START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


22 april 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 16KLOO als ondersteuning voor het (openbaar) onderwijs

Kortlopend onderwijsonderzoek (KLOO) wordt uitgevoerd op basis van vragen uit het veld door universitaire onderzoeksinstellingen. Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het is actiegericht, schooloverstijgend en in het bijzonder gericht op kwaliteitsverbetering. Inhoudelijk past het onderzoek binnen de ontwikkelingslijnen van authentiek leren, de pedagogische doelstellingen van de school of de school als professionele organisatie. Het ministerie van OC&W stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor dit onderzoek, dat door de LPC wordt gecoördineerd. Het uitvoerend secretariaat is ondergebracht bij de KPC Groep.

Over de drie programmalijnen

1. authentiek leren
2. de pedagogische doelstellingen van de school en
3. de school als professionele organisatie
waarin scholen en instellingen een onderzoek kunnen aanvragen is informatie beschikbaar. Dat is een hulp bij het aanvragen van een kortlopend onderwijsonderzoek.

Lees HIER verder
Een dagje bij de VOS/ABB en de VOO

Beide organisaties, die intensief samenwerken, hadden e.e.a. uit de kast getrokken toen zij op 21 april jl. in de Buitensociëteit in Zwolle hun gasten ontvingen.

Symposium Openbaar Onderwijs

Een programma met ondermeer 2 lezingen, 4 workshops en de Algemene Vergadering voor leden van de VOO leverde voor de waarnemer toch een paar pittige nieuwtjes op.

Zo kwam cultureel antropoloog en hoogleraar Salemink in zijn betoog met de prikkelende stelling, dat kinderen zich niet gemakkelijk identificeren met abstracte waarden als pluriformiteit, daarmee een aanzienlijk probleem creëerend voor diegenen in het openbaar onderwijs die actieve pluriformiteit als wezenskenmerk van het openbaar onderwijs zien. Gelukkig voor de aanwezigen volgde na dit statement wel een aantal geruststellende remedies om pluriformiteit in de school toch vorm te geven.

De 4 workshops waren qua onderwerp allen te relateren aan openbaar onderwijs. Niet duidelijk werd waarom de organisatoren niet hadden gekozen voor een plenaire afsluiting, waarin de onderlinge samenhang tussen de uitstekend verzorgde onderdelen voor de symposiumgangers nog eens op een rijtje werden gezet en conclusies werden getrokken, die richtinggevend kunnen zijn voor het openbaar onderwijs. Dat zou de bijeenkomst een extra waardevolle dimensie hebben gegeven.

Voor VOO-leden was er aan het einde van de middag nog een plenaire ledenvergadering. Rond een dozijn leden bezocht deze bijeenkomst. Juridisch is de constructie nogal wonderlijk. Aan leden van de vereniging VOO die komen, worden geen besluiten ter goedkeuring voorgelegd. De VOO heeft inmiddels het Raad van Toezicht (RvT)-model geïntroduceerd, waarvan de voorzitter – tevens voorzitter van de VOO – tijdens de vergadering voor de inhoudelijke zaken verwijst naar de directeur/bestuurder (de heer R. Limper), die met kennis van zaken e.e.a. uitlegt aan de aanwezige VOO-leden. Voor hetgeen hij aan beleid implementeert is hij uitsluitend verantwoording schuldig aan de RvT. Een discussie met de VOO-leden is daardoor weinig zinvol, zolang bij de VOO de gewoonte stand houdt de presentatie van alle inhoudelijke zaken over te laten aan de directeur, die daarbij verwijst naar reeds genomen besluiten door de RvT. Wat bestuurder/directeur Limper meedeelde was overigens best de moeite waard. Om enige zaken te noemen:

- De VOO start met de VOS/ABB na de zomervakantie 2010 een gezamenlijk magazine genaamd "School". Het VOO-blad ‘Inzicht’ hoort daarmee tot het verleden.

- Dit zal gepaard gaan met een gezamenlijke imagocampagne.

- Door de onzekerheid over voortzetting van projectsubsidies van het ministerie van OC&W zal in financiële zin de broekriem moeten worden aangehaald. Dat heeft gevolgen voor ondermeer de personeelsformatie.

- De VOO zal minder de nadruk gaan leggen op de benadering van het Haagse circuit, maar des temeer op de betaalde dienstverlening.

- Het aantal individuele VOO-leden loopt sterk terug. Limper ziet het verschijnsel individuele leden als een aflopende zaak. Hij gaat ervan uit, dat inzet op lidmaatschap van MR-en en ouderraden hiervoor compensatie kan bieden. De cijfers laten dat ook zien. De VOO telt volgens gegevens van het Jaarverslag 5349 persoonlijke leden. De totale optelsom van personen in gemeenten, schoolbesturen, bedrijven en instellingen, personen MR-en, GMR-en, OR-en en schoolbesturen levert 16.542 personen op.

- De VOO is tegenstander van een nader onderzoek naar de mogelijkheid van de vereniging als bestuursvorm voor personeel en ouders in het openbaar onderwijs, zoals CBOO- lidorganisatie AOb/AVMO momenteel laat onderzoeken. Een discussie met de aanwezige leden van de VOO werd over dit onderwerp niet aangegaan. De RvT had haar standpunt reeds bepaald. Volgens de RvT biedt het integraal bestuur en de stichting voldoende mogelijkheden en hebben zij zich in de praktijk al bewezen, aldus ook het VOO-jaarverslag 2009.

- Vanwege het vervroegd pensioen van directeur/bestuurder Rob Limper in 2011 heeft de RvT een procedure van opvolging vastgesteld. De functietypering en taakomschrijving van de directeur/bestuurder zijn aangepast aan de in de statuten vastgestelde werkwijze en door de RvT bekrachtigd.
Vooraankondiging AVMO Congres 2010

Op woensdag 10 november 2010 houdt AOb/AVMO haar jaarlijks congres in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

Titel:  “Wetsvoorstellen m.b.t. het openbaar onderwijs”

Het AVMO Congres 2010 biedt in feite een voortzetting van het thema, dat op 4 november 2009 aan de orde was. Dat had als concreet resultaat, dat drie onderwijsjuristen met een grote staat van dienst, Prof. Mr. Dr. D. Mentink, Mr. Drs. F. Brekelmans en mevr. Mr. M. van Es zullen gaan werken aan twee wetsontwerpen m.b.t. het openbaar onderwijs. Behalve de twee in AVMO-nieuwsbrief 37 genoemde wetsvoorstellen, komt dan ook aan de orde hoe ver het Ministerie van OC&W is gevorderd met een eigen onderzoek naar bestuursvormen openbaar onderwijs, dat op 2 september 2009 is toegezegd tijdens een debat van de Vaste Kamercommissie met de toenmalige staatssecretaris mevr. S. Dijksma.

Zie ook AVMO Nieuwsbrief 37
Advies & Training

Het Europees Platform voor het onderwijs, dat bijdraagt aan kennis van leerlingen over globalisering, heeft concrete activiteiten ter ondersteuning van scholen ondergebracht in een geïntegreerde organisatie met eigen rechtspersoonlijkheid: "EP - Advies & Training". Deze organisatie biedt scholen concrete hulp.

Lees verder: Europees Platform, Advies & TrainingNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).