START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 48

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Accenten in het openbaar onderwijs.
Aan het einde van een kalenderjaar is er met name in de maanden oktober en november een verheviging van activiteiten van organisaties , waarneembaar. Congressen zijn voor veel organisaties dan een geschikt middel om het eigen gedachtegoed uit te dragen. Dat is ook het geval bij organisaties in het openbaar onderwijs. Over het Congres van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO hebt u e.e.a. kunnen lezen in het AOb Onderwijsblad nr. 18 op blz. 52 en in AVMO Nieuwsbrief 35: http://www.aob.nl/doc/AVMOnieuwsbrief35.pdf


De VOO hield op woensdag 091118 een Congres, waarbij het accent niet lag op zeggenschap in het openbaar onderwijs, maar alles uit de kast werd gehaald om het duaal stelsel in het onderwijs als achterhaald over het voetlicht te brengen: http://www.voo.nl/Nieuws/Symposium_over_SCHOOL_leidt_tot_felle_discussie


De VOS/ABB geeft op de eigen website ruim baan voor de visie van Bestuursvoorzitter van Openbare Scholengemeenschap Slingelland/Levant in Harderwijk, die een eigen visie heeft op het spanningsveld Bestuur/management versus onderwijspersoneel en daar eigen oplossingen voor zoekt:
http://www.vosabb.nl/openbaar-onderwijs/item/artikel/14740/85/


Kortom, het is bijna zeker, dat in 2010 voornoemde zaken, die door voornoemde geledingenorganisaties naar voren zijn gebracht in bespreking komen. Het CBOO acht het wenselijk, dat dit gedachtegoed niet alleen naar derden wordt uitgedragen, maar dat de communicatie daarover ook onderling in de wereld van het openbaar onderwijs plaatsvindt. CBOO voorzitter Rob Tielman heeft van zijn bestuur op 091110 jl. het mandaat gekregen initiatieven te ontplooien, die leiden tot meer overleg en samenwerking in het openbaar onderwijs. Als onafhankelijke netwerkorganisatie voor het openbaar onderwijs kan het CBOO daartoe een rol vervullen.

 Europass, verruiming van werkgelegenheid in Europa (ontleend aan Internationaliseren in onderwijs – IO, magazine Europees Platform)
Europass is een toegankelijk hulpmiddel bij leren en werken in Europa.


Klik hier voor meer informatie.


 Godsdienstles openbare school geweldige kans.
Onder deze titel schenkt het Reformatorisch Dagblad van woensdag 23 november 2009 in een uitvoerig artikel aandacht aan de kansen die de nieuwe wettelijke regeling voor GVO/HVO biedt. Voor wie er kansen zijn en wie de inrichting van GVO vorm geven geeft onderstaande tekst helder aan aan.

Waardevolle aanvulling of lastig extraatje.
Openbare basisscholen kijken verschillend aan tegen het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs dat ze moeten aanbieden. Bezwaren tegen een te laag niveau kunnen ze niet meer hebben: honderden docenten worden momenteel bijgeschoold om aan de kwaliteitseisen van de overheid te voldoen.
 

Voorzitter ds. L. Bal en secretaris dr. G. van der Hoek van de Stichting Protestants Christelijk Godsdienstig Vormings Onderwijs (PC GVO) zien terug op een hectisch jaar. „We hebben 424 docenten in dienst genomen, die in totaal in 1800 groepen lesgeven. We moesten registreren wie er lesgeven, welke bekwaamheden ze reeds hebben en welke bijscholing er eventueel nodig is. Er werd een cao afgesloten, we hebben regelingen voor pensioenen en arbo-¬zaken opgesteld en in augustus hebben we de eerste salarissen uitbetaald. Nu werken we volop aan het scholingsaanbod. Dat alles moest in korte tijd met weinig mankracht gebeuren: op het algemeen dienstencentrum werkt één persoon en bij PC GVO ook één, bijgestaan door enkele parttimers.”
 

De metamorfose die het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GHVO) in korte tijd ondergaat, is het gevolg van ingrijpen door de Tweede Kamer. Het parlement dwong staatssecretaris Dijksma eind vorig jaar 10 miljoen euro per jaar voor deze vorming beschikbaar te stellen.
 

Tot voor kort was er geen regelgeving voor de beloning van de docenten en geen toezicht op de kwaliteit van de lessen. „Met name dat laatste vindt de overheid belangrijk, omdat dit vormingsonderwijs wil bijdragen aan de integratie in de samenleving”, zegt Van der Hoek. „De Kamer wilde in beeld krijgen wat er gedoceerd wordt en door wie. De overheid wil zo ook voorkomen dat onopgeleide imams dit onderwijs geven, wellicht zelfs in een buitenlandse taal.”
 

Evenwichtig
Sinds de 19e eeuw hebben ouders het recht op hun openbare school godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kinderen te verlangen. Sommige scholen zien GHVO –niet te verwarren met het verplichte vak geestelijke stromingen, dat de leerkracht zelf geeft– vooral als een lastig extraatje, zeggen de beide bestuursleden. „Ze moeten ruimte, warmte en licht beschikbaar stellen. Wij streven ernaar dat scholen goed gastheer zijn: volledige informatie over deze lessen in de schoolgids verstrekken en op een eerlijke manier de belangstelling peilen. Daar moeten we wel eens flink over praten.”
 

De discussie over godsdienstonderwijs op openbare scholen laaide in juni 2008 op na een pleidooi van voorzitter Marcouch (PvdA) van de stadsdeelraad in Amsterdam-Slotervaart. Hij betoogde dat openbare scholen veel meer ruimte moeten bieden aan religie, en dan vooral aan de islam.
 

Na Kamervragen van de SP en GroenLinks stelden minister Vogelaar voor Integratie en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs dat op 56 procent van de openbare basisscholen godsdienstonderwijs werd gegeven. Het ging om 4300 groepen. In slechts 4,3 procent van de gevallen betrof het islamitische lessen. Het onderwijs wordt verzorgd door mensen van buiten de school. Omdat er geen leerkrachten van de basisscholen bij betrokken zijn, is de neutraliteit van het openbaar onderwijs volgens de bewindslieden gewaarborgd.
„Ouders kiezen soms bewust voor een openbare school om hun kinderen te leren in een multiculturele en multireligieuze samenleving te staan, maar willen tegelijk dat ze over een van de tradities meer leren”, zegt ds. Bal, PKN-predikant in het Betuwse Zoelen. „Daarom is er zo veel vraag naar godsdienstig vormingsonderwijs. Soms hebben de ouders weinig keus: als er in de wijde omgeving geen bijzondere school is, sturen ze hun kind naar een openbare school. Het GVO moet dan het ontbreken van Bijbellessen ondervangen.”
 

Subsidie
De lessen werden jarenlang door kerken of uit subsidies van gemeentebesturen betaald. Op die subsidies werd de afgelopen jaren sterk bezuinigd. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waarin 22 kerkverbanden samenwerken, stelde in 2007 dan ook de commissie CIO-Onderwijs in, die moest streven naar landelijke subsidiëring van de lessen. CDA, PvdA, CU en SGP peuterden daarvoor in dat jaar al 2,7 miljoen euro los.
 

In november 2008 pleitten deze vier fracties ervoor het GHVO structureel te financieren: 10 miljoen euro per jaar. Staatssecretaris Dijksma wilde het geld anders besteden, maar moest voor de Kamermeerderheid zwichten.
 

Nu de rijksoverheid het GHVO betaalt, moest er voor 1 augustus 2009 één centrale organisatie komen waarmee het ministerie onderhandelt over de financiën en over het toezicht op de kwaliteit van de lessen. Daarom is dit jaar een algemeen dienstencentrum opgericht voor protestanten, rooms-katholieken, humanisten, moslims, hindoes en joden. Die laatste groep is inmiddels afgehaakt, omdat er op de openbare scholen nauwelijks vraag is naar joods onderwijs.
 

De leden van de commissie CIO-O richtten de Stichting Protestants Christelijk Godsdienstig Vormings Onderwijs (PC GVO) op. Omdat alles binnen enkele maanden rond moest zijn, deden zij dit op persoonlijke titel, na overleg hierover met hun kerk. Bezien wordt of naast het CIO-lidmaatschap van de kerken nog een aparte relatie met deze stichting moet worden uitgewerkt.
 

De bestuurszetels zijn verdeeld zoals in het moderamen van het CIO zelf: drie zetels voor de PKN, één voor de vrijzinnigen en de Remonstrantse Broederschap en één voor de ‘orthodoxe’ kerken (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeenten en Christelijke Gereformeerde Kerken). Die laatste post wordt bezet door dr. G. van der Hoek, die tot de Gereformeerde Gemeenten behoort. „Iedere kerk neemt deel met behoud van identiteit en zelfstandigheid”, zegt hij. „Concreet betekent dit dat docenten lid moeten zijn en steun hebben van de kerk die ze vertegenwoordigen en de boodschap brengen op een wijze die voor die kerk herkenbaar is.”
 

Idealisme
„De kracht van de protestantse lessen GVO is dat ze worden gegeven op initiatief van plaatselijke kerken of het Interkerkelijk Overleg Scholen (IKOS)
(lidorganisatie van het CBOO - MH) of door persoonlijke contacten van schooldirecteuren met docenten”, zeggen de beide bestuursleden. „Dit onderwijs vormt vaak de brug tussen de kerken en de openbare scholen. Die band moet vooral in stand blijven. Wij zorgen alleen voor salarisbetaling, scholing en verantwoording van de kwaliteitseisen. Dat laatste betekent dat de docenten op hetzelfde niveau moeten functioneren als gewone leerkrachten. Ze moeten dus hbo-geschoold zijn of daarvoor studeren.”
 

Dat betekent een omslag. „De vrijwilligersmentaliteit bepaalde de cultuur: mensen die zich vol gedrevenheid inzetten om kinderen over de Bijbel te vertellen. Sommige docenten willen het zonder vergoeding blijven doen. Dat idealisme en die betrokkenheid moet er vooral blijven. Daarnaast wordt nu echter een minimumniveau geëist. Wie niet wil bijscholen, valt buiten de boot.
 

Veel docenten zijn overigens enthousiast over het nieuwe systeem: ze ontvangen eindelijk erkenning en hebben nu meer gelegenheid tot scholing en onderling contact. Van onze 424 docenten worden er de komende negen maanden 120 op kosten van de overheid bijgeschoold. We hebben daarvoor onder meer contact met Driestar educatief, de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) van de Gereformeerde Gemeenten en de Zwolse hogeschool Windesheim.
Voor een groot aantal docenten blijft het IKOS de begeleiding verzorgen, voor de orthodoxe stromingen doet de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) dat, en voor de groep die tussen deze twee richtingen in zit, regelt de Protestantse Kerk de scholing.”
 

Geweldige kans
Ds. Bal en Van der Hoek zien de nieuwe regelgeving als „een geweldige kans die we van de overheid hebben gekregen. Ons wordt nu niet alleen de mogelijkheid geboden kinderen op de openbare school enige Bijbelkennis mee te geven en een boodschap over te brengen, maar ook om docenten daarvoor de nodige toerusting te geven.”
 

Het godsdienstig vormingsonderwijs verdient een plaats in de voorbede in de kerken, zeggen de beide bestuursleden. „We bereiken hiermee tienduizenden kinderen. Directeuren van openbare scholen zijn soms huiverig voor evangelisatie, maar kinderen krijgen dit onderwijs alleen als de ouders het wensen. Het vraagt van de docenten veel wijsheid om met het uitdragen van de boodschap verstandig om te gaan: tactisch naar de buitenwacht, herkenbaar voor de eigen achterban. Onze nascholing is erop gericht docenten te helpen in dat spanningsveld te werken.
 

Scholen zijn eerder geneigd mee te werken als ze het godsdienstonderwijs als een verrijking ervaren. Laat een docent niet alleen binnenlopen om zijn eigen les te geven, maar ook betrokkenheid tonen in de omgang met het team, in het op christelijke wijze meeleven met lief en leed binnen de schoolgemeenschap.”
 

Einde tekst Reformatorisch Dagblad 091125