START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


9 juni 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 23Certificering 5 openbare scholen van Stichting Consent


Op donderdagmiddag 27 mei werd een vijftal openbare scholen van de Stichting Consent officieel gecertificeerd door het CBOO. In 2008 was openbare school “Het Bijvank” de eerste school die een CBOO-certificaat kreeg uitgereikt. In 2009 hebben alle openbare basisscholen van de Stichting Consent (Enschede, Losser, Oldenzaal en Denekamp) het besluit genomen om het voorbeeld van Het Bijvank te volgen. Er is vervolgens een traject van 3 jaar uitgezet waarbij alle scholen worden gevisiteerd.

De ervaringen van deze visitaties zijn positief. De gesprekken met leerkrachten, leerlingen, ouders en directies maken dat iedereen zich weer eens goed realiseert waar openbaar onderwijs voor staat. Tevens werd bij de visitaties duidelijk hoe scholen, allen op hun eigen wijze, op een geweldige wijze uiting geven aan hun openbare identiteit.

In aanwezigheid van Martien Hietbrink en Henk Grönloh en voor het front van alle directies van de scholen van Stichting Consent, werden één voor één de vijf scholen gekarakteriseerd. Om het belang van een dergelijke certificering te benadrukken reikte landelijk voorzitter van het CBOO, Prof. Dr. R.A.P. Tielman, de certificaten uit aan de volgende basisscholen:

Dr. Kingschool (Denekamp), La-Res, De Lipper, Prinseschool en Roombeek.

      

In de komende twee jaren zullen ook de resterende 26 scholen van Consent gevisiteerd worden.


Eize Rozenberg

Secretaris VOO afdeling Enschede
Boek CBOO-voorzitter Rob Tielman: “Een begeesterd humanist”


Humanisme is een bewust door mensen gemaakte dynamische levensbeschouwing die zich aanpast aan de specifieke omstandigheden van het moment. Als humanistisch bestuurder drukte en drukt
Rob Tielman zijn stempel op het georganiseerde humanisme, niet alleen nationaal, maar ook internationaal.

De invloed van het werk van Tielman overstijgt de kring van humanisten. Met medewerking van Tielman heeft het georganiseerd humanisme een rol gespeeld bij het bevrijden van de verzuilde samenleving uit de paternalistische greep van het christendom en conservatisme. Deze bundel maakt de verspreide teksten die Tielmans visie op humanisme weergeven toegankelijk voor een breed publiek.

Deze rijk geïllustreerde bloemlezing is niet alleen bedoeld om terug te blikken, maar dient ter inspiratie voor het humanisme nu en in de toekomst. Tielmans ideaal van zelfbeschikking is een moreel handvat en daaraan lijkt het wel eens te schorten. Het humanistische ideaal van individuele zelfbeschikking, en de strijd voor concrete vormen daarvan, is nog steeds actueel, en zal het altijd blijven.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Archief

Redacteuren: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg
ISBN 9789067282482 
Onvrede van ouders over het onderwijsaanbod in gebieden waar een bestuurlijk monopolie bestaat


Na bijna twintig jaar schaalvergroting in het onderwijs, met name op bestuurlijk niveau, is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor mogelijk negatieve effecten hiervan. De Onderwijsraad heeft in eerdere adviezen al gewezen op de effecten van fusies op de keuzevrijheid.

De raad heeft daarbij vanaf 2002 (Wat scholen vermogen) consistent gepleit voor het faciliteren van initiatieven door ouders en leraren tot verzelfstandiging binnen en buiten het bestaande bestuurlijke verband. In dit advies beantwoordt de raad de vraag van de minister naar een nadere uitwerking van een dergelijke procedure specifiek voor oudergroepen.

Lees HIER verder. 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).