START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                
2009                2010                2011                2012
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51


2009                                                                                              WEEKBERICHT WEEK 6

 

Deze week vraag ik uw aandacht voor het volgende:
 Organisaties in openbaar onderwijs weer voor overleg bijeen!
Op 151208 zijn vertegenwoordigers van VOS/ABB, CBOO, VOO en AOb/AVMO bijeen geweest om te bekijken in hoeverre op een aantal terreinen kan worden samengewerkt. Op donderdag 050209 is dit overleg voortgezet. Op de vraag of dit overleg iets heeft opgeleverd krijgt u antwoord in CBOO bericht week 7.
 Kamerleden blijven vragen stellen over scholenfusies

Stuknummer 2009Z01603 / 2080911520
Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over bestuurlijke fusies van onderwijsinstellingen. (Ingezonden 30 januari 2009).

 

 1. Bent u op de hoogte van de hoogte van de 26 lopende fusies van onderwijsinstellingen in Nederland?

 2. Kunt u aangeven of dit het totale aantal fusies is of dat er meer fusies lopende zijn of gepland staan?

 3. Bent u het ermee eens dat het appel dat u in december 2008 richtte tot onderwijsinstellingen om terughoudend te zijn met fuseren tekortgeschoten is?

 4. Bent u van plan maatregelen te nemen om de fusiegolf tussen onderwijsinstellingen tegen te houden? Zo ja, welke maatregelen?

Beter Onderwijs Nederland (BON) neemt in een publicatie van 280109 nog eens de inventarisatie op, die Kamerlid Jasper van Dijk (SP)als bijlage bij ZIJN Kamervragen had gevoegd. (http://beteronderwijsnederland.net/node/5346)

 

Nummer 10 uit het lijstje is een interessante casus. Daar is een beschreven mogelijk opgaan van het bestuur van het Amstelveen College (openbaar VO) in de Stichting Dunamare vooralsnog stopgezet en wordt eerst door een
“ Stuurgroep”, waar ook de MR van het Amstelveen College in is vertegenwoordigd onderzocht of fusie wenselijk is en of verzelfstandiging van het openbaar onderwijs de beste optie is. De indruk bestaat, dat de Stuurgroep in de formulering van de eigen onderzoeksopdracht afwijkt van datgene wat de Raadscie. Burgers & Samenleving van de Gemeenteraad heeft geformuleerd. Daar is heel duidelijk op 151008 gevraagd om een onderzoek naar alle mogelijke bestuursvormen openbaar onderwijs, dus inclusief de mogelijkheid tot handhaving van de Bestuurscommissie ex art. 83 van de Gemeentewet. De Stuurgroep onderzoekt “de wenselijkheid van verzelfstandiging”. Het is maar welke invalshoek je kiest! Het CBOO volgt nauwlettend het Amstelveense besluitvormingsproces en de mate van democratische transparantie, die daar voor het openbaar onderwijs bij hoort.

Er komt een wet die fusies in het basis- en voortgezet onderwijs gaat toetsen op wenselijkheid en noodzaak. Tot die er is doet Plasterk „een moreel appèl” op scholen om „terughoudend te zijn” met fusies. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), waar het ministerie al fusies kan toetsen, komt er een ‘nee, tenzij’-beleid voor fusies, aldus de NRC van 121208 n.a.v. de Begrotingsbehandeling Onderwijs. Zie ook: http://www.nrc.nl/binnenland/article2090952.ece/Revolutie_in_onderwijs_blijft_binnen_de_grenzen


Of aan dat moreel appel door schoolbestuurders gevolg wordt gegeven moet worden afgewacht. Meer duidelijkheid komt hierover als de Kamervragen van mevr. Verdonk worden beantwoord. Via CBOO berichten wordt u op de hoogte gehouden.
 Strijd over bruidsschat gaat door!
Dit stond te lezen in het digitale nieuwsorgaan van de Partij voor Zeeland, aangesloten bij de Wegener media groep.
Lees verder: http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/4461801/Strijd-bruidsschat-gaat-door.ece

 Gemeenten krijgen rijksgeld voor godsdienstonderwijs.

De VNG (= Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft daarover in de wekelijkse nieuwsbrief de volgende informatie:
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=85112


 HVO Onderwijs in Zuidoost Drente krijgt krachtige impuls!
Voor het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) bestaat bij veel ouders grote belangstelling. Tot voor kort was de bekostiging van docenten HVO en GVO in het openbaar onderwijs een groot probleem. De Tweede Kamer heeft in haar vergadering van 18 december j.l. een amendement op de onderwijsbegroting aangenomen, waardoor de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs met ingang van het schooljaar 2009 – 2010 door de rijksoverheid worden betaald.
Onmiddellijk daarna zijn regionaal initiatieven gestart, waaronder in het zuidoosten van Drente. De aanvragers van subsidie voor een project in die regio hebben het CBOO secretariaat toestemming gegeven de subsidieaanvrage af te drukken als goed voorbeeld ter navolging voor initiatiefnemers in andere regio’s. De aanvraag is toegekend door de gemeente Emmen.
Er hebben zich 35 personen aangemeld en er zijn 20 deelnemers geplaatst.
De cursus start na de krokusvakantie.
Cursusduur : 2 jaar 1 dag (6 lestijden) per week.
De docenten worden door het HVO in Utrecht aangewezen
De locatie wordt door de gemeente Emmen geregeld, die ook zorgt voor de financiële afwikkeling.

Project basisopleiding leerkracht humanistisch vormingsonderwijs in de gemeente Emmen.

Doelstelling van het vak Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing.

 1. Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren omgaan met vragen die betrekking hebben op waarden en normen en ze stimuleren tot zelfstandig oordelen en handelen, waardoor zij in toenemende mate in staat zullen zijn om zin en vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen (sociale levenskunst).

 2. Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren een persoonlijke levens- en wereldbeschouwing te vormen, waarmee zij als betrokken wereldburgers een bewuste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde (sociaal- en ecologisch wereldburgerschap).

Achtergrond.
De wet op het basisonderwijs stelt dat leerlingen in de gelegenheid moeten worden gesteld levensbeschouwelijk onderwijs te volgen.
In Artikel 51 van de wet op het basisonderwijs is levensbeschouwelijk onderwijs als volgt opgenomen:

 • Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 • Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken, of

 • rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen.

 • Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid

 • bezittende organisaties op geestelijke grondslag.

Humanistisch vormingsonderwijs valt onder dit artikel. Deze lessen worden verzorgd door daartoe speciaal opgeleide leerkrachten. Het regiobestuur Drente (onderdeel van de landelijke vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs) onderhoudt de contacten met gemeenten en scholen en regelt vraag en aanbod. In Drente zijn ongeveer 185 basisscholen voor openbaar onderwijs; op 50 van deze scholen verspreid over de provincie worden lessen hvo verzorgd. Dat de lessen niet op meer scholen kunnen worden aangeboden komt door het tekort aan leerkrachten.
Als voorbeeld kunnen we de gemeente Emmen noemen waar op slechts 2 van de 34 basisscholen hvo wordt gegeven. De vraag ligt echter vele malen hoger.
We ervaren dit probleem al jaren, zowel in Drente als landelijk. Op grond van de gemiddelde leeftijd van de huidige leerkrachten kunnen we er vanuit gaan dat het tekort alleen maar groter wordt. Hierdoor zullen we steeds vaker scholen en leerlingen teleur moeten stellen.

Op grond van deze gegevens hebben we contact gezocht met de afdeling “werk” van de gemeente Emmen. Dit om de mogelijkheden van samenwerken te onderzoeken. Immers de gemeente steekt er veel energie en geld in om iedereen in Emmen aan het werk te krijgen en te houden. Dit heeft ertoe geleid dat we in samenwerking met het Centrum voor
Werk en Inkomen een gerichte werving zijn gestart voor mensen die een opleiding willen volgen voor een basisopleiding voor leerkracht humanistisch vormingsonderwijs.

Doelstelling van het project.
Het doel van het project is de continuïteit van HVO in Drente te waarborgen.

Resultaat van de basisopleiding.
20 nieuwe leerkrachten die naast kennis van en inzicht in humanisme, andere levensbeschouwingen, opvoeding en onderwijs over een positief-kritische houding beschikken.

Perspectief.
De 20 nieuwe leerkrachten kunnen –nadat ze de opleiding aantoonbaar met goed gevolg hebben afgelegd lessen humanistisch vormingsonderwijs verzorgen op basisscholen. Er zijn hiervoor volop mogelijkheden in Drente.
Het regiobestuur Drente van de landelijke vereniging HVO bemiddelt hierin.

De Tweede Kamer heeft in haar vergadering van 18 december j.l. een amendement op de onderwijsbegroting aangenomen waardoor lessen levensbeschouwelijk onderwijs met ingang van het komend schooljaar door de rijksoverheid worden betaald.

De huidige situatie is dat leerkrachten een vergoeding op basis van gemeentelijke subsidies ontvangen. Dit zal met ingang van het schooljaar 2009 – 2010 dus tot het verleden behoren.

Inhoud van de opleiding.
De opleiding moet de volgende vier vakgebieden bevatten:
• Humanistiek
• Pedagogiek en psychologie
• Didactiek
• Praktische vorming

Stage en praktijk.
Na een eerste theoretisch jaar passen de studenten de opgedane kennis toe en oefenen ze de vaardigheden die nodig zijn om les te geven.
De stage dient als uitgangspunt voor reflectie op de praktijk in de dagdelen bij praktische vorming.
De studenten verzorgen in het tweede jaar minimaal twee en maximaal vier lessen gedurende het gehele studiejaar. Zij worden hierin begeleid door een mentor.
De gegeven lessen worden betaald.

Totale duur van de opleiding.
De opleiding dient in deeltijd plaats te vinden (1 dag per week) over een periode van 2 jaar.
Als lesdag de donderdag.

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking.
Organisatie
Inschrijvers dienen minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring te hebben met het opleiden van leerkrachten voor levensbeschouwelijk onderwijs. Zij dienen tevens referenties te kunnen overleggen.
Studenten
Studenten hebben als vooropleiding havo, vwo of mbo of kunnen blijkens een toelatingsgesprek functioneren op vergelijkbaar niveau.
Het cwi selecteert op basis van deze eisen.
Het regiobestuur draagt zorg voor een toelatingsgesprek met alle kandidaten.

Organisatie .
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het regiobestuur. De bewaking van het proces gebeurt door de voorzitter van het bestuur, (mevrouw G.J. Berends-Hordijk).

Deelnemers.
In totaal hebben zich 31 mensen aangemeld uit 8 verschillende Drentse gemeenten.
Met 24 van deze mensen heeft er een selectiegesprek plaatsgevonden en het resultaat van die gesprekken is dat er 19 mensen aan de opleiding beginnen.
Door omstandigheden van twee kandidaten zal er eind januari met hen nog een selectiegesprek worden gevoerd. Hierdoor zal het aantal deelnemers hoogstwaarschijnlijk op 21 uitkomen. *)
In de kostenbegroting gaan we uit van 20 deelnemers.

De geselecteerden komen uit de volgende gemeenten:

Assen 1
Emmen 7
Borger/Odoorn 1
Coevorden 2
De Wolden 2
Meppel 2
Midden-Drenthe 3
Tynaarlo 1

*) Deze kandidaten wonen resp. in de gemeente Emmen en De Wolden.

Kostenbegroting.
Deze is samengesteld uit de volgende posten:

 1. Voorbereidingskosten - Drukwerk affiches via “Abel” € 725 - Diverse kantoorartikelen € 200 - Reis- verblijfskosten € 275.

 2. Inzet bevoegde opleider voor toelatingsgesprekken 3,5 dagen van acht uur à € 800 per dag, inclusief voorbereiding en verslag en reis- en verblijfskosten € 2.800. Idem bevoegde mentor à € 500 per dag € 1.750.

 3. Inzet van bevoegde opleiders voor het eerste jaar voor de modulen humanistiek, pedagogiek, didactiek en praktische
  vorming: 40 lesdagen van acht uur à € 800 per dag, inclusief voorbereiding, begeleiding en correctiewerk en reis- en verblijfskosten € 32.400.

 4. Inzet van bevoegde opleiders voor het tweede jaar: 20 lesdagen van acht uur à € 800 per dag, inclusief voorbereiding, begeleiding en correctiewerk en reis- en verblijfskosten € 16.000.

 5. Iinzet van bevoegde mentoren voor het tweede jaar voor de begeleiding van 20 stagiaires: 36 lesdagen van acht uur à € 500 per dag, inclusief voorbereiding, schoolbezoeken en reis- en verblijfskosten € 18.000

 6. Verplichte literatuur en studiematerialen voor de deelnemers à 500 per deelnemer € 10.000.

 7. Huur leslokaal , 60 lesdagen à € 200 € 12.000.

Totaal geschatte kosten € 94.150

Ontvangsten
1. Bijdrage cursisten voor literatuur en studiematerialen € 500 per deelnemer € 10.000
Emmen, 12 januari 2009.