START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 5

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Openbare identiteit
Janine van de Linde, docente aan HES/OCT ( PABO) te Hengelo heeft op woensdag 280109 in een identiteitsbijeenkomst van CBOO lidorganisatie AOb/AVMO een voordracht gehouden over de door haar en anderen geschreven methode "Heb ’t lef" in het kader van de identiteitsversterking van het openbaar onderwijs. Het AVMO bestuur vond het thema, waarvoor Janine van de Linde aandacht vroeg zo interessant , dat het de kadervergadering heeft verbreed. Er waren behalve kaderleden ook een aantal andere AVMO – en AOb leden aanwezig, alsmede enige CBOO bestuursleden. Voor informatie over de inhoud van het thema van de voordracht kunt u het 2e onderwerp uit AVMO Nieuwsbrief 27 raadplegen: http://www.aob.nl/doc/Avmonieuwsbrief2713012009.pdf


In het “huishoudelijke” gedeelte van de bijeenkomst kwamen nog 2 zaken aan de orde:

  • Het AVMO Congres 2009, waaraan ook het CBOO zal meewerken en bijdragen en dat gehouden wordt op woensdag 041109 zal geheel in het teken staan van openbare identiteit en visitaties openbaar onderwijs. In een AVMO Nieuwsbrief wordt daarover binnenkort nadere informatie verstrekt.

  • Een concept notitie met een (mogelijk) AVMO voorstel m.b.t. aansturing openbaar onderwijs. Het stuk is op papier verspreid. AVMO (kader) leden, die niet op de bijeenkomst kunnen het Worddocument aanvragen door te mailen naar m@hietbrink.org en eventueel daarin aangebrachte amendementen terugsturen voor 100209. De AVMO bestuursvergadering is die dag geheel bestemd voor uitwerking van de notitie en binnen gekomen reacties tot een officieel conceptvoorstel, dat bij goedkeuring door de RAV/AVMO vergadering van 150409 met een voorbrief wordt verzonden naar de TK Onderwijscie. cc het ministerie van OC&W.Visitatoren in de startblokken
Op maandag 260109 waren de OBS directeuren van de Stichting Consent in Enschede bijeen om actuele zaken te bespreken o.l.v. alg. dir. P. van Leeuwen. Consent zie: http://www.consent-enschede.nl/index.php?id=846

 

Daarbij behoorde ook een korte voordracht over inhoud en procedure van CBOO visitaties alsmede de certificering, die zeer positief kan werken, ook uit oogpunt van PR voor de betrokken scholen in hun regio. Ter illustratie gaf Ellen Rouwenhorst in haar bijdrage aan welke ervaringen zij als directeur van OBS het Bijvank heeft opgedaan met de pilot CBOO visitatie en certificering. Op de website van het Bijvank is dat goed te zien:
http://picasaweb.google.com/hetbijvank/UitreikingCertificeringCBOO


Het is te verwachten, dat de Stichting Consent nu snel besluit met het CBOO te beginnen aan een visitatietraject voor een aantal OBS-en in Enschede. De CBOO visitatoren staan al in de startblokken!
 


 

In gesprek met………
Onder deze titel staat in het IKOS Onderwijsblad jaargang 20 , nummer 1 van januari 2009 een interview met Jan Hendriks,secretaris landelijke Stichting IKOS, tevens ondermeer CBOO bestuurslid vanuit het IKOS = Interkerkelijk Overleg Schoolzaken. In het interview geeft Hendriks heel helder de betekenis van de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs op de actief pluriforme openbare basisschool aan. Vandaar dat het hier met toestemming van de IKOS Onderwijsblad redactie in zijn geheel wordt afgedrukt:

IN GESPREK MET …
Jan Hendriks
secretaris Landelijke Stichting IKOS


De openbare school kan niet neutraal zijn!
Sinds vorig jaar zit Jan Hendriks namens de Remonstrantse Broederschap in het IKOS Stichtingsbestuur. Na het vertrek van Bert Jansen kreeg hij de functie van secretaris. Een belangrijke taak nu er allerlei politieke ontwikkelingen zijn op het gebied van het levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare school.

De eerste vraag is: Hoe is je eigen levensgeschiedenis?
In 1943 ben ik in Venlo geboren en heb daar de Hervormde lagere school bezocht. We verhuisden naar Arnhem en ik ging daar naar het openbare Thorbecke Lyceum. Het was in de periode van de doorbraak. Na mijn HBS-B ging ik, hoewel ik ook veel belangstelling had voor literatuur, scheikunde in Utrecht studeren. Ik heb nog overwogen na mijn scheikunde theologie te gaan studeren, maar heb toen gekozen voor het leraarschap. Ik werd leraar op het lyceum waar ik zelf gezeten had. Via een school in Doorwerth kwam ik in Hoogeveen waar ik rector van de openbare scholengemeenschap werd.

Je bent hervormd opgevoed en toch in het openbaar onderwijs terecht gekomen…
Mijn vader vond dat ik naar het openbare lyceum moest en de tolerante sfeer op die school beviel me goed, ook toen ik er later ging lesgeven.

Je bent niet hervormd gebleven, maar remonstrants geworden. Wat is de aanleiding daartoe geweest?
Bij de kerkfusie die leidde tot de PKN werden de artikelen tegen de Remonstranten gehandhaafd. Theologisch kon ik daar niet in mee gaan, de mens heeft eigen verantwoordelijkheid.

Theologie heeft je altijd geboeid? Welke theologen spreken het meest aan?
Van jongs af aan ben ik in de theologie geïnteresseerd geweest. Te beginnen bij de Bekennende Kirche van Dietrich Bonhoeffer. Ook Jurjen Beumer spreekt me aan, hij verbindt maatschappelijke bewogenheid met religieuze thema’s. Religie heeft consequenties in de samenleving.
Je bent een voorstander van openbaar onderwijs?
Ja, ik ben een enthousiaste pleitbezorger voor openbaar onderwijs. In Hoogeveen was toen ik er kwam een sterke scheiding tussen openbaar en confessioneel onderwijs. Als rector van de school wist ik dat er van de wet ook levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in het openbaar voortgezet onderwijs mogelijk was. Op onze school is daar een aantal jaren gebruik van gemaakt. Jammer genoeg liep de belangstelling terug.

Wat vind je de betekenis van levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare school?
De openbare school kan niet neutraal zijn, maar heeft tot taak iedereen tot zijn recht te laten komen. Waarden en meningen moeten tot gesprek leiden, waarbij respect voorop staat. Dat geldt in een democratie ook voor de overheid; zij moet mensen aan het woord laten. In het godsdienstig vormingsonderwijs gaat het om waardeontwikkeling. Het woord vorming geeft het aan. De GVO docent staat ergens voor, heeft een visie en mag ook duidelijk maken waar hij of zij voor staat. Maar het gaat niet om zieltjes winnen. Kinderen worden in aanraking gebracht met godsdienstige tradities en verhalen, waardoor ze leren weloverwogen eigen keuzes te maken.

Het gaat nu eindelijk gebeuren: de docenten GVO en HVO krijgen een rechtspositie.
Daar ben ik zeer verheugd over. Het is toch vreemd dat deze mensen die met zoveel idealisme lesgeven nooit fatsoenlijk betaald zijn.

Wat doe je nog meer naast al je bestuurlijke activiteiten?
Fietsen is een passie van mij, regelmatig maak ik grotere tochten naar bijvoorbeeld Noord Europa. Lezen doe ik graag en veel: Arthur Japin, Harry Mulisch, Rutger Kopland, Ida Gerhardt, Toon Tellegen. En luisteren naar klassieke muziek: Mozart, Bach, Mendelsohn.

Pieter Witteveen

BRON:
IKOS Onderwijsblad jrg. 20 nr. 1, januari 2009

Reacties, die u wilt geven n.a.v. het interview kunt u sturen naar het CBOO secretariaat. Met CBOO bestuurslid Hendriks vindt vervolgens afstemming plaats over een inhoudelijke reactie.

Het landelijk IKOS is lidorganisatie van het CBOO. Zie voor meer informatie over het Landelijk IKOS CBOO bericht week 3 http://www.cboo.nl/Weekberichten%202009/weekbericht.2009.03.htm - 2e onderwerp.