START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


27 mei 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 21Kamervragen over openbaar onderwijs Noord Limburg, dat volop in beweging is!


Vragen van de leden Kraneveldt-van der Veen (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over het instandhouden dan wel bevorderen van openbaar onderwijs:

1. Kent u het artikel in de Limburger d.d. 8 april waarin het interim-bestuur van Stichting Akkoord!po aangeeft dat de statuten naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State uit oktober 2007 zijn gewijzigd en de stichting daardoor niet langer het openbaar onderwijs mag bevorderen?

2. Bent u met ons van mening dat het ongewenst is dat, in tegenstelling tot besturen in het bijzonder onderwijs, verzelfstandigde besturen openbaar onderwijs het openbaar onderwijs niet mogen bevorderen?

3. Kunt u aangeven wat de waarde is van de door voormalig staatssecretaris Dijksma toegezegde wetswijziging waarmee de verzelfstandigde besturen openbaar onderwijs evenals de besturen in het bijzonder onderwijs scholen via de gangbare procedure kunnen stichten, als deze besturen het openbaar onderwijs niet mogen bevorderen?

4. Bent u bereid de artikelen 47 en 48 Wpo en 42a en 42b Wvo bij gelegenheid van de wetswijziging onder 4. zodanig aan te passen dat 'bevorderen van het openbaar onderwijs' expliciet wordt genoemd?

5. Kunt u laten weten op welke termijn de onder 4. genoemde wetswijziging  en de onder 5. genoemde aanvulling tegemoet kunnen worden gezien dan wel kracht van wet moeten krijgen?
Amsterdamse netwerkgroep opgericht om scholen homovriendelijk te maken

In Amsterdam is op 8 mei jl. een Facebook netwerkgroep opgericht om meer mensen te betrekken bij het stimuleren en ondersteunen van Amsterdamse scholen om prettiger te worden voor seksueel diverse mensen. Seksueel divers: dat is dus nadrukkelijk voor homo's, lesbo's, bi's, transgenders én hetero's.

Lees HIER verder.
Visitaties openbare basisscholen van Stichting Consent

De visitaties van 6 openbare bassischolen van de Stichting voor openbaar basisonderwijs Consent te Enschede zijn (bijna) afgerond. Op één der scholen moet nog een gesprek met de oudergeleding plaatsvinden.

Aan de 5 andere scholen is op donderdag 27 mei tijdens een bijeenkomst van directeuren van Consent de eerste reeks certificaten uitgereikt door CBOO-voorzitter Prof. Dr. R.A.P. Tielman.

De bijeenkomst vond plaats in het in september 2009 nieuw geopende gebouw van OBS Het Bijvank in Enschede Zuid. Deze school kreeg als CBOO-pilot openbare identiteit als eerste een CBOO-certificaat in juni 2008.

In CBOO-bericht week 22 wordt aan de uitreiking van de CBOO-certificaten uitvoerig aandacht besteed.
Cijfers uit het onderwijs - voor elk wat wils !

Aantal leerlingen

1,66 miljoen leerlingen

Gemiddeld aantal leerlingen per school

225 basisonderwijs

 

141 speciaal basisonderwijs

 

174 speciaal onderwijs 

 Personeel

133.000 voltijdbanen (fte’s)

 

183.000 personen
waarvan:

 

142.000 leerkrachten

 

27.000 onderwijsondersteunend

 

14.000 directie/management

Aantal instellingen

7.516 scholen
waarvan:

 

6.900 basisonderwijs

 

300 speciaal basisonderwijs

 

300 speciaal onderwijs

Aantal besturen

1.225 besturen
waarvan:

 

46% met één school

 

19% met 2 t/m 5 scholen

 

16% met 6 t/m 10 scholen

 

13% met 11 t/m 20 scholen

 

6% met meer dan 20 scholen

Uitgaven primair onderwijs

€ 7.793 miljoen personele uitgaven

 

€ 1.119 miljoen materiële uitgaven

 

€ 4 miljoen onderwijsverzorging

 

€ 17 miljoen overige uitgaven

Uitgaven per leerling

€ 5.300,- gemiddeld primair onderwijs

 

€ 4.600,- basisonderwijs

 

€ 9.200,- speciaal basisonderwijs

 

€ 20.100,- speciaal onderwijs

Ter vergelijking

€ 7.100,- per leerling voortgezet onderwijs

 

€ 6.400,- per leerling mbo

 

€ 7.300,- per leerling hbo/wo

Wie meer onderwijscijfers wil bekijken kan ondermeer terecht bij:

http://www.stamos.nl/
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).