START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


24 juni 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 25OBS Twekkelerveld in Enschede met leerlingen op zoek naar hun roots

In het project ‘Duizend en één Nacht’ gaan kinderen van alle groepen van OBS Twekkelerveld in Enschede op zoek naar sprookjes en volksverhalen uit het land waar hun ouders vandaan komen. Op deze school is dat voor 70% van de leerlingen een ander land dan Nederland. Per klas wordt één van die verhalen gekozen. Op veler verzoek volgt hieronder een link naar de beschrijving van het project. Het is wellicht een voorbeeld ter navolging voor andere OBS-en.

Project ‘Duizend en één Nacht’
De directeur van het Europees Platform aan het woord!

Internationalisering: hoofdzaak of hobby?

Het is al langer bekend, internationalisering schraagt de kwaliteit van onderwijs. Veertig jaar geleden begonnen instellingen voor hoger onderwijs aan internationalisering, later gevolgd door de andere onderwijssectoren, vanuit de wens om de kwaliteit van het eigen onderwijs te verhogen. Onderzoek en effectmeting bij scholen laat dat ook daadwerkelijk zien. Leerlingen zien door uitwisselingen hun vaardigheden toenemen en hun zelfvertrouwen groeien. Docenten rapporteren fors gestegen motivatie en positieve effecten op hun expertise. Scholen zien dat door internationalisering de betrokkenheid van ouders bij de school sterk verbetert. Uit onderzoek blijkt ook dat afgestudeerden die een ‘buitenlandervaring’ op hun cv hebben, betere banen krijgen en een hoger salaris. En dat zal toch niet voor niets zijn.

Mocht de klimaatdiscussie en alle debatten over duurzaamheid de twijfelaars nog ruimte hebben geboden, de financiële crisis van 2008 en de ‘Griekse crisis’ van 2010 laten weinig ruimte voor twijfel: de globalisering is geen theoretisch concept meer, maar harde werkelijkheid. Deze progressie van de globalisering, en al haar positieve en negatieve effecten, maakt een ding duidelijk: de belangrijkste opbrengst van internationalisering in het onderwijs is de bijdrage aan wereldburgerschap. En ook hier geldt: niet als de uitwerking van een theoretische blauwdruk aan de tekentafel, maar in de vorm van het opleiden van mensen die internationaal kunnen denken en vooral handelen. Geen ‘elitaire kosmopolieten’, wat wel eens wordt beweerd. Maar toekomstige werknemers, bankiers, wetenschappers en politici, voor wie het gesneden koek is dat belangrijke ontwikkelingen en problemen grensoverschrijdend zijn. En dus in grensoverschrijdende samenwerking aangevat en opgelost moeten worden.

Internationalisering is geen hobby. Het is hoofdzaak. Net als taal en rekenen, techniek en exacte vakken. Toch wordt het nog al eens afgedaan als ‘thema’ niet alleen in de politiek, ook door organisaties in het onderwijs. Een thema, bekostigd met subsidies die beter besteed kunnen worden aan onderwijs. Echter internationalisering raakt het hart van onderwijs: de kwaliteit van leerling, leraar en school. Scholen zelf hebben tto, het concept van tweetalig onderwijs, geschaard onder de beste innovaties van de afgelopen dertig jaar. Want het is ontwikkeld en gedragen door scholen zelf!

We leven anno 2010 in hectische tijden. Een tijd van heroverwegingen, dreigende bezuinigingen en binnenkort een nieuw kabinet dat daar keuzes in zal moeten maken. Wat zal dat betekenen voor de steun aan internationalisering? Zal er ook op de budgetten voor leerlingenuitwisseling en   docentenmobiliteit worden bezuinigd? Hoe zal het onderwijsveld daarmee omgaan, wat zal het standpunt zijn van bijvoorbeeld de onderwijskoepels?

Het is in elk geval een goed moment voor ‘internationaliseerders’ verbonden aan scholen en ondersteunende en intermediaire organisaties om de opbrengsten van ‘ons thema’ goed en breed over het voetlicht brengen. En daarbij krijgen we steun in de rug. Ruim voor de verkiezingen heeft het Europees Platform in de context van de stemwijzer aan elf politieke partijen vijf stellingen gepresenteerd. Tien daarvan hebben reacties ingestuurd, die u in een overzicht als bijlage bij dit nummer van IO aantreft. En wat blijkt? Ondanks nuanceverschillen, zeggen ze allen internationalisering in het onderwijs belangrijk te vinden. Voor de verkiezingen. Het wordt van cruciaal belang om hen ook na de verkiezingen en de kabinetsformatie aan deze opinies te blijven herinneren.

Quote: “globalisering is harde werkelijkheid”

Jindra Divis
Directeur Europees Platform

Nieuws uit de HVO-wereld


Filosoferen met kinderen: ScherpZinnig!

Op woensdagmiddag 1 september 2010 start de cursus ScherpZinnig! in Zwolle. In negen bijeenkomsten leer je filosofische gesprekken met kinderen te voeren. In deze gesprekken kunnen vragen als 'Zijn witte vogels mooier dan zwarte?' of 'Kun je verliefd zijn op iemand die je niet kent?' aan de orde komen. Filosoferen met kinderen is uitermate geschikt om dit soort vragen op een open, speelse en kritische wijze in dialoog te onderzoeken. De verwondering staat centraal, evenals het methodisch leren begeleiden van een filosofisch gesprek. Meer informatie...

Filosferen met hoogbegaafde kinderen: FiloPlus

Op donderdag 23 september 2010 start de cursus FiloPlus in Utrecht. Hoe u filosofische gesprekken met (hoog)begaafde kinderen kunt begeleiden staat hierin centraal. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 14.00 tot 17.00 uur. Leidraad voor de cursus is het programma ‘Filosoferen doe je zo‘.

Na het volgen van deze cursus:

- heeft u geleerd welke houding er van een gespreksleider gevraagd wordt;
- kent u de verschillende fasen in een filosofisch gesprek en de vragen die daarbij horen.;
- kent u de extra - op de doelgroep gerichte - mogelijkheden van ‘Filosoferen doe je zo’.
Meer informatie...

Begin het nieuwe schooljaar met een frisse start!

Hoe kun je jezelf en de leerlingen motiveren om van die saaie lesstof iets leuks te maken? Hoe kun je je eigen inspiratie omzetten in het werken met je leerlingen? Hier ga je tijdens de eendaagse training ‘Een frisse start’ op vrijdag 10 september 2010 mee aan de slag. Je leert nieuwe werkvormen door ze zelf te ondergaan, door het te ervaren. Deze werkvormen kun je vervolgens in de klas met leerlingen gebruiken. De training is gericht op leerkrachten in het basisonderwijs. Meer informatie...

Training Spirit in de School

De training Spirit in de School is gericht op basisscholen en biedt handvatten om de visie van een school op een inspirerende manier te koppelen aan het dagelijks werk van leraren. Bewustwording van waarden, kwaliteiten, overtuigingen, drijfveren, identiteit en de koppeling naar de praktijk komen hierin aan bod. Het traject voor basisscholen is een samenwerking van HVO en APS. Meer informatie...Gezamenlijk persbericht AOb, CNVO, AVS, CMHF en Abvakabo


Eerste klus nieuwe Kamer: onderwijssalarissen redden

Op dit moment worden de nieuwe leden van de Tweede Kamer beëdigd. Zij hebben gelijk een belangrijke taak: ervoor zorgen dat het onderwijs niet met achterstand begint aan een nieuwe kabinetsperiode. De onderwijsbonden roepen hen op de onderwijssalarissen te redden. Dat is nodig, want het huidige demissionaire kabinet stelt voor de salarissen van onderwijspersoneel in 2010 te bevriezen. Dit terwijl de salarissen in de markt wel bescheiden groeien. Leerlingen hebben behoefte aan meer nieuwe topdocenten, onderwijsondersteuners en schoolleiders. Deze nullijn jaagt personeel weg uit het onderwijs en schrikt nieuw personeel af. Vooral het personeel in het basis- en voortgezet onderwijs (bijna 300.000 werknemers) gaat dit direct merken. De bonden willen dat de Kamer voor het zomerreces in een apart debat hierover demissionair minister Rouvoet ter verantwoording roept.

Onderwijs is de sleutel tot het oplossen van de economische crisis. Dus moeten er meer en betere docenten bijkomen, zodat leerlingen genoeg tijd en aandacht krijgen. Het demissionaire kabinet stelt in de voorjaarsnota voor juist de salarissen te bevriezen, terwijl de afspraak was de lonen mee te laten stijgen met de markt. In het eerste kwartaal gingen volgens het CBS de salarissen in de marktsector met 1,6% omhoog. Als het demissionaire kabinet zijn zin krijgt wordt het personeel nu al op achterstand gezet. Een ruime Kamermeerderheid nam op 22 april jl. de motie Azough aan die zich uitspreekt tegen dit plan. Na de verkiezingen is de meerderheid voor die motie alleen nog maar gegroeid.

CAO-onderhandelingen lopen vast

Het basisonderwijs (po) kan niet beginnen met onderhandelen als het kabinet vasthoudt aan de nullijn. Dat betekent voor ruim 175.000 werknemers geen nieuwe cao, dus een grotere salarisachterstand. In het voortgezet onderwijs (110.000 werknemers) komen de bonden en de werkgevers er ook niet uit. Dat betekent dat daar vanaf 1 augustus 2010 een cao-loos tijdperk ingaat. Dit heeft negatieve gevolgen voor de rechtspositie van werknemers en kan ervoor zorgen dat mensen minder makkelijk overstappen naar het onderwijs. Het lerarentekort wordt ondertussen alleen maar groter.

Kamer kan probleem oplossen

Nog voor het zomerreces moet de voorjaarsnota, waarin het kabinet deze maatregel aankondigt, behandeld worden. De bonden willen dat de Kamer de onderwijsparagraaf hiervan in een apart debat behandelt en een goede oplossing zoekt voor de lerarensalarissen. Bonden vragen een loonstijging van 1,25%. Daarvoor is het beloofde budget voor 2010 nodig. De bonden: “Het onderwijs verdient het niet gelijk op achterstand te komen. Als de nieuwe Kamer de ambitie om naar de top 5 van kenniseconomieën te komen serieus neemt, is dit gelijk het moment om te laten zien dat het ze menens is.”

Meer informatie:

Jurjen van den Bergh, AOb, 06 22 99 15 79
Kees van Kortenhof, CNV Onderwijs, 06 53 20 47 36
Jilles Veenstra, CMHF, 06 21 83 14 24
Margriet Luttikhuizen, Abvakabo FNV, 06 53 36 23 57
Carine Hulscher-Slot, AVS, 06 12 94 64 83Doe mee aan het lerarenpanel!

(bericht van SBL)

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) gaat graag samen met u aan de slag met als gezamenlijk doel: Goede leraren voor goed onderwijs!

Om leraren meer te betrekken bij alles wat met de kwaliteit van hun beroep en hun professionalisering te maken heeft, is één van de activiteiten die SBL uitvoert het geregeld peilen van de mening van leraren hieromtrent. Dus als u leraar bent en uw mening wilt laten horen doe dan mee aan deze peiling en lees verder.

Met de peiling die we nu uitzetten hopen we erachter te komen wat de gebieden zijn waarop leraren zich willen professionaliseren. Om daar vervolgens o.a. met materiaal op Leraar24 bij aan te kunnen sluiten. De professionaliseringsbehoefte zal ook onder de aandacht gebracht worden van het ministerie van OCW en andere organisaties die zich bezig houden met professionalisering van leraren.

Dus als u het belangrijk vindt dat het professionaliseringsaanbod aansluit bij de behoefte van de beroepsgroep, doe dan mee en vul de vragenlijst ‘competenties, professionalisering en Leraar24’ in.  Vraag ook uw collega’s de vragenlijst in te vullen, zodat er een goed (representatief) beeld ontstaat van de professionaliseringsbehoefte van de beroepsgroep.

Wilt u vaker uw stem laten horen, doe mee aan ons lerarenpanel!

SBL wil graag de leraar aan het woord laten. Daarom heeft zij een lerarenpanel, een groep leraren die zij geregeld (twee tot drie keer per jaar) mag bevragen. Op deze manier kan SBL de stem van de beroepsgroep laten horen. Naast vragenlijsten worden er twee keer per jaar regionale bijeenkomsten georganiseerd om dieper en interactief op bepaalde onderwerpen in te gaan. Hieraan kunnen de leden van het lerarenpanel deelnemen.

Maak van de mogelijkheid die SBL u biedt gebruik en meld u aan voor ons lerarenpanel! U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van het lerarenpanel. U beslist zelf wanneer u wel of niet meedoet. 

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier. Als u nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar lerarenpanel@lerarenweb.nl of contact opnemen met ondergetekenden (030-2306960).

Hoewel het tegen het einde van het schooljaar loopt met alle activiteiten van dien, hopen wij dat u een moment vindt om de vragenlijst in te vullen, omdat u het ook belangrijk vindt dat uw stem gehoord wordt.

Hartelijk dank voor uw deelname, ook namens uw collega's!

SBL lerarenpanel
Bibi van Wolput en Henk Vinken
Situatie voor homo’s in Nederland nog steeds zorgelijk!

Hierover aan Trouw ontleend het volgende:

Acceptatie homo’s nog steeds zeer zorgelijkNIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).