START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


24 maart 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 12Krokodillentranen in Kerkrade   

In het Limburgs Dagblad van 20 maart jl. kijkt wethouder van ondermeer Onderwijs Hans Bosch in Kerkrade in een interview met onderwijsjournalist Jos van den Camp terug op 12 jaar wethouderschap voor de PvdA in Kerkrade. Het artikel is doortrokken van spijt over een ontwikkeling, waarbij “te veel macht is weggegeven”. Bosch doelt daarbij op het feit, dat “het maatschappelijk middenveld teveel macht heeft gekregen”. Die macht van schoolbesturen en ziekenhuizen moet deels terug naar de gemeente. Die macht hoort thuis bij ons, de overheid. Daar moet die ook deels naar terug. Zij beslissen over miljoenen aan gemeenschapsgeld. Maar ze zijn niet democratisch gekozen en hoeven er publiekelijk geen verantwoording over af te leggen, aldus de scheidende onderwijswethouder in Kerkrade.

Hier is een andere Bosch aan het woord dan het CBOO in 2004 heeft leren kennen. Toen was m.b.t. openbaar onderwijs aan de orde of de deelnemende gemeenten Kerkrade, Heerlen, Onderbanken, Brunssum en Vaals de eigen stichting voor openbaar onderwijs SPOP al dan niet zou moeten worden overgedragen aan de RK onderwijsstichting MOVARE. Een gesprek met Bosch, gehouden in oktober 2005 in het stadhuis in Kerkrade, leverde de belofte op dat hij dat geen wenselijke trend zou vinden en dat hij zich zou inzetten voor het behoud van openbaar onderwijs in Parkstad – dus van overheidswege gegeven onderwijs. De situatie rond SPOP was niet van problematiek ontbloot, vandaar dat de betrokken gemeenten met wethouder Bosch in de voorste linie zo snel mogelijk van SPOP af wilden. Verschillende pogingen van het CBOO inclusief het houden bijeenkomsten over het thema ‘behoud openbaar primair onderwijs in Parkstad’ werden door hem genegeerd. Tegelijkertijd was hem niet onbekend dat Limburgse Tweede Kamerleden van zijn partij er een stokje voor staken, dat een collega uit een ander deel des lands over de kwestie Kamervragen zou stellen. Die vragen waren met ondersteuning van het CBOO geformuleerd. Die Tweede Kamervragen kwamen er toch wel, want D66-voorman Alexander Pechtold nam deze vragen over en stelde ze in april 2008.

Het voeren van een strikte regie met onderwijsstichting MOVARE heeft niet alleen betrekking op het verantwoord terugbrengen van het aantal scholen, maar ook op het over de schutting kieperen van een aantal openbare scholen, nl. door ze over te dragen aan een private stichting met uiterst marginale verantwoordingsplicht aan de overheid. De publieke gemeenschap heeft daar in de gedaante van de gemeenteraden van voornoemde gemeenten op advies van o.a. de publieke bestuurder Hans Bosch voor gestemd. De teloorgang van de overheidsmacht in grote delen van de publieke sector die hij betreurt, is dus iets waar hij 12 jaar hard aan heeft meegewerkt. Krokodillentranen passen daarbij niet!

Voor het hele artikel, klik HIER
Onderwijs graag weer menselijk!

Ook in gratis forensenkranten, zoals de METRO van dinsdag 23 maart jl. kunnen we tegenwoordig artikelen tegen komen met deze kop. Bij het verder lezen komen zaken aan de orde als "menselijke maat terug in de scholen”, “kleinschalige school overstelpt met aanmeldingen” en “interesse particulier onderwijs". Deze zaken worden gepresenteerd als oorspronkelijke en frisse nieuwe gedachten. In het geval van voornoemde METRO is ondermeer Harry van der Molen van de Ouderorganisatie Ouders & COO aan het woord. Bij even doordenken roept deze stellingname nu, anno 2010, vragen op. De ouderorganisaties, die door de Rijksoverheid al jaren lang gekoesterd zijn en ruim betaald werden uit een subsidiepot hebben sinds begin jaren '90 kunnen waarnemen dat de uitkomsten van het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (in het onderwijs) geleid hebben tot een verschuiving van de besluitvormingsmacht naar de schoolbesturen en weg bij de overheid. Het lijkt erop, dat pas de laatste twee tot drie jaren ook de ouderorganisaties zich weer bezig gaan houden met de vraag wie het onderwijs aanstuurt, hoe dat gebeurt en welke motieven daarbij worden gehanteerd. Bemoedigend is dit wel. Het CBOO vindt het een goede ontwikkeling dat de samenleving zowel ouders als onderwijspersoneel na ruim 15 jaren euforie over bestuurlijke slagkracht weer volop als gelijkwaardige partners van de schoolbesturen beschouwt. Dan is het wel zaak, dat ouders en personeel deze hernieuwde positie ook waarmaken door zich niet alleen in te zetten voor de eigen school en het eigen kind/kinderen, maar meedoen aan het permanente onderwijskundig debat, dat nodig is voor goed onderwijs.
HERHALING: Jaarlijks NABS/ABO-symposium m.m.v. het CBOO

Symposium NABS  - ABO 2010
Tevens slotbijeenkomst Leerkrachtaanzet.nl

Datum:           14 april 2010

Tijd:                13.00 uur – 16.00 uur aansluitend borrel / inloop 12.30 uur

Locatie:          Hogeschool Domstad, Utrecht (Koningsbergerstraat 9). De locatie is op loopafstand van CS


Titel:   Uitbouwen van eigenaarschap van leerkrachten


13.00 uur        Inleiding door de voorzitter:    Annet Kil

13.10 uur        Blok 1 “Van buiten naar binnen”

           Beroepstrots (Thijs Jansen)
           Buurtzorg Nederland over sociale innovatie (Jos de Blok)
           Bouwstenen van een bijzondere leraar (Walter Dresscher)
            o          Pleidooi voor professionele intuïtie in het bijzonder onderwijs

Blok 2 “De praktijk”

           (Tussen) Resultaten project Leerkrachtaanzet.nl  (Edward Moolenburg/Marco
            Matthijsen)
            o          Algemeen
            o          Specifieke do’s en don’ts bij vormgeven professioneel eigenaarschap

Pauze 14.15 – 14.30 uur

           Uitreiking award
            o          Winnaar vertelt iets over het voorbeeld

Blok 3 “Hoe verder?”

           Historie zeggenschap en wetsvoorstel vereniging in het openbaar onderwijs
            (voorzitter CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO Martien Hietbrink)
           Wetsvoorstel rond professionaliteit leerkrachten (Hans van der Vlugt OCW)
           Forum: doelstelling: opleveren bouwstenen c.q. manifest ten aanzien van hoe verder
            o          Leden forum:
                        -         Walter Dresscher (AOb)
                        -         Thijs Jansen (Stichting Beroepstrots)
                        -         Rona Postma (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs)
                        -         Henny Manders (voorzitter AOb-ABO / namens leerkrachten)
                        -         Annet Kil (SBL)
                        -         Hans van der Vlugt (OCW)

16.00 uur        Afsluiting – vervolgens borrel

Aanmelden bij secretariaat@aob.nl


Voor een nadere toelichting, lees verder
Nederland kennisland?

(Ontleend aan Science Guide)

"Nederland zit nog sterker vast in de groep ‘volgers’ van de innovatieve landen in Europa. Nu dreigen ook Estland en Slovenië ons land in te gaan halen. Duitsland en Finland hebben hun positie als ínnovatieleiders verder versterkt. Een van de weinige succespunten van ons land is de toename van bèta-tech studenten”.

Lees HIER verder
Nieuws van de SBL

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) bevordert de kwaliteit van het onderwijs door bekwaamheidseisen op te stellen voor leraren en door professionaliteit centraal te stellen. SBL doet dat samen met die leraren. Kortom, SBL staat voor: Goede leraren voor goed onderwijs.

Het laatste nieuws van de SBL:

- Wie wordt Leraar van het Jaar 2010?

- Leraar24

- Start proefregister leraren primair onderwijs

- Lerarenbeurs weer van start

- Bijeenkomst InnovatieImpuls Onderwijs

- Uit de regio

Klik HIER voor meer informatie over deze onderwerpen. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).