de Laat of Arris Lueks, docenten levensbeschouwelijke vorming

T: 026 – 369 16 48
E: Kitty.deLaat@han.nl

E: Arris.Lueks@han.nl

 VOS/ABB laat onderzoek doen naar regioverschillen openbare identiteit.
Masterstudent Onderwijskunde Marleen Lammers van de Radboud Universiteit Nijmegen doet voor haar stage bij VOS/ABB onderzoek naar regionale verschillen wat betreft de identiteit van het openbaar onderwijs.
Lammers vraagt zich voor haar masteronderzoek af of er wel één openbare identiteit bestaat. 'Het onderwijs is namelijk op veel manieren verbonden met de samenleving. De overheid, de arbeidsmarkt en de heersende waarden en normen in de maatschappij hebben allemaal invloed op het onderwijs. De identiteit van een school blijkt hoofdzakelijk te worden bepaald door de context van de school. De samenstelling van de leerlingenpopulatie zou bijvoorbeeld invloed hebben op het karakter van de school', aldus Lammers.

Voor meer informatie zie: http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/14719/18/