START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


7 april 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 14Aftrap – De Lerende Basisschool


De stichting voor openbaar basisonderwijs ROOBOL in de noordoost-hoek van Friesland timmert aardig aan de weg, hier een project dat begint in OBS Lauwersland:

De Lerende Basisschool

Het CBOO heeft al eerder kennis gemaakt met een ROOBOL-school. In 2008 werd in het plaatsje Oudwoude de Van Heemstraschool gevisiteerd. Datzelfde jaar werd aan de school in juni 2008 een certificaat openbare identiteit uitgereikt. Dat gebeurde in dezelfde maand, dat Het Bijvank, een OBS van de stichting Consent in Enschede, werd gevisiteerd als eerste in een zeer lange reeks.

Een kleine terugblik op die visitaties laat het volgende zien:

Weekbericht 26 - 2008

Aanvragen voor visitatie of inlichtingen daaromtrent van uw openbare PO- of VO-school kunt u sturen naar het CBOO-secretariaat:

info@cboo.nl of belt u even naar 030 – 2989167
IKOS-blad


Tijdens CBOO-visitaties openbare identiteit aan scholen voor openbaar primair onderwijs komt ook de vraag aan de orde of in het aanbod van de desbetreffende school GVO en/of HVO (godsdienstig resp. humanistisch vormingsonderwijs) wordt aangeboden en uiteraard de daaraan gekoppelde vraag of er gebruik van wordt gemaakt.

CBOO-visitatoren krijgen wel eens de indruk, dat de bekendheid met deze beide aanvullende mogelijkheden op het totale pakket dat de openbare school biedt maar matig is. Wat betreft HVO is onlangs de activiteitenagenda getoond. Daar kwamen veel positieve reacties op. De desbetreffende personen zijn doorverwezen naar HVO, hier nogmaals getoond:

HVO

Als mogelijkheid voor het nader kennismaken met de mogelijkheden van GVO is het IKOS- blad een prima leidraad. Het luttele bedrag om het in handen te krijgen kan vanuit een MR-budget, dat beschikbaar moet/zal zijn, geen bezwaar zijn.

lees voor verdere informatie:

IKOS-blad
AVMO-kader bijeen over ondermeer bestuursvorm vereniging


CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO organiseert op woensdag 14 april a.s. van 10.30 - 12.00 uur een kadervergadering in het AOb-gebouw te Utrecht.

Aan de orde is ondermeer de stand van zaken m.b.t. de voortgang van het schrijven van het Wetsvoorstel over "de mogelijkheid van de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs". Gegeven de maatschappelijke discussie over de revitalisering van de rol van ouders en personeel in de school, alsmede een herijking van de rol van de overheid als eindverantwoordelijk actor voor het openbaar onderwijs, is deze kwestie tegen de achtergrond van de komende Tweede Kamer-verkiezingen van groot belang.

Voor de lezers van CBOO-berichten, die lid en afgevaardigde zijn naar de RAV vergadering van AVMO en zich nog niet hebben aangemeld, hierbij nogmaals het aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier RAV-bijeenkomst

Aansluitend vindt 's middags het NABS/ABO-symposium plaats met medewerking van het  CBOO, waarin de "leraar aan zet is".

Ook daarvoor is aanmelding nog mogelijk:

Jaarlijks NABS/ABO-symposium m.m.v. het CBOO

Symposium NABS  - ABO 2010
Tevens slotbijeenkomst Leerkrachtaanzet.nl

Datum:           14 april 2010

Tijd:                13.00 uur – 16.00 uur aansluitend borrel / inloop 12.30 uur

Locatie:          Hogeschool Domstad, Utrecht (Koningsbergerstraat 9). De locatie is op loopafstand van CS


Titel:   Uitbouwen van eigenaarschap van leerkrachten


13.00 uur        Inleiding door de voorzitter:    Annet Kil

13.10 uur        Blok 1 “Van buiten naar binnen”

           Beroepstrots (Thijs Jansen)
           Buurtzorg Nederland over sociale innovatie (Jos de Blok)
           Bouwstenen van een bijzondere leraar (Walter Dresscher)
            o          Pleidooi voor professionele intuïtie in het bijzonder onderwijs

Blok 2 “De praktijk”

           (Tussen) Resultaten project Leerkrachtaanzet.nl  (Edward Moolenburg/Marco
            Matthijsen)
            o          Algemeen
            o          Specifieke do’s en don’ts bij vormgeven professioneel eigenaarschap

Pauze 14.15 – 14.30 uur

           Uitreiking award
            o          Winnaar vertelt iets over het voorbeeld

Blok 3 “Hoe verder?”

           Historie zeggenschap en wetsvoorstel vereniging in het openbaar onderwijs
            (voorzitter CBOO-lidorganisatie AOb/AVMO Martien Hietbrink)
           Wetsvoorstel rond professionaliteit leerkrachten (Hans van der Vlugt OCW)
           Forum: doelstelling: opleveren bouwstenen c.q. manifest ten aanzien van hoe verder
            o          Leden forum:
                        -         Walter Dresscher (AOb)
                        -         Thijs Jansen (Stichting Beroepstrots)
                        -         Rona Postma (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs)
                        -         Henny Manders (voorzitter AOb-ABO / namens leerkrachten)
                        -         Annet Kil (SBL)
                        -         Hans van der Vlugt (OCW)

16.00 uur        Afsluiting – vervolgens borrel

Aanmelden bij secretariaat@aob.nl


Voor een nadere toelichting, lees verder
Netwerken openbaar onderwijs

Wie wil netwerken op zoek naar andere openbare scholen en contacten wil leggen, kan ook terecht op een website van het ministerie van OC&W. Niet iedereen zal daarvan op de hoogte zijn.

Weliswaar prijken op de homesite behalve van staatssecretaris, nu demissionair Minister mevr. M. van Bijsterveldt nog de ‘koppen’ van Minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma, die niet meer in functie zijn; dat doet niets af aan het nut van de site voor ‘gebruikers van CBOO-nieuwsberichten op zoek naar brede informatie’:

zie: Openbaar OnderwijsNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).