START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                
2010                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


29 juni 2010                                                                                WEEKBERICHT WEEK 26KLOO

Hoe wordt KLOO (= Kortlopend Onderwijsonderzoek) vorm gegeven, wat heb je er aan en wie is de drijvende kracht?


Op de website van de KPC groep wordt KLOO als volgt geïntroduceerd:

Onderzoek op aanvraag
Jaarlijks worden scholen en instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs uitgenodigd aanvragen in te dienen voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek. Het ministerie van OCW stelt daarvoor jaarlijks zo'n € 900.000,- beschikbaar. De onderzoeken worden uitgevoerd door gerenommeerde universitaire onderzoeksinstellingen. In overleg met deze onderzoeksinstellingen en het onderwijsveld is het Kortlopend Onderwijsonderzoek zodanig opgezet dat het onderzoek optimaal is afgestemd op de behoeften van scholen en bovendien een hoge kwaliteit is gewaarborgd.

Coördinatie en taken
Het Ministerie van OCW heeft de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) bij schrijven van 9 juni 1997 verzocht de coördinatie van het Kortlopend Onderwijsonderzoek uit te voeren. De uitvoering van de coördinatie geschiedt door de LPC in gezamenlijkheid. Gedrieën dragen zij de eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie van het kortlopend onderzoek. KPC Groep is belast met de dagelijkse uitvoering (USO).

Onder coördinatie wordt verstaan:

- het zorgdragen voor de inventarisatie van onderzoeksvragen uit het onderwijsveld van scholen en groepen van scholen
- het opstellen van een inhoudelijk kaderplan
- het formuleren van een onderzoeksprogramma
- het uitbesteden van onderzoeksopdrachten aan onderzoeksinstituten.

De vaststelling van het inhoudelijk kaderplan gebeurt door de Koepelorganisaties in nauw overleg met de LPC.
Namens het CBOO is de secretaris in dit overleg vertegenwoordigd.

Vanaf het begin zijn de coördinerende werkzaamheden voor KLOO in handen geweest van mevrouw Dr. A.A. Ros. In 1994 promoveerde zij aan de RU Groningen op het Proefschrift ”Samenwerking tussen leerlingen en effectief onderwijs”. Daarmee is meteen duidelijk, dat Anje Ros als onderzoeker op de werkvloer grote kennis heeft verworven omtrent de interactieprocessen die zich in het onderwijs afspelen en bij uitstek de aangewezen persoon is om onderzoeksvragen vanuit het onderwijsveld rechtstreeks te vertalen in haalbare onderzoeksopdrachten. Daarvoor is voor ieder onderzoek 1 jaar gereserveerd.

Dit werk doet zij vanuit een bredere context van functies. Zo is zij ondermeer lector aan de Fontys PABO’s met als opdracht leren en innoveren en bij de KPC groep heeft zij het Kennismanagement in handen, waarbij de coördinatie van het KLOO een onderdeel is. Daarbij ziet Anje Ros het als haar taak scholen te helpen bij het oplossen van praktijkproblemen en onderzoek dichter bij de scholen te brengen. Meer dan tot nu toe het geval is, moeten resultaten van onderwijsonderzoek door de scholen worden gebruikt. Er is nu nog een te grote kloof tussen de wereld van de onderzoekers en de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

In een aantal  CBOO-berichten, die uitkomen na de zomervakantie 2010, wordt in samenwerking met KLOO-coördinator Anje Ros een aantal praktische zaken op een rijtje gezet, die het voor openbare PO- en VO-scholen gemakkelijker maken onderzoeksaanvragen in te dienen, waarvan de resultaten bij toekenning van de aanvraag meteen op de werkvloer bruikbaar zijn.
CAO-loos tijdperk in het openbaar onderwijs

(ontleend aan website VO-raad)

Omdat er geen overeenstemming is bereikt over de verlenging van de lopende cao begint met ingang van 1 augustus 2010 een cao-loos tijdperk. Een cao-loos tijdperk komt in veel sectoren voor. De duur is zelden langer dan een jaar. De praktijk geeft aan dat een cao-loos tijdperk juridisch weinig tot geen problemen oplevert. De VO-raad heeft de gevolgen voor het openbaar en het bijzonder onderwijs op een rij gezet.

Hoewel ook in het openbaar onderwijs gesproken wordt over een cao en dus ook over een cao-loos tijdperk, is dat feitelijk onjuist. In het openbaar onderwijs is de wet op de cao niet van toepassing. Om die reden is het voor werkgevers in het openbaar onderwijs dan ook noodzakelijk een afgesloten cao om te zetten in een rechtspositiebesluit. Zolang de werkgever deze formele handeling niet verricht is de inhoud van de cao niet op het personeel van toepassing. Het rechtspositiebesluit met betrekking tot de CAO VO 2008-2010 kan genomen zijn met en zonder einddatum.

Rechtspositiebesluit zonder einddatum
In dit geval doet het feit dat de cao op 1 augustus 2010 afloopt er niet toe. Het rechtspositiebesluit (de tekst van CAO VO 2008 – 2010) blijft onverminderd van kracht, zolang er geen nieuw bestuursbesluit wordt genomen.

Rechtspositiebesluit met einddatum
In dit geval houdt op 1 augustus 2010 het rechtspositiebesluit op te bestaan. Een dergelijke situatie is uniek. Er is hiermee geen ervaring en daarmee dus ook geen enkele jurisprudentie. Welke consequenties dit heeft voor de verhouding tussen werkgever en werknemer is onduidelijk. In tegenstelling tot een cao-loos tijdperk in het bijzonder onderwijs kan niet gesproken worden over doorwerking van de oude rechtspositiebesluit.

Wij zullen er daarom in het cao-overleg van 6 juli bij de bonden op aandringen om op centraal niveau een afspraak te maken dat deze werkgevers hun besluit, uiteraard geheel ongewijzigd, kunnen omzetten naar een besluit zonder einddatum. In het geval de bonden hiermee akkoord gaan, blijft de rechtspositieregeling onverminderd van kracht. Mochten de bonden onverhoopt niet akkoord gaan, dan zullen we u direct na 6 juli informeren hoe u dan het beste kunt handelen.

Het CBOO wacht deze ontwikkeling met grote belangstelling af.School kan examenlicentie verliezen

(Nieuwsbericht - 25-06-2010)

Als scholen grote verschillen hebben tussen het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen, kunnen zij tijdelijk hun examenbevoegdheid kwijtraken. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW). Het kabinet wil zo de kwaliteit van de examens verbeteren.

Sanctiemiddel

Nu komt een school onder verscherpt toezicht van de Inspectie te staan als het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen groot (0,5 punt of meer) of zeer groot (1,0 punt of meer) is. Er is nu geen passend sanctiemiddel als de verschillen tussen de cijfers te groot blijven. Straks kan een school in dat geval de examenbevoegdheid tijdelijk kwijtraken. Het College voor Examens wordt dan ingeschakeld om staatsexamens af te nemen.

Gemakkelijke schoolexamens

Als er blijvend grote verschillen zijn tussen de cijfers kan dat betekenen dat de schoolexamens te makkelijk zijn. Dit leidt tot rechtsongelijkheid tussen leerlingen van verschillende scholen en ondermijnt de betrouwbaarheid van de examens. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.
Onderwijs kan slimmer, aldus Het Netwerk Onderwijsinnovatie

Het Netwerk Onderwijsinnovatie wil bijdragen aan de kracht van het onderwijs door een dialoog op gang te brengen met alle partijen in het onderwijs: leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders, bestuurders, bedrijfsleven, vertegenwoordigers van onderwijspersoneel en werkgevers, én de overheid. Een dialoog over hoe de sector meer ruimte kan krijgen en beter ondersteund kan worden om zelf te verbeteren en te vernieuwen. Een dialoog over hoe het onderwijs slimmer te organiseren om de kwaliteit te verbeteren en het lerarentekort  te helpen bestrijden. Het Netwerk Onderwijsinnovatie is ingesteld door het ministerie van OCW, maar heeft een volledig onafhankelijke positie. Het Netwerk betrekt dit advies dan ook niet bij het politieke of ambtelijke traject van de Heroverwegingen. Het Netwerk acht het onverstandig om te bezuinigen op onderwijs. Maar of er nu bezuinigd of juist geïnvesteerd gaat worden, altijd geldt dat nagedacht moet worden hoe het onderwijs slimmer te organiseren. De aanbevelingen van dit Netwerk zijn er op gericht het onderwijs te verbeteren en het lerarentekort te bestrijden door meer ruimte te maken voor innovatie.

Het Netwerk Onderwijs bestaat uit:

           Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER);

           Henriëtte Maassen van den Brink (hoogleraar UvA en UM);

           Kees Tetteroo (voorzitter CvB ROC Eindehoven);

           Frank Kalshoven (directeur De Argumentenfabriek);

           Joeri van den Steenhoven (voorzitter Nederland Kennisland);

           Wiebe Draijer (managing partner McKinsey Nederland, én

           Robert Dijkgraaf (president KNAW).

Het Netwerk heeft inmiddels diverse initiatieven genomen om de dialoog tot stand te brengen. Zo doet TIER (Onderzoeksinstituut voor Evidence based onderwijs van drie universiteiten) een onderzoek naar productiviteit in het onderwijs. Het Netwerk heeft samen met het Ministerie van OCW de innovatie-impuls Onderwijs opgezet, díe welke scholen de ruimte geeft om te experimenteren en tegelijk goed onderzoek te doen.Meer effectieve aanpak van homo-emancipatie in het onderwijs nodig

(bericht van Empowerment, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs)

De cijfers over homojongeren uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn schrikbarend, maar geen verrassing. Het is de vraag of het huidige beleid voldoende is om de veiligheid op scholen werkelijk te vergroten. Daarom pleiten we om nu definitief te komen met een meer onderbouwde aanpak.

Dat zegt Marinus Schouten, adviseur bij Empowerment, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs, naar aanleiding van het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Volgens het rapport leggen jongeren elkaar strikte gender- en seksuele normen op. Zeker de helft van de homojongeren denkt aan suïcide.

Volgens onderzoek dat Empowerment vorig jaar deed, ervaren schoolleiders geen knelpunten en zien zij geen noodzaak om iets te doen. Diverse organisaties werken hard aan verbetering, maar het is moeilijk om op scholen effect te bereiken, omdat niet duidelijk is welke methode echt werkt.

Volgens Empowerment vergeten scholen dat homojongeren een inhaalslag moeten maken als het gaat om zelfbenoeming, coming out en coping met negatieve reacties. Jongeren alleen bekend maken met homoseksualiteit is niet afdoende. Het middelbaar onderwijs zou jongeren moeten trainen in seksueel burgerschap. "Dat mes snijdt aan twee kanten. Op die manier werkt de school aan een normalisering van seksuele diversiteit en ook aan de seksuele ontwikkeling van jongeren. Er komt dan ruimte voor de inhaalslag van homojongeren. Tegelijkertijd verloopt die minder geforceerd en natuurlijker. Voorlichting heeft zo een plek, maar wel geïntegreerd met bijvoorbeeld een doorlopende leerlijn en een effectieve lesmethode." Aldus Marinus Schouten.

Op 8 oktober organiseert Empowerment een landelijke studiedag om de noodzaak van een evidence based aanpak te bespreken.

Empowerment voert zowel in Nederland als internationaal pilotprojecten uit om erachter te komen wat wel en niet werkt voor de emancipatie van homoseksuelen in het onderwijs. Het expertisecentrum werkt ook samen met een aantal wetenschappelijke instituten aan een plan om een meer onderbouwde benadering op te zetten.
Laatste Over Onderwijs, na de zomer SCHOOL!

(website-bericht van de VOS/ABB)

Het juninummer van Over Onderwijs (het magazine van de VOS/ABB) is zaterdag 19 juni jl. aan de abonnees verzonden. In dit nummer onder meer aandacht voor de tientallen miljoenen euro’s die zonder veel ruchtbaarheid in de media en de politiek al uit het onderwijs zijn weggehaald. Het is voor het laatst dat Over Onderwijs uitkomt: vanaf september geeft VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs het nieuwe magazine SCHOOL! uit.

Het CBOO is benieuwd in hoeverre in SCHOOL! sprake is van te onderscheiden visies van de VOS/ABB en de VOO. Het nieuwe magazine wordt met grote belangstelling tegemoet gezien.
Even Pauze!!!!

In de regio Midden-Nederland begint voor het PO en het VO aan het einde van deze week de zomervakantie. In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Noord- en Zuid-Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2009-2010 verschijnt. Dat betekent niet dat het CBOO-secretariaat gedurende 2 maanden gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl of m@hietbrink.org of GSM 030 – 2989167 en wordt u bij geen gehoor z.s.m. teruggebeld. Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende, die zich afspelen in juli en/of augustus 2010, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR-sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO- berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2010 toe!

Het eerstvolgende CBOO-bericht wordt verzonden aan het einde van week 36.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).